Er sykemelding elektronisk?

Alle sykemeldte arbeidstakere kan motta og sende sykmeldingen elektronisk til arbeidsgiveren sin. Pasienter som blir sykmeldt av en fastlege finner sin digitale sykmelding på nav.no og herfra kan den sendes direkte videre til arbeidsgiver.

Hvordan skaffer jeg sykemelding?

Hos de aller fleste fastleger får du digital sykmelding. Du finner den ved å logge deg inn på Ditt sykefravær på nav.no. Her kan du sende sykmeldingen til arbeidsgiveren din.

Har arbeidsgiver rett til å vite hvorfor man er sykemeldt?

Arbeidsgiveren din har ikke rett til å få vite sykdomshistorien eller diagnosen din. Det hender likevel at arbeidsgiveren kan stille spørsmål ved om du har rett til sykepenger.

Er sykemelding elektronisk? – Related Questions

Hvordan si ifra til sjefen at du er sykemeldt?

«Arbeidstaker skal melde fra om sykdom pr telefonen så snart som mulig, senest innen arbeidstidens/vaktens begynnelse. Melding om sykefravær gis direkte til nærmeste leder pr telefon».

Er det mulig å få sykemelding over telefon?

Den som sykmelder forutsettes å kjenne pasienten dersom telefon benyttes som grunnlag for sykmelding uten personlig undersøkelse. I det at den som sykmelder kjenner pasienten ligger det også et krav til at pasienten tidligere har identifisert seg.

Kan arbeidsgiver kreve at du jobber når du er sykemeldt?

Dersom arbeidstaker er 100 % sykemeldt, har man i utgangspunktet gyldig fravær og arbeidsgiveren din kan ikke kreve at du skal jobbe.

Når skal arbeidsgiver ta kontakt ved sykemelding?

Arbeidsgiveren skal kalle inn arbeidstakeren til et dialogmøte om innholdet i oppfølgingsplanen senest sju uker etter at arbeidstakeren har vært helt borte fra arbeidet. For arbeidstakere som er helt sykmeldt, skal dialogmøtet gjennomføres med mindre det er åpenbart unødvendig.

Kan arbeidsgiver spørre om tidligere sykefravær?

Spørsmål om fravær i tidligere jobb vil kunne oppfattes som en indirekte måte å spørre om helsesituasjonen. Dette gir ikke AML åpning for å gjøre. Personopplysningsloven (§ 8 bokstav f) sier at arbeidsgiver vil kunne innhente opplysninger i den utstrekning det er nødvendig for å ivareta en ”berettiget interesse”.

Kan arbeidsgiver ta kontakt med lege?

Arbeidsplassen kan kontakte legen på flere måter for å formidle informasjon eller be lege om råd. Oppfølgingsplan kan enten sendes til legen, eller den sykmeldte/ansatte kan ta med oppfølgingsplanen ved neste legebesøk. Sykemeldingsblankettens del C er ment som informasjonskanal fra arbeidsplassen til sykmeldende lege.

Kan man få sparken for å være syk?

Arbeidsmiljøloven § 15-8 har regler om oppsigelsesvern ved sykdom. Bestemmelsen slår fast at arbeidstaker som er helt eller delvis borte fra arbeidet på grunn av ulykke eller sykdom, ikke av den grunn kan sies opp de første 12 måneder etter at arbeidsuførheten inntrådte.

Hvem skal følge opp sykmeldte?

Arbeidsgiver har hovedansvaret for å tilrettelegge og følge opp sykemeldte på arbeidsplassen, og arbeidstaker plikter å medvirke til å finne løsninger som hindrer unødig langvarig sykefravær. Sykmelder og Nav har også roller i oppfølgingsarbeidet.

Kan noen andre enn fastlege sykemelde?

Du kan få sykmelding av fastlegen eller en annen som har rett til å sykmelde deg hvis det er medisinske grunner til at du ikke kan jobbe. Egenmelding betyr at du melder fra til arbeidsgiveren din om at du er syk, uten at du leverer sykmelding.

Kan man være på jobb når man er 100 sykemeldt?

NAV har myket opp reglene for å jobbe mens man er sykmeldt. Nå kan arbeidstakere med 100 % sykmelding gå tilbake i jobb uten å gi beskjed til NAV.

Leave a Comment