Hva går ungdomsstraff ut på?

Ungdomsstraff er en straffeart for mindreårige som dømmes for lovbrudd. Den er sidestilt med fengselsstraff og samfunnsstraff som mulig straffart for ungdom mellom 15 og 18 år. Ungdomsstraff er en relativt ny straffart som ble innført med virkning fra 1. juli 2014.

Hva er straffen for å drepe noen?

Hvis man dreper noen med vilje, så kan man bli straffet med fengsel i 8 til 21 år. Man kan også bli dømt til forvaring, som betyr at man blir sittende i fengsel så lenge man fortsetter å være veldig farlig. Det betyr egentlig at man kan bli sittende i fengsel resten av livet.

Hvor gammel må man være for å havne i fengsel?

For å komme i fengsel må man være over den kriminelle lavalder. Det vil si at man må være 15 år eller eldre. Fengsel brukes som straff for de mest alvorlige bruddene på loven. Det kan for eksempel være drap, ran og alvorlige narkotikalovbrudd.

Hva går ungdomsstraff ut på? – Related Questions

Hva er 1 år i fengsel?

I offentlig debatt i Norge henvises det svært ofte misvisende til begrepet fengselsår og hvorvidt dette er åtte eller ni måneder. Det korrekte svaret er at ett år i fengsel er tolv måneder, med mulighet for løslatelse etter 2/3 av sonet straff jf. straffegjennomføringsloven § 42.

Er det lov å slå andre?

Den som slår eller skader et barn med vilje, kan bli straffet for det. Det kan bety å komme i fengsel. Det er heller ikke lov å slå andre, for eksempel søsken eller den andre forelderen, mens barn ser eller hører hva som skjer.

Er det lov å tvinge barn?

Foreldre bestemmer over barn så lenge de er under 18 år. Det betyr at foreldre skal ta valg på dine vegne ut fra hva de tenker er best for deg. Det betyr ikke at din mening ikke betyr noe. Du har rett til å si din mening og du har rett til å bli hørt.

Hva er ulovlig å si?

– Det kan være å true eller håne noen, fremkalle frykt, hat og forfølgelse på grunn av hudfarge, etnisk opprinnelse, seksuell orientering, livssyn, kjønnsuttrykk eller funksjonsevne, forklarer Storsveen. Hatefulle ytringer kan straffes med bot eller fengsel i inntil tre år.

Hva har foreldre lov til?

Du har krav på omsorg

Foreldre har plikt og rett til å ta avgjørelser for barnet i personlige forhold, når barnet ikke kan bestemme selv. Foreldrene har plikt til å gi barn og unge forsvarlig ‘oppdragelse’ og forsørgelse, og skal sørge for at du får skolegang og utdanning i samsvar med dine evner og interesser.

Har foreldre rett til å ta mobilen din?

Jo, foreldrene har myndighet til å inndra telefon, iPad og spill hvis de mener det er til barnets beste. Det spiller ingen rolle hvem som eier telefonen fordi det er foreldrene som har ansvar for barnas oppdragelse.

Kan foreldrene mine ta telefonen min?

Men i forhold til det du spør om – om de har rett til å ta den – så er svaret ja. Dette står det om i barneloven, en lov som handler om foreldres plikt til å gi god omsorg til barna sine – helt frem til de er 18 år.

Når skal barna bli hørt?

Når barnet er fylt 12 år, skal det legges stor vekt på hva barnet mener. Å bli hørt betyr at barnet skal få si sin mening, noe som forutsetter at barnet blir gitt informasjon om situasjonen. Det er foreldrenes oppgave å ivareta barnets rett til informasjon og til å bli hørt.

Kan foreldre bestemme når jeg er 16?

I barnelovens § 30 står det at foreldrene dine har en rett og plikt til å ta avgjørelser for deg i personlige spørsmål helt frem til du fyller 18 år. Men dette betyr ikke at de skal diktere alt du gjør og at de kan sette like strenge grenser for deg som man gjør for mindre barn.

Hvor mye kan en 13 åring bestemme?

13 år. Kan ta lønnet arbeid med godkjennelse: Når barnet har fylt 13, kan de ta enkelt arbeid som for eksempel barnevakt, avisbud eller jordbærplukker. Arbeidet må ikke gå ut over skole eller helse. Foreldrene må være enige i at barnet arbeider.

Når bør en 15 åring være hjemme?

15åringenvære hjemme klokken 22.00 på hverdager og i helgene.

Hva kan en 15 åring bestemme?

Fra 15 år bestemmer du selv når det gjelder å melde deg inn og ut av foreninger og av kirke og trossamfunn. Er du blitt 15 årbestemmer du selv over penger som du har tjent. Du kan også bestemme selv når det gjelder valg av utdanning fra fylte 15 år.

Hva skjer når man fyller 18 år?

Du er myndig og har alle rettigheter. Du har stemmerett ved valg. Du bestemmer selv i personlige og økonomiske saker.

Kan far nekte mor å flytte med barna?

Svar: Det er ikke noe krav om å innhente samtykke fra den andre forelderen for å flytte med et barn innenlands. Det er en plikt til å varsle om flytting tre måneder før flyttingen. Om foreldrene ikke blir enige om flytting, plikter den av foreldrene som ønsker å flytte å begjære mekling ved familievernkontoret.

Kan barn nekte samvær?

Dersom du mistenker vold eller overgrep kan samvær nektes. Samvær skal ikke gjennomføres hvis det ikke er til det beste for barnet. I utgangspunktet skal barnet ha kontakt med både mor og far, selv om de ikke bor sammen. Det er ikke lov å nekte samvær dersom det ikke foreligger rimelige årsaker til samværsnekten.

Hvor mange dager er 40% samvær?

40% samvær er 12 overnattinger pr. 4 uker (f.

Leave a Comment