Hva kan man få i sosialhjelp?

Veiledende satser for økonomisk stønad
HusholdningPer mndPer år
Ektepar/samboere11 150133 800
Person i bofellesskap5 60067 200
Barn 0-5 år3 25039 000
Barn 6-10 år3 35040 200

Hva skal til for å få sosialstønad?

For å kunne økonomisk sosialhjelp må du: oppholde deg lovlig i Norge. For å ha fulle rettigheter må du ha lovlig opphold og fast bopel. være ute av stand til å forsørge deg selv ved arbeid, egne midler eller ved andre økonomiske ytelser som du kan ha krav på.

Hvor mye er livsopphold fra NAV?

Stønad til livsopphold etter § 18 skal sikre alle som oppholder seg i Norge et forsvarlig livsopphold. Personer som ikke har tilstrekkelig med penger til å dekke sine levekostnader gjennom arbeid, egne midler eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter, har krav på økonomisk stønad, jf. sosialtjenesteloven § 18.

Hva kan man få i sosialhjelp? – Related Questions

Hva er det minste man kan leve for?

I saker hvor gjeldsforhandlinger ble åpnet før 1.

Livsoppholdssatser.

Ny sats (2022)Tidligere sats (2021)
Enslig skylder9 7589 232
Gift/samboende skyldner8 2637 817
Skyldner som forsørger ektefelle/samboer16 52615 634

Kan NAV nekte nødhjelp?

NAV kan ikke avvise deg dersom du er i en nødssituasjon. I tillegg til dette, kan ikke NAV nekte deg nødhjelp ved å henvise til hvorfor nødssituasjonen har oppstått da dette er uten betydning.

Hvor mye er dobbel barnetrygd?

Du kan få utvidet barnetrygd når du bor alene med barn under 18 år. Dette er barnetrygd for et barn mer enn du faktisk bor sammen med. Du kan også få småbarnstillegg. Dette er et tillegg til utvidet barnetrygd for enslige forsørgere som har barn mellom 0 og 3 år, og som også mottar full overgangsstønad.

Hvordan endre sivilstatus NAV?

Sivilstanden din har betydning for beregning av hva du får i pensjon. Blir sivilstanden din endret, ved at du eksempelvis blir samboer, gifter deg eller blir skilt, må du melde fra til NAV. Dette fordi den andre partens pensjon eller inntekt kan ha betydning for beregningen av pensjonen din.

Hvorfor har vi NAV?

NAV bidrar til sosial og økonomisk trygghet, og fremmer overgang til arbeid og aktivitet. NAV blei etablert 1. juli 2006. Kommunane og staten samarbeider om å finne gode løysingar for brukarane gjennom 268 NAV-kontor, i kommunar og bydelar.

Hvordan melde fra til NAV?

Du kan tipse oss på følgende måter: Ringe telefon 406 49 113, mellom kl. 09.00–15.00, og få snakke med en veileder. Sende en skriftlig henvendelse til: NAV Registerforvaltning, Tipsmottaket, Postboks 4330, 2308 Hamar.

Har NAV lov til å sjekke konto?

Når du søker om pengestøtte fra NAV, må du kontrollere at vi har korrekt kontonummer. Du kan sjekke kontonummeret som er registrert på deg ved å logge inn på nav.no.

Kan NAV sjekke telefon?

Det er ikke bare pasientjournaler, telefon– og datatrafikk NAV kan sjekke:Sjekker kontoen din i skjul.

Hva kan NAV hjelpe til med?

Her finner du en oversikt over NAVs tjenester og ytelser.
 • Dagpenger hvis du er arbeidsledig eller permittert.
 • Sykepenger.
 • Familieytelser.
 • Økonomisk stønad (sosialhjelp)
 • Opplysning, råd og veiledning.
 • Kvalifiseringsprogrammet (KVP)
 • Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning.
 • Midlertidig botilbud (nødsituasjon)

Har ikke jobb eller penger?

Har du blitt arbeidsledig kan du ha rett til dagpenger eller annen økonomisk støtte fra NAV, og hjelp til å komme i arbeid. Du må registrere deg som arbeidssøker, søke om dagpenger og være aktiv jobbsøker for å få dagpenger fra NAV. Du må sende meldekort hver 14. dag, også når du venter på svar på søknaden.

Hvordan avklare arbeidsevne?

Du har rett til en arbeidsevnevurdering hvis du eller vi tror at arbeidsevnen din kan være redusert. Vi vurderer mulighetene og utfordringene dine mot kravene i arbeidslivet. Vi ser på hva slags kompetanse, språkkunnskaper og personlige egenskaper et yrke krever, og om det er mulig å tilrettelegge.

Hvor mye er uføretrygd 2022?

Den maksimale pensjonsgivende inntekt som kan telle med er på 6 ganger gjennomsnittlig grunnbeløp (G), som i 2022 er på 668.704 kroner (ny G kommer fra 1. mai 2023). Den høyeste uføretrygden er da 66 prosent av dette, som er 434.745 kroner. Pensjonen blir justert etter uføregraden.

Hvilke diagnoser gir rett til uføretrygd?

Du kan ha krav på uføretrygd fra NAV hvis du har fått varig nedsatt inntektsevne på grunn av sykdom eller skade.

Diagnosene kan blant annet være:

 • Posttraumatisk stresslidelse (PTSD)
 • Depressiv lidelse.
 • Aspergers syndrom.
 • Fibromyalgi.
 • ME.
 • Artrose.

Hvor lenge kan man gå på uføretrygd?

Du får alderspensjon fra og med fylte 67 år

Du får da et vedtaksbrev om at uføretrygden din er opphørt og at du får alderspensjon fra samme tidspunkt. Du trenger ikke å søke om alderspensjon.

Er uføretrygd mer enn AAP?

Både arbeidsavklaringspenger og uføretrygd utbetales med 66% av beregningsgrunnlaget. Prosentsatsen er lik, men beregningsgrunnlaget er ikke likt for de to. De har også ulike minstesatser. Beregningsgrunnlaget er den pensjonsgivende inntekten du hadde siste året før du ble syk.

Hva er minste uføretrygd 2022?

Bor du sammen med ektefelle/samboer, er minste uføretrygd 246.252 kroner (2,66 G). Hvis du er enslig, er minste uføretrygd på 269.396 kroner (2,91 G). Du kan i særskilte tilfeller få innvilget uførepensjon etter denne regelen.

Leave a Comment