Hvor kan jeg se autorisasjonen min?

Sjekk om du er registrert i Helsepersonellregisteret
 • Gå inn på Helsedirektoratet.
 • Skriv inn fødselsdato og etternavn.
 • Er du registrert her vil navn og autorisasjon fremkomme (eks. Kari Normann, Bioingeniør 22.9.1992 – 28.12.2044). Du trenger da ikke å følge opp saken videre.

Hvor finner jeg min autorisasjon som helsefagarbeider?

Sjekk i Helsepersonellregisteret (HPR) om du er registrert. Her finner du også HPR-nummeret ditt.

Hvor kommer autorisasjonen?

I Norge skal utdanningsstedet ditt som hovedregel søke om autorisasjon for deg. Sjekk med utdanningsstedet eller fylkeskommunen om de søker om autorisasjon for deg. Det skjer gjennom en automatisk prosess som gir deg autorisasjon samme dag som du betaler gebyret.

Hvor kan jeg se autorisasjonen min? – Related Questions

Hvem har autorisasjon?

Helsepersonelloven § 74 fastsetter at det bare er de som har norsk autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning som kan benytte de yrkestitlene som omfattes av loven.

Dette gjelder disse yrkesgruppene:

 • ambulansearbeider.
 • apotektekniker.
 • audiograf.
 • bioingeniør.
 • ergoterapeut.
 • fotterapeut.
 • fysioterapeut.
 • helsefagarbeider.

Hvordan søke om å få tilbake autorisasjon?

Statens helsetilsyn kan gi helsepersonell som har mistet autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning ved tilbakekall eller frivillig avkall, ny autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning hvis vedkommende godtgjør at han/hun er skikket. Ny autorisasjon kan begrenses etter § 59.

Hva er autorisasjon enkelt forklart?

Autorisasjon er en godkjennelse for å bruke en bestemt yrkestittel, for eksempel ambulansearbeider. Autorisasjonsordningen innebærer at du etter endt utdanning må søke om tillatelse til å utøve yrket ditt. Autorisasjonen viser at du har den faglige og formelle kompetansen som tittelen tilsier.

Hvordan få autorisasjon som regnskapsfører?

Praksis. For å søke om autorisasjon som regnskapsfører må du ha minst to års relevant regnskapspraksis. Praksisen må være opparbeidet de siste fem årene, regnet fra søketidspunktet (dato til dato). Kravet til to års praksis gjelder både varighet (totalt 24 måneder) og antall timer (totalt 3200).

Hvilke yrker må ha autorisasjon?

Autorisasjon av yrker i Norge
 • Helsepersonell.
 • Lærer og barnehagelærer.
 • Revisor, regnskapsfører, eiendomsmegler.
 • Dyrehelsepersonell.
 • Advokat.
 • Sjøfart.
 • Flyger og flytekniker.
 • Elektrofagarbeider.

Hva skal til for å miste autorisasjonen?

Statens helsetilsyn kan kalle tilbake autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning dersom innehaveren er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av alvorlig sinnslidelse, psykisk eller fysisk svekkelse, langt fravær fra yrket, bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, vesentlig mangel

Hvordan fratas autorisasjon?

Etter § 57 kan Statens helsetilsyn tilbakekalle en autorisasjon dersom helsepersonellet «er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av alvorlig sinnslidelse, psykisk eller fysisk svekkelse, langt fravær fra yrket, bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, vesentlig mangel på faglig innsikt

Hva er formålet med autorisasjon?

En autorisasjon er en bekreftelse fra offentlige myndigheter på at de formelle og faglige krav til yrkestittelen er oppfylt. Offentlig autorisasjon gir rett til å benytte beskyttet tittel etter § 74 og er et styringsmiddel for helsemyndighetene, jf. § 3.

Hvem gir autorisasjon helsepersonell?

Helsedirektoratet gir autorisasjon og lisens til helsepersonell. Alle henvendelser om søknad osv. rettes dit. Helsedirektoratet administrerer også turnustjeneste for leger og gir spesialistgodkjenning til leger, tannleger og optikere.

Hvor mye koster autorisasjon?

Altinn sender så ut en e-post til hver enkelt student med informasjon om å betale 1665 kroner for å få autorisasjon.

Leave a Comment