Er firmaattest og Registerutskrift det samme?

Hvis du har en forening som bare er registrert i Enhetsregisteret må du i stedet bestille en registerutskrift. Den inneholder mer detaljert informasjon enn en firmaattest, og er en legitimasjon overfor långivere, kunder og leverandører.

Hvordan ser en firmaattest ut?

Foretaksnavn. Forretningsadresse. Navn på foretakets styremedlemmer, varamedlemmer og daglig leder. For EØFG navn på forretningsfører(e) og den eller de personer som skal forestå gruppens avvikling.

Hva brukes firmaattest til?

Hva bruker du firmaattesten til? Firmaattest kan benyttes som legitimasjon for foretaket. Långivere, kunder og leverandører krever stadig oftere at du kan legge fram en fersk firmaattest. Du kan når som helst laste ned oppdatert versjon av firmaattesten på Altinn.

Er firmaattest og Registerutskrift det samme? – Related Questions

Hvem kan hente firmaattest?

Daglig leder, styremedlem, innehaver, regnskapsfører, revisor med flere kan benytte tjenesten. For å få tilgang til denne tjenesten trenger du Altinn-rollen Regnskapsmedarbeider.

Hvor finner man vedtektene til et selskap?

Nå kan du bestille vedtekter, stiftelsesdokumenter og andre saksdokumenter på brreg.no.

Hva er selskapets vedtekter?

Vedtekter er et annet ord for bestemmelser, og alle aksjeselskap har vedtekter som blant annet stadfester navnet til selskapet, hva selskapet skal drive med, og størrelsen på aksjekapitalen.

Hva menes med vedtekter?

Vedtekt (eller statutt, forskrift) er en form for avtale som inneholder grunnleggende regler for hvordan en organisasjon skal drives, en slags konstitusjon/grunnlov. Vedtektene spesifiserer oftest organisasjonsstrukturen, opprettelse av et styre, maktfordeling, formålet med organisasjonen og mer.

Hva må være med i vedtekter?

Vedtektene bør inneholde
 • foreningens navn.
 • kommune.
 • formål.
 • regler for foreningens styre og årsmøte.
 • regler for medlemmenes forhold til foreningen.
 • regler for vedtektsendringer.
 • informasjon om at foreningen er selveiende (at ingen kan disponere foreningens formue, har krav på utdeling av overskudd eller hefte for gjeld)

Hvordan endre selskapets vedtekter?

For at en vedtekt skal kunne endres, må to tredjedel av generalforsamlingen stemme for endringene. De må også representere to tredjedel av aksjekapitalen som er til stede på generalforsamlingen. Hvis vedtektsendringene blir vedtatt i generalforsamlingen, må de skrives inn i vedtektsdokumentet til bedriften.

Hva kan reguleres i vedtektene?

Det er greit å merke seg at vedtekter regulerer selskapets rettsforhold, er offentlige og bare kan endres på generalforsamling, jf. asl § 5-18. Aksjonæravtalen er et privatrettslig forhold mellom aksjonærene og regulerer altså forholdet mellom partene i aksjonæravtalen.

Hvem skal signere vedtekter?

Vedtektene skal være skriftlig, og de skal også dateres og signeres av stifterne.

Loven sier at vedtektene skal inneholde:

 • Selskapets foretaksnavn.
 • Kommune som selskapet skal være lokalisert.
 • Selskapets virksomhet – Hva selskapet skal jobbe med.
 • Aksjekapitalens størrelse.
 • Aksjenes pålydende beløp.

Hva er minstekravet til vedtekter i et aksjeselskap?

Vedtektene skal minst inneholde

Hvis selskapet ikke har som formål å gi aksjonærene økonomisk utbytte, skal vedtektene inneholde bestemmelser om hvordan selskapet skal fordele overskudd og formue når selskapet blir oppløst. Det skal også gå fram av vedtektene hvis selskapet skal ha flere daglige ledere.

Hvor mange aksjer bør et selskap ha?

Et aksjeselskap skal ha minst én aksjeeier. Det er ingen begrensninger i hvor mange som kan eie aksjer i et aksjeselskap. Aksjer kan eies av privatpersoner, juridiske personer og i sameie mellom flere. Utgangspunktet er at alle aksjer gir lik rett i selskapet, men unntak fra dette kan fremkomme av vedtektene.

Leave a Comment