Hvordan holde motivasjonen oppe trening?

Trening står alltid høyt blant ting du gjerne skulle ha gjort.

Derfor har han laget en liste med 5 tips som hjelper deg å holde motivasjonen oppe:

 1. Ikke gap over for mye.
 2. Gjør treningen til en rutine.
 3. Tren med en venn.
 4. Prøv nye ting.
 5. Tren smart.

Hvordan hjelpe noen med motivasjon?

forsøke å forstå situasjonen fra deres perspektiv. utforske deres verdier, mål og ambisjoner.

For å støtte pasienters/brukeres/studenters kompetanse er det viktig å:

 1. ha tro på at personen kan lykkes.
 2. engasjer personen i å bygge relevant kompetanse og ferdigheter.
 3. gi nøyaktig, konkret og relevant tilbakemelding.

Hvordan kan man styrke indre motivasjon?

8 tips for å styrke din indre motivasjon
 1. Finn ut hva du vil ”brenne for”
 2. Visualiser at du lykkes.
 3. Du må ville det nok – og ta en beslutning.
 4. Vær disiplinert – og belønn deg selv.
 5. Ta på ørnevingene.
 6. Skap deg flyt-soner.
 7. Finn din mening og hensikt.
 8. Bli bevisst hva som trigger dine egne utviklingsbehov.

Hvordan holde motivasjonen oppe trening? – Related Questions

Hva kan påvirke motivasjon?

Motivasjonen kan komme enten utenfra (som en påvirkning fra folk eller samfunnet rundt deg) eller innenfra (som glede av treningen i seg selv, kjenne at du mestrer den). Ytre motivasjon er gjerne det som pusher deg til å komme i gang, mens den indre motivasjonen er det som gjør at du klarer å opprettholde treningen.

Hva gir motivasjon?

Rådet snakker om tre grunnleggende motivasjonsfaktorer:

Ytre motivasjon – penger, status, ting. Indre motivasjon (individnivå) – å gjøre noe du synes er gøy, givende, noe som gir deg mestring. Indre motivasjon (kollektivt nivå) – å gjøre noe som er viktig for andre, for samfunnet.

Hva er indre motivasjon?

Indre motivasjon oppstår når tre grunnleggende menneskelige behov oppfylles: behovet for autonomi (selvbestemmelse), kompetanse og tilhørighet. Oppgaven bør altså være utformet på en måte som gir mest mulig frihet i framgangsmåten.

Hva motiverer deg til å være fysisk aktiv?

Det kan være ytre eller indre motivasjon som motiverer deg til å trene. Selv om en indre motivasjon for trening er det beste, vil de aller fleste også ha behov for en ytre motivasjon. Det kan være en belønning du gir deg selv når du når et mål, og belønningen være å nå målet.

Hvordan få motivasjon til å trene og spise sunt?

Det er mange muligheter. Det som er nøkkelen til å det til å fungere er å finne trening som du liker godt å holde på med, også må du sette av faste tidspunkt der du skal gjennomføre treningene. Inspirasjon kan du lett finne for eksempel på youtube eller andre kanaler.

Hvordan disiplinere seg selv?

Slik kan du trene deg på selvdisiplin
 1. 1 Tren på selvdisiplin. Å trene på selvdisiplin når du strengt tatt ikke trenger det kan være et smart sted å starte.
 2. 2 Bind deg selv til masten.
 3. 3 Fjern fristelser.
 4. 4 Bruk motivasjon og mål.
 5. 5 Skap gode vaner.
 6. 6 Bruk gjerne SMARTIE-prinsippet.

Hva vil det si å ha selvdisiplin?

Evne til å fokusere og motivere seg selv (selvdisiplin) til å utføre mål og handlinger under ledelse av andre eller seg selv.

Hva betyr å ha viljestyrke?

Viljestyrke er evnen til å kontrollere handlinger, følelser og lyster, og evnen til å motstå fristelser (McGonigal 2012). Den deles ofte opp i tre forskjellige krefter – «Jeg vil ikke», «Jeg vil» og «Jeg vil ha».

Hva vil det si å være disiplinert?

Disiplin betyr orden, tukt eller lydighet i en militæravdeling, en skole, en skoleklasse, et arbeidslag og lignende. Det betyr også å ha evne og vilje til å underordne seg en felles ledelse.

Hva vil det si å være strukturert?

Å være våken og ryddig, og ikke glemme ting, og holde det man lover. En strukturert vokalist har alle tekstene i en perm som han har med seg på hver øving. En strukturert gitarist har alltid ekstra med strenger i kofferten etc.

Hva er en vitenskapelig disiplin?

en vitenskapelig disiplin eller ei vitenskapsgrein, ev. ei undergrein (se liste over akademiske disipliner) feltet som et akademisk fag studerer eller forsker på.

Hva betyr et paradigme?

Paradigme er en problemløsning som blir akseptert som forbilledlig for løsninger av lignende problemer innen samme vitenskap, og som derved skaper en vitenskapelig tradisjon. Begrepet ble innført i vitenskapsfilosofi og vitenskapshistorie av Thomas S. Kuhn i The Structure of Scientific Revolutions fra 1962.

Hva er Karl Popper mest kjent for?

Mest kjent er han for sine bidrag til vitenskaps- og erkjennelsesteori, sosial- og politisk filosofi. Men han jobbet også med blant annet logikk, metafysikk, språk-, bevissthets- og moralfilosofi, filosofihistorie, vitenskapshistorie og -sosiologi.

Hva er Karl Popper og Thomas Kuhn kjent for?

Thomas Kuhn og Karl Popper er store navn i den moderne vitenskapsteorien, og er derfor sentrale i diskusjonen om data er teoriavhengig eller ikke. Men den logiske positivismen er også meget viktig i denne drøftingen siden den logiske positivismen er en form som springer ut av empirismen.

Hva må til for at et paradigmeskifte skal skje?

Et paradigme blir først forkastet når det aksepteres et alternativ som viser veien ut av den forutgående krisen. Kuhn betegnet denne prosessen som en vitenskapelig revolusjon. Når det nye paradigmet blir rådende, snakker vi om et paradigmeskifte.

Hva betyr et paradigmeskifte?

Et paradigmeskifte er et systematisk skifte i måte å tenke på som er av betydelig størrelse og rekkevidde. Begrepet ble første gang introdusert av vitenskapsteoretikeren Thomas Kuhn i boken The Structure of Scientific Revolutions i 1962.

Leave a Comment