Hvor kan jeg se min lærekontrakt?

Du kan søke Lånekassen om stipend og lån når lærekontrakten er godkjent. Stipend og lån blir ikke utbetalt før læretiden har startet. Søk om stipend og lån her. Den godkjente lærekontrakten finner du i VIGO app (finnes både for Apple og Android).

Kan en person over 20 år få tegne lærekontrakt med en bedrift?

Lærekontrakt kan tegnes med alle i alle aldre (etter ungdomsskolen og må være ferdig før pensjonering). Kan også tegnes med de som har andre fag eller svennebrev fra før.

Hva skal en lærlingkontrakt inneholde?

Søknad om læreplass kan du sende direkte til bedriften eller til opplæringskontoret i din fylkeskommune.
  • Lærlingens plikter.
  • Lærebedriftens ansvar og plikter.
  • En arbeidsavtale skal blant annet inneholde:
  • Lærlinglønn.
  • Ferie og sykepenger.
  • Graviditet og foreldrepermisjon.

Hvor kan jeg se min lærekontrakt? – Related Questions

Hvordan finne lærekontrakt på Vigo?

Logg deg på med elektronisk ID. I tillegg må du signere med elektronisk ID. Du får ny SMS når lærebedriften og fylkeskommunen har signert, og kontrakten er godkjent. Da finner du lærekontrakten din på din profil på vigo.no.

Er det lov å si opp lærling?

Lærlingen er omfattet av arbeidsmiljøloven med unntak for opphør eller endringer av arbeidsavtalen. Lærlingen er derfor unntatt fra reglene om stillingsvern, og lærlingens oppsigelsestid er regulert av opplæringsloven og ikke arbeidsmiljøloven.

Hva har man krav på som lærling?

Rettigheter som lærling : Lærlinger skal ha en kontrakt og arbeidsavtale med lærebedriften eller opplæringskontoret. Lærekontrakten kan heves av både bedriften og lærlingen selv. Læretiden kan avbrytes med permisjon på grunn av for eksempel lengre sykefravær, fødselspermisjoner, militærtjeneste og lignende.

Hvordan få gyldig lærekontrakt?

Alle lærlinger skal ha en lærekontrakt. Kontrakten inngås med bedriften de jobber i eller ved et opplæringskontor . Kontrakten skal være gyldig idet man begynner som lærling , og automatisk opphøre når tiden som lærling er over. Fylkeskommunen skal godkjenne lærekontrakten.

Hvor mye får jeg i lønn som lærling?

Hvor mye tjener jeg som lærling? Som lærling tjener du det samme som begynnerlønnen til en fagarbeider, 389.000,- fordelt over to år. Som lærling har du 2 år opplæring i skole, etterfulgt av 2 år i bedrift. De to siste årene består av 50 % opplæring, og 50 % verdiskaping.

Kan man bryte en lærekontrakt?

Lærekontrakten eller opplæringskontrakten kan hevast av partane dersom dei er samde om det og etter at lærebedrifta har orientert fylkeskommunen skriftleg om det. lærlingen eller lærekandidaten skriftleg seier frå at det er ei urimeleg ulempe for han eller ho å halde fram ut kontrakttida.

Vil slutte som lærling?

En lærling har ingen oppsigelsesrett, og dermed ingen oppsigelsestid. Dersom du ønsker å slutte som lærling, må lærlingen søke om å få hevet lærekontrakten. Lærekontrakten kan heves av fylkeskommunen.

Hvem følger opp lærlinger?

Lærebedrifta har ansvar for å følgje opp lærlingen både fagleg og sosialt. Lærebedrifta skal ha ein eller fleire faglege leiarar som har hovudansvar for at lærlingen får opplæring etter opplæringslova. Dette inneber å sikre at opplæringa er i tråd med læreplanen for faget.

Hvor mange lærlinger kan en bedrift ha?

Hvor mange lærlinger kan man ha samtidig? Det finnes ingen tallmessige begrensninger, kun praktiske. Det er fullt mulig å ha flere lærlinger tilknyttet samme faglige leder. Men man må sørge for at man kan gi forsvarlig opplæring og oppfølging av lærlingene.

Har lærlinger lov å jobbe natt?

Når du er over 18 år, regnes du som voksen og er ikke unntatt fra nattarbeid. Som lærling har du krav på hjelp når du trenger det og veiledning regelmessig. Du bør derfor ha fagfolk rundt deg mye av tiden. Likevel er det ikke forbudt at du jobber noe av tiden alene.

Leave a Comment