Kan man få sykemelding i ny jobb?

Det følger av folketrygdloven § 8-2 at den sykemeldte må ha vært i arbeid i minst fire uker før arbeidsuførheten inntraff, for å ha rett til sykepenger. Dette innebærer at du kan ha rett til sykepenger selv om du ikke har vært ansatt hos ny arbeidsgiver i minst 4 uker.

Hvor lenge må man ha vært i arbeid for å få sykepenger?

Arbeidstakeren må ha jobbet hos deg i minst fire uker for å ha rett til sykepenger fra deg. Dersom en ansatt blir syk på nytt når det har gått mindre enn 16 kalenderdager siden forrige sykefravær, skal dette regnes med i samme arbeidsgiverperiode.

Kan man sykemelde seg i prøvetiden?

Ja, du kan sykemelde deg under prøvetiden. Ifølge arbeidsmiljøloven § 15-6 har du rett til å sykemelde deg fra jobben i opptil seks uker uten at det gir rett til lønn.

Kan man få sykemelding i ny jobb? – Related Questions

Har arbeidsgiver rett til å vite hvorfor jeg er syk?

Arbeidsgiveren kan ikke kreve å få vite detaljerte diagnoseopplysninger mot den ansattes vilje. Arbeidstakeren har en plikt til å gi opplysninger om sin arbeidsevne, men ikke om sin sykdom. Arbeidsgiveren kan kun kreve helseattest og helsekontroll i de situasjoner som fremgår av arbeidsmiljøloven §§ 9-3 og 9-4.

Kan man få sparken for å være syk?

Nei, du kan ikke få sparken på grunn av sykdom. Se arbeidsmiljøloven § 15-8.

Hva skjer om man blir sykemeldt i prøvetiden?

Sykemeldt i prøvetiden? Hvis arbeidstaker er sykmeldt i prøvetiden kan arbeidsgiver forlenge den avtalte prøvetiden. Men det er et krav av arbeidsgiver allerede ved tidspunktet for ansettelse har gitt arbeidstaker skriftlig informasjon om arbeidsgivers adgang til å forlenge prøveperioden.

Hva skal til for å få sparken i prøvetiden?

Selv om terskelen for å gå til oppsigelse i prøvetiden er noe lavere, er det likevel ikke fritt frem for deg som arbeidsgiver. Oppsigelsen må være begrunnet i “arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet”, jf. arbeidsmiljøloven § 15-6 første ledd.

Kan man ta egenmelding i prøvetid?

For å kunne bruke egenmelding må du ha vært ansatt hos arbeidsgiver i minst 2 måneder, ifølge folketrygdloven § 8-24. Etter 2 måneders ansettelse kan du altså bruke egenmelding, selv om prøvetiden ikke er over.

Kan man få sparken i prøvetiden?

Stillingsvern i prøvetiden – hvilken beskyttelse har arbeidstaker mot å bli oppsagt i prøveperioden? «Blir arbeidstaker som skriftlig er ansatt på en bestemt prøvetid, sagt opp, må oppsigelsen være begrunnet i arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet og pålitelighet.»

Er det lov å være sykemeldt i oppsigelsestiden?

Hva skjer når arbeidstaker er syk i oppsigelsestiden? Dersom du er/blir syk i oppsigelsestiden, påvirker dette ikke lengden av denne. Verken arbeidsgiver eller arbeidstaker kan kreve at oppsigelsestiden forlenges som følge av sykdom.

Kan man si opp en jobb før man har begynt?

Som arbeidstaker har du alltid mulighet til å si opp jobben din, både før og etter du faktisk har startet. Du kan derfor si opp den nye jobben med en gang, slik at den avtalte oppsigelsestiden begynner å løpe.

Kan jeg begynne i ny jobb i oppsigelsestiden?

Merk at selv om du får ta ut ferie i oppsigelsestiden, kan du ikke uten videre begynne i ny jobb i denne perioden, av hensyn til lojalitetsplikten – som også består ut oppsigelsestiden.

Kan man trekke tilbake et jobbtilbud?

Så lenge arbeidsforholdet ikke er inngått og arbeidet ikke er påbegynt, så må man falle tilbake på avtalelovens regler. Det vil si at arbeidsgiver er bundet av tilbudet som er gitt deg, og kan kun trekke det tilbake så lenge det ikke er kommet til søkerens kunnskap.

Hva skjer om jeg slutter å møte opp på jobb?

I utgangspunktet vil det være ansett som ett avtalebrudd hvis du unnlater å møte opp på jobb uten gyldig fraværsgrunn. Hvis dette med vilje og det medfører et økonomisk tap for arbeidsgiver kan du i teorien bli erstatningsansvarlig i følge arbeidsmiljøloven § 14-15 (2) bokstav e.

Kan man si opp jobben med umiddelbar virkning?

Etter arbeidsmiljøloven § 15-14 kan arbeidsgiver avskjedige arbeidstaker dersom arbeidstaker har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. Avskjed er en hevingserklæring. Arbeidsforholdet avsluttes da med umiddelbar virkning.

Kan en ansatt gå på dagen?

Kan jeg gå på dagen? Svar: Du står fritt til å si opp stillingen og stå ut oppsigelsesfristen på vanlig måte. Utestående krav på lønn kan alltid kreves inn i etterkant, selv om du har sluttet. I utgangspunktet har du derfor ikke anledning til å gå på dagen.

Er det mulig å si opp på dagen?

Dersom det ikke er inngått en skriftlig avtale om oppsigelsestid, gjelder oppsigelsesfristene i § 15-3 i arbeidsmiljøloven. Du kan dermed ikke gå på dagen, og arbeidsgiver kan ikke si opp deg på dagen, selv om dere ikke har en skriftlig arbeidsavtale. Hvis ikke noe annet er avtalt er oppsigelsesfristen en måned.

Leave a Comment