Er det lov å gå med lommekniv i Norge?

Lommekniver er lovlige kniver, men en del andre kniver, f. eks. butterfly- og batangkniver, er ikke lovlige.

Kan man ta med lommekniv på fly?

Både lommekniver og multiverktøy kan du legge i håndbagasjen, så lenge knivbladet eller de andre verktøyene ikke måler mer enn 6 centimeter. Kniver som derimot har et lengre knivblad enn dette, og multiverktøy som inneholder bor eller sag, må legges i den innsjekkede bagasjen.

Er det lov til å gå med Leatherman?

En leatherman vil være egnet til å påføre noen en kroppskrenkelse, og er dermed ulovlig å bære på offentlig sted, f. eks i beltereimen. Offentlig sted vil si gater og veier, skoler og arbeidsplasser, kino og kafé, etc.

Er det lov å gå med lommekniv i Norge? – Related Questions

Er foldekniv lovlig?

Etter våpenforskriften § 9 er springkniver, batangakniver (foldekniver også kjent som balisonger eller butterflykniver), stiletter eller andre tilsvarende særlig farlige gjenstander som ikke anses å ha noe aktverdig formål og som fremstår som voldsprodukter, ulovlig å anskaffe og inneha uten dispensasjon fra politiet.

Kan håndverkere bære kniv?

I forbindelse med arbeid kan håndverkere bære kniv på offentlig sted. Men kniver må som annet verktøy pakkes ned etter endt arbeidsdag. – Utenfor arbeidstiden skal du ikke bære kniv med mindre du har et annet aktverdig formål som friluftsliv eller jakt.

Er det lov å bære bunadskniv?

Det følger av straffeloven § 189 at det er forbudt å gå med kniv på offentlig sted. Forbudet gjelder likevel ikke kniv som brukes til, bæres eller medbringes i forbindelse med arbeid, friluftsliv eller et annet aktverdig formål. Å bære bunadskniv som en del av bunaden vil regnes som et slikt “aktverdig formål”.

Er kniv våpen?

5. Andre «særlig farlige gjenstander uten aktverdig formål» mv. «at kniver og andre skarpe gjenstander som primært er produsert for å være kampvåpen og som ikke synes å ha noe fornuftig bruk til jakt og fritidsaktiviteter, vil være forbudt i medhold av bestemmelsen.»

Er bil offentlig sted?

Retten viser også til at kjøring på offentlig vei utgjør «offentlig sted» i lovens forstand.

Hva skjer om man blir tatt med kniv?

Etter straffeloven § 352a er det ulovlig å bære kniv på offentlig sted: “Med bøter eller fengsel inntil 6 måneder eller begge deler straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt på offentlig sted bærer kniv eller et lignende skarpt redskap som er egnet til bruk ved legemskrenkelser.

Hvor gammel må man være for å kjøpe kniver?

Hogg- eller stikkvåpen, kniver o.l. som har en klingelengde på mer enn 25 cm må ikke overdras eller overlates til barn under 16 år (lovens § 29, siste ledd).

Er det lov å ha sverd i Norge?

Etter våpenloven § 29 er det forbudt å overdra våpen til person under 18 år. Dette gjelder også for kniver o.l som har klingelengde på over 25 cm. Du vil nok erfare at de fleste nettbutikker også vil operere med en grense på 18 år ved salg av slike sverd og kniver.

Er sverd våpen?

Et sverd regnes ikke som et skytevåpen eller en våpendel, og det kreves derfor ikke våpentillatelse for å ha et sverd. Det kreves heller ingen egen lisens for å ha sverd.

Er det lov å gå med sverd?

Men jeg anbefaler deg å ta opp spørsmålet med politiet for å være på den sikre siden. Og husk at det i likhet med kniv, er ulovlig å bære sverd på offentlig sted. Men medbringes sverd f. eks på buss og tog til lokale for å drive “sparring” eller i forbindelse med utstilling, gjelder ikke forbudet.

Er det lov å kjøpe med seg kniv fra utlandet?

springkniver og batangakniver er ulovlig i Norge. Det er heller ikke lov å importere slike kniver fra utlandet. Tolletaten kan kontrollere alle varer som kommer til landet. Du er selv ansvarlig for å følge reglene.

Kan man ta med luftgevær til Sverige?

Det er egne regler for å reise til Sverige med skytevåpen. Det holder IKKE med gyldig europeisk våpenpass. Du kan fylle ut skjema på nett før du drar til Sverige, eller stoppe på tollstasjonen.

Hva slags våpen er lov i Norge?

Du må ha tillatelse for å skaffe deg luftvåpen og fjærvåpen med grovere kaliber enn 4,5 mm. Du trenger ikke tillatelse for luftvåpen og fjærvåpen med mindre kaliber. Men du må ha fylt 18 år. Du kan søke om unntak fra aldersgrensen når du fyller 16 år.

Kan man eie ak47 i Norge?

AK-47 er et automatgevær som i utgangspunktet er ulovlig for privatpersoner i Norge.

Har politiet våpen i bilen?

Norsk politi har i dag god tilgang på våpen i bilane sine. Dei har òg lov til å væpne seg for spesifikke oppdrag eller når situasjonen tilseier det.

Er det lov å ha våpenskap i garasje?

Man kan ikke plassere våpenskap i garasje eller annen separat bygning på egen eiendom. Dette selv om man bor i mindre sentrale strøk. Man kan plassere våpenskap i garasje dersom garasjen er en del av bolighuset (integrert del av), men kun dersom man har en egen separat dør fra garasjen og direkte inn i huset.

1 thought on “Er det lov å gå med lommekniv i Norge?”

  1. Det står at det er lov å gå med lommekniv i Norge.

    Kan dere henvise til lovparagraf? Finnes det eksempler på kniver en kan gå med på offentlig sted.
    Jeg er tatt med en liten Swiss kniv

Leave a Comment