Hva kan du få hjelp med på et NAV kontor?

Hvis du får økonomisk sosialhjelp, kan en veiledningssamtale bidra til at du lettere klarer deg selv. NAV kan også gi deg økonomi- og gjeldsrådgivning. Du kan prate med oss på telefon eller møte oss på NAVkontoret.

Hvor mye kan man få i økonomisk sosialhjelp?

Veiledende satser for økonomisk stønad
HusholdningPer mndPer år
Ektepar/samboere11 150133 800
Person i bofellesskap5 60067 200
Barn 0-5 år3 25039 000
Barn 6-10 år3 35040 200

Kan NAV hjelpe med husleie?

Trenger du hjelp til å dekke utgifter for å bo? Trenger du hjelp med å betale boutgifter, kan du søke om økonomisk sosialhjelp. Det kan for eksempel være husleie, depositum, strøm, oppvarming, kommunale avgifter m.m.

Hva kan du få hjelp med på et NAV kontor? – Related Questions

Hva dekker NAV depositum?

NAV-garantien er ment å gi sikkerhet til utleiere i leieforhold der leietaker ikke har anledning til å stille depositum. Hvis mulig bør du sørge for at husleien betales direkte til deg som leier ut, ikke til leietakeren.

Hvor mye er livsopphold fra NAV?

Utgifter til lege, psykolog, tannlege og viktige legemidler regnes som nødvendig for å leve, såkalt livsopphold, og du kan søke om å få dekket slike utgifter.

Hva er det minste man kan leve for?

I saker hvor gjeldsforhandlinger ble åpnet før 1.

Livsoppholdssatser.

Ny sats (2022)Tidligere sats (2021)
Enslig skylder9 7589 232
Gift/samboende skyldner8 2637 817
Skyldner som forsørger ektefelle/samboer16 52615 634

Kan NAV nekte nødhjelp?

NAV kan ikke avvise deg dersom du er i en nødssituasjon. I tillegg til dette, kan ikke NAV nekte deg nødhjelp ved å henvise til hvorfor nødssituasjonen har oppstått da dette er uten betydning.

Kan NAV hjelpe meg med gjeld?

NAV-kontoret kan du få hjelp av en økonomi- og gjeldsrådgiver. Se hva du kanhjelp med og hvordan du kan forberede deg til møtet med NAV. Ta kontakt med ditt NAV-kontor eller ring oss for å avtale et møte.

Hvor mye er dobbel barnetrygd?

Du kan få utvidet barnetrygd når du bor alene med barn under 18 år. Dette er barnetrygd for et barn mer enn du faktisk bor sammen med. Du kan også få småbarnstillegg. Dette er et tillegg til utvidet barnetrygd for enslige forsørgere som har barn mellom 0 og 3 år, og som også mottar full overgangsstønad.

Hvordan endre sivilstatus NAV?

Sivilstanden din har betydning for beregning av hva du får i pensjon. Blir sivilstanden din endret, ved at du eksempelvis blir samboer, gifter deg eller blir skilt, må du melde fra til NAV. Dette fordi den andre partens pensjon eller inntekt kan ha betydning for beregningen av pensjonen din.

Hvorfor har vi NAV?

NAV bidrar til sosial og økonomisk trygghet, og fremmer overgang til arbeid og aktivitet. NAV blei etablert 1. juli 2006. Kommunane og staten samarbeider om å finne gode løysingar for brukarane gjennom 268 NAV-kontor, i kommunar og bydelar.

Hvordan melde fra til NAV?

Du kan tipse oss på følgende måter: Ringe telefon 406 49 113, mellom kl. 09.00–15.00, og få snakke med en veileder. Sende en skriftlig henvendelse til: NAV Registerforvaltning, Tipsmottaket, Postboks 4330, 2308 Hamar.

Har NAV lov til å sjekke konto?

Når du søker om pengestøtte fra NAV, må du kontrollere at vi har korrekt kontonummer. Du kan sjekke kontonummeret som er registrert på deg ved å logge inn på nav.no.

Kan NAV sjekke telefon?

Det er ikke bare pasientjournaler, telefon– og datatrafikk NAV kan sjekke:Sjekker kontoen din i skjul.

Hva er rimelig grunn til å si opp jobben?

Rimelig grunn kan f. eks. være at man ikke kan fortsette i arbeidet av helsemessige årsaker, man har vært utsatt for mobbing elelr trakassering. At det foreligger rimelig grunn til å si opp sin stilling må sannsynliggjøres ovenfor NAV.

Blir psykisk syk av jobben?

Jobbstress viste seg å være den oftest oppgitte årsaken. Andre årsaksforklaringer var jobbledelse, redusert arbeidsdeltakelse, lav jobbtilfredshet, psykososialt arbeidsmiljø, mobbing og konflikter på arbeidsplassen, usikker jobbsituasjon og organisasjonsendringer, og fysisk arbeidsbelastning.

Hva får man fra NAV ved oppsigelse?

Dagpenger fra NAV er ment som en kompensasjon for manglende lønn. Dersom en arbeidstaker blir sagt opp uten at vedkommen selv er skyld i oppsigelsen, typisk ved en nedbemanning, kan arbeidstakeren søke om dagpenger og motta dette etter oppsigelsestidens utløp.

Hva skal til for å få sparken?

Som utgangspunkt kan du kun få sparken dersom det foreligger saklig grunn som begrunnes i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 15-7 som gjelder vern mot usaklig oppsigelse.

Er det best å si opp eller bli sagt opp?

Man mister derfor ikke bare rettigheter etter arbeidsmiljøloven ved å si opp arbeidsforholdet, man mister også rettigheter og goder etter andre lover. Vårt tips er derfor; ikke si opp arbeidsforholdet eller skriv under på din egen oppsigelse.

Leave a Comment