Hvor mye rabatt gir honnørkort?

Landsomfattende sosiale rabattordninger med 50 prosent rabatt på enkeltbillett gjelder for barn, honnørreisende og vernepliktige. Ordningene gjelder som hovedregel på kollektivtransport med offentlig tjenestekontrakt, og mot fremvisning av legitimasjon med bilde.

Er det honnørrabatt på fly?

På våre anbudsruter tilbys personer over 67 år, og andre honnørreisende over 16 år, 50% rabatt på Full Flex. En ledsager uansett alder gis samme rabatt. Billettypen er kun tilgjengelig på anbudsrutene.

Hvem har rett på honnørrabatt?

Honnørrabatt til reisende under 67 år gis mot fremvisning av tilleggslegitimasjonskort og legitimasjon med bilde. Honnørkort utstedt av NAV gir rett til honnørrabatt.

Hvor mye rabatt gir honnørkort? – Related Questions

Kan man bruke honnørkort på taxi?

Honnørrabatt blir gitt for innenlands reiser med transportmidler som mottar offentlig støtte. Rabatten gjelder uansett reiseavstand, og gir rett til 50% prisreduksjon på enkeltbillett. Honnørpris for synshemmede på offentlig transport er ikke lovfestet, men kan tildeles dersom du har honnørkort.

Hvordan får jeg honnørkort?

Eksisterende brukere av honnørkort med uføretrygd som har mistet eller fått skadet kortet sitt, kan bestille nytt kort ved å benytte påloggingstjenesten hos NAV eller ta kontakt med NAV på telefon 55 55 33 33.

Hva er gyldig honnørkort?

NAV vil utstede honnørkort når du kan dokumentere varig offentlig uføretrygd over 50 prosent fra et annet EØS-land, tilsvarende uføretrygd fra Folketrygden. For at vi skal kunne utstede kortet må du fylle ut dette skjemaet. Med honnørkort får du redusert billettpris ved bruk av kollektive transportmidler.

Når kan man kjøpe honnørbillett?

Personer som har fylt 67 år eller personer med gyldig honnørkort fra Nav kan kjøpe honnørbillett på bussen.

Hvilke diagnoser gir rett til uføretrygd?

Du kan ha krav på uføretrygd fra NAV hvis du har fått varig nedsatt inntektsevne på grunn av sykdom eller skade.

Diagnosene kan blant annet være:

  • Posttraumatisk stresslidelse (PTSD)
  • Depressiv lidelse.
  • Aspergers syndrom.
  • Fibromyalgi.
  • ME.
  • Artrose.

Er det honnør på kino?

Honnørbillett gjelder mot fremvisning av honnørbevis, eller legitimasjon hvis man har fylt 67 år. Honnørrabatt gis kun til innehaver av honnørkort, dvs. man får honnørrabatt for én billett per honnørkort.

Hvor mye kan man tjene som ufør 2021?

Både beregningsgrunnlaget og inntekten før uførhet er 454 545 kroner, dvs. at uføretrygden her tilsvarer 66 prosent av tidligere inntekt (kompensasjonsgrad). Inntektsgrensen fastsettes til 42 560 kroner (fribeløpet på 0,4 G).

Har Vy Honnørbilletter?

Honnør. Du kan få honnørrabatt dersom du er over 67 år, uføretrygda, blind eller svaksynt. Du må ha med legitimasjon. Om du har kortet «Honnørrabatt Tilleggslegitimasjon», må du og vise det.

Hvordan kan jeg søke uføretrygd?

Du kan ha rett til uføretrygd hvis du har en varig nedsatt inntektsevne på grunn av sykdom eller skade. Før du søker må du har fått avklart med NAV at du ikke kan være i arbeid. Hvis du er delvis i arbeid må du legge ved tilleggsskjema til søknaden din. Dette gjelder også om du ønsker å søke om barnetillegg.

Hvor mye får man i uføretrygd 2022?

Den maksimale pensjonsgivende inntekt som kan telle med er på 6 ganger gjennomsnittlig grunnbeløp (G), som i 2022 er på 668.704 kroner (ny G kommer fra 1. mai 2023). Den høyeste uføretrygden er da 66 prosent av dette, som er 434.745 kroner. Pensjonen blir justert etter uføregraden.

Hva er minste uføretrygd 2022?

Bor du sammen med ektefelle/samboer, er minste uføretrygd 246.252 kroner (2,66 G). Hvis du er enslig, er minste uføretrygd på 269.396 kroner (2,91 G). Du kan i særskilte tilfeller få innvilget uførepensjon etter denne regelen.

Hvor mye går uføretrygden opp i 2022?

Uføretrygdede og andre som får sine ytelser regulert i samsvar med lønnsveksten, får en inntektsøkning på 4,77 prosent fra 1. mai. Alderspensjon fra folketrygden under utbetaling blir regulert med et gjennomsnitt av lønns- og prisvekst. Dette gir en økning i pensjonen på 3,53 prosent fra 1.

Hvor mye skatt er det på uføretrygd?

Satsen på trygdeavgiften for uføretrygd er den samme som for lønnsinntekt. For 2021 er satsen for lønnsinntekt 8,2 prosent.

Hvor mye kan jeg jobbe som 100 ufør?

Inntekt ved siden av uføretrygden

Du kan tjene inntil 0,4 G (grunnbeløpet i folketrygden) i året uten at det får konsekvenser for utbetalingen av uføretrygd. Hadde du uførepensjon før 1. januar 2015, har du en inntektsgrense på 60 000 kroner i året i en overgangsperiode fram til 1. januar 2019.

Kan man miste uføretrygd?

Slik regelverket er i dag, så beholder du uføregraden din uansett hvor mye du jobber ved siden av. Det er kun utbetalingen som blir redusert dersom du tjener over inntektsgrensen din.

Hvor lenge kan man gå på uføretrygd?

Du får alderspensjon fra og med fylte 67 år

Du får da et vedtaksbrev om at uføretrygden din er opphørt og at du får alderspensjon fra samme tidspunkt. Du trenger ikke å søke om alderspensjon.

Leave a Comment