Hvor kan jeg se min lærekontrakt?

Du kan søke Lånekassen om stipend og lån når lærekontrakten er godkjent. Stipend og lån blir ikke utbetalt før læretiden har startet. Søk om stipend og lån her. Den godkjente lærekontrakten finner du i VIGO app (finnes både for Apple og Android).

Hva er en lærlingkontrakt?

I en lærekontrakt eller opplæringskontrakt forplikter bedriften seg til å gi lærlingen, praksisbrevkandidaten, lærekandidaten eller kandidaten for fagbrev på jobb nødvendig opplæring fram til fag-/svenneprøve, praksisbrevprøve eller en kompetanseprøve.

Hvor mye får en bedrift for å ha lærling?

Basistilskuddet utbetales en gang per halvår. Basistilskudd 1 gjelder for lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater med opplæringsrett. For en lærling eller lærekandidat utbetales det pr. 1.1.2022 167 407 kr.

Kan man avbryte lærlingkontrakt?

Lærlingen og lærebedriften kan ikke endre kontrakten uten samtykke fra fylkeskommunen. Hvis en av partene ønsker å heve kontrakten, må parten be fylkeskommunen om å treffe vedtak om heving. Oppsigelse av lærekontrakt vil føre til brudd i lærlingens utdanning, og har alvorlige konsekvenser for lærlingen.

Hvor kan jeg se min lærekontrakt? – Related Questions

Har lærlinger lov til å jobbe alene?

Det er ingen regler som sier at du som lærling skal eller ikke skal jobbe alene, så lenge du får nødvendig veiledning og lærer det du skal. Det er derfor arbeidsgiveren din som bestemmer hvem han vil sette på de ulike jobbene.

Har lærlinger lov å jobbe natt?

Når du er over 18 år, regnes du som voksen og er ikke unntatt fra nattarbeid. Som lærling har du krav på hjelp når du trenger det og veiledning regelmessig. Du bør derfor ha fagfolk rundt deg mye av tiden. Likevel er det ikke forbudt at du jobber noe av tiden alene.

Hvordan slutte som lærling?

En lærling har ingen oppsigelsesrett, og dermed ingen oppsigelsestid. Dersom du ønsker å slutte som lærling, må lærlingen søke om å få hevet lærekontrakten. Lærekontrakten kan heves av fylkeskommunen.

Hva skal en lærlingkontrakt inneholde?

Søknad om læreplass kan du sende direkte til bedriften eller til opplæringskontoret i din fylkeskommune.
  • Lærlingens plikter.
  • Lærebedriftens ansvar og plikter.
  • En arbeidsavtale skal blant annet inneholde:
  • Lærlinglønn.
  • Ferie og sykepenger.
  • Graviditet og foreldrepermisjon.

Hva gjør et opplæringskontor?

Opplæringskontorenes oppgaver

er juridisk ansvarlig gjennom læretiden. sørger for lærlingens dokumentasjonsverktøy og sikrer at dette brukes. påser at læreplanen følges. etterser at virksomheten og lærlingen følger fastsatte mål og retningslinjer.

Hvordan finne lærekontrakt på Vigo?

Logg deg på med elektronisk ID. I tillegg må du signere med elektronisk ID. Du får ny SMS når lærebedriften og fylkeskommunen har signert, og kontrakten er godkjent. Da finner du lærekontrakten din på din profil på vigo.no.

Hvor mye tjener man som lærling?

Hvor mye tjener jeg som lærling? Som lærling tjener du det samme som begynnerlønnen til en fagarbeider, 389.000,- fordelt over to år. Som lærling har du 2 år opplæring i skole, etterfulgt av 2 år i bedrift. De to siste årene består av 50 % opplæring, og 50 % verdiskaping.

Hvordan få kontakt med Vigo?

  • Vigo IKS. Deltabygget.
  • Snarveier. https://www.vilbli.no.
  • Kontakt. post@vigoiks.no.

Når er man lærling?

Hva er en lærling? Lærling er etter loven den som har skrevet lærekontrakt med sikte på fag- eller svenneprøve. Som lærling har du rettigheter og plikter etter både opplæringsloven og ar- beidsmiljøloven. Er du fagorganisert og/eller har lærekontrakt i bedrift med tariffavtale har du flere rettigheter som lærling.

Kan man få sparken som lærling?

Det er mulig å avslutte lærekontrakten dersom bedriften og lærlingen blir enige om at det er til det beste. Opplæringsloven lyder: «Lærekontrakten eller opplæringskontrakten kan hevast av partane dersom dei er samde om det og etter at lærebedrifta har orientert fylkeskommunen skriftleg om det.

Leave a Comment