Hva kan man komme i fengsel for?

Fengsel brukes som straff for de mest alvorlige bruddene på loven. Det kan for eksempel være drap, ran og alvorlige narkotikalovbrudd. Man kan også komme i fengsel hvis det man gjør ikke er så alvorlig, men man bryter loven mange ganger. I tillegg kan man komme i det som heter varetektsfengsel.

Kan en 15 åring få bot?

Som du kanskje vet er den kriminelle lavalder i Norge 15 år. Det betyr at barn under 15 år ikke kan straffes av politiet eller domstolen hvis de gjør noe ulovlig. Dette innebærer at barn under 15 år ikke kan få bot hvis de gjør noe ulovlig, og at heller ikke foreldrene til barna må betale bot.

Hvilke saker gir samfunnsstraff?

Samfunnsstraff er normalt mest aktuelt i saker som omhandler vinningsforbrytelser, bilbrukstyverier, innbrudd og skadeverk. Rettspraksis viser imidlertid at det har vært en gradvis økende bruk av samfunnsstraff for lovbrudd som tidligere kvalifiserte for ubetinget fengsel, jf. blant annet Rt. 2002 s.

Hva kan man komme i fengsel for? – Related Questions

Hva er 1 år i fengsel?

I offentlig debatt i Norge henvises det svært ofte misvisende til begrepet fengselsår og hvorvidt dette er åtte eller ni måneder. Det korrekte svaret er at ett år i fengsel er tolv måneder, med mulighet for løslatelse etter 2/3 av sonet straff jf. straffegjennomføringsloven § 42.

Hvordan få sone med fotlenke?

Om straffegjennomføring med fotlenke

Den domfelte må være hjemme og kan bare forlate boligen etter avtale med kriminalomsorgen. For å gjennomfører straff med elektronisk kontroll må domfelte være i arbeid, gå på skole, studere eller ha annen form for sysselsetting.

Hvordan funker samfunnsstraff?

Samfunnsstraff er et alternativ til fengselsstraff. Domfelte dømmes til å utføre samfunnsnyttig tjeneste, tiltak eller program i et visst antall timer, fordelt over en bestemt tidsperiode. Kriminalomsorgen bestemmer når og hvordan straffen skal gjennomføres.

Hva går ungdomsstraff ut på?

Ungdomsstraff er en straffeart for mindreårige som dømmes for lovbrudd. Den er sidestilt med fengselsstraff og samfunnsstraff som mulig straffart for ungdom mellom 15 og 18 år. Ungdomsstraff er en relativt ny straffart som ble innført med virkning fra 1. juli 2014.

Kommer samfunnsstraff på rullebladet?

Om du har fått bot, vedtatt forelegg, ubetinget eller betinget fengsel, samfunnsstraff eller andre strafferettslige reaksjoner kommer dette på politiattesten din, og du har i utgangspunktet ikke plettfri vandel.

Hvor mange timer samfunnsstraff?

Samfunnsstraffen kan være minimum 30 timer og maksimum 420 timer. Gjennomføringstiden skal normalt ikke være mer enn ett år. Det er mange fordeler ved å gjennomføre straff i samfunnet. Det fører ikke til brudd i den domfeltes liv, slik at utdanning og deltagelse i arbeidsliv kan skje som før.

Er det for milde straffer i Norge?

Norge har noen av verdens mildeste straffer for kriminelle, og en av verdens mest liberale kriminalomsorg. Det er i utgangspunktet positivt, for rehabilitering av dømte kriminelle er viktig.

Hva skjer med lån når man sitter i fengsel?

Når du blir fengslet så er det ditt ansvar at du har midler nok til å betale for gjelden din. Hvis man har vært flink til å betale gjelden sin og du kun f. eks vil være borte i noen måneder så vil nok veldig mange banker gi deg en avdragsfri periode dersom du ikke har noe negativ historikk.

Er fengsel den beste straffen?

Fengslede hadde 30 prosent mindre risiko for å begå nye forbrytelser enn de som hadde mildere straff. Andelen som er i jobb er 40 prosent høyere enn de som har mildere straff. Det viser forskning utført på 20 000 fengslede i Norge.

Hvem betaler husleie når man er i fengsel?

Dette rammer også pårørende, og noen grupper rammes mer enn andre. Når en ektefelle eller samboer fengsles mister familien en inntekt, noe som betyr at den pårørende alene må betale husleie, lån, utgifter til barna og andre økonomiske forpliktelser som før soningen ble fordelt på to inntekter.

Kan man se TV i fengsel?

Dersom du tenker på om man kan ha med seg sin egen TV på rommet, så er det kriminalomsorgen som ut fra hensynet til ro, sikkerhet og orden gir bestemmelser om hvilke gjenstander som det er tillatt å ta med inn og ut av fengsel. Du kan lese om dette i straffegjennomføringsloven § 26 .

Kan man pågripe en person under 15 år?

Ja, politiet kan pågripe en person som er over den kriminelle lavalder (som er 15 år), når vilkårene i straffeprosessloven §§ 171 og 174 er oppfylt.

Har vektere lov til å ta på deg?

Den som utfører vakttjeneste, har ingen adgang til bruk av fysisk makt utover den enhver har adgang til, jf. straffeloven § 18 og straffeprosessloven § 176 første ledd, jf. § 170 a. Vakttjeneste skal utføres ubevæpnet.

Har vektere lov til å holde deg igjen?

En vekter ikke har samme mulighet til å holde igjen en person som politiet. Imidlertid følger det av straffeprosessloven § 176 at alle (ikke bare politiet) har anledning til å holde en person tilbake mens man venter på politiet kommer dersom man ser at en kriminell handling blir begått.

Hva skjer hvis man lyver til politiet?

Dette kan straffes med bot eller fengsel i inntil 2 år. Dette innebærer at selv om et vitne som har løyet til politiet i et avhør, forteller sannheten i rettssalen, har vedkommende begått en straffbar handling.

Er det lov å rømme fra fengsel?

Den som hjelper en innsatt til å rømme fra fengsel eller forvaringsanstalt, kan straffes med fengsel inntil tre år etter straffelovens § 161. Den innsatte selv kan straffes for rømning etter samme bestemmelse med en tilleggsstraff på inntil seks måneder.

Leave a Comment