Er aksjeeierboken offentlig?

Aksjeeierboken skal oppbevares på forretningsstedet og føres på en sikker måte, normalt elektronisk. Aksjeeierboken er offentlig – slik at alle har rett til å se den.

Hvordan finne ut hva en aksje er verdt?

Prissettingen på en aksje

Hovedregelen for aksjer er at de reflekterer hva en investor mener bedriften er verdt til enhver tid. Når du skal regne ut et selskapets verdi må du derfor ta antallet utestående aksjer og multiplisere dette tallet med aksjeprisen.

Hvem kan signere Aksjeeierbok?

Dette kan være én, eller flere, private eller juridiske personer. Eksempel på juridiske personer er aksjeselskap, allmennaksjeselskap og ansvarlig selskap. Alle aksjeselskaper skal ha en aksjeeierbok som skal være tilgjengelig for alle. Denne skal til enhver tid vise hvem som er aksjeeiere.

Er aksjeeierboken offentlig? – Related Questions

Hvordan finne ut hvem som eier et firma?

Alle aksjeselskaper skal ha en aksjeeierbok. Denne skal inneholde en oversikt over hvem som til enhver tid er aksjeeiere, og den vil normalt være avgjørende for hvem som kan utøve aksjonærrettigheter. Det er styret som har ansvar for å opprette og vedlikeholde aksjeeierboken.

Kan et aksjeselskap eie egne aksjer?

(1) Et aksjeselskap kan erverve egne aksjer dersom den samlede pålydende verdi av beholdningen av egne aksjer etter ervervet ikke overstiger ti prosent av aksjekapitalen.

Hvem skal sende inn Aksjonærregisteroppgave?

Alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker med egenkapitalbevis, skal hvert år levere en aksjonærregisteroppgave til Skatteetatens aksjonærregister. I registeret samles informasjon om alle hendelser og transaksjoner i selskapene.

Hvordan gå ut av aksjeselskap?

Oppløsning og sletting av et aksjeselskap må gjøres i to trinn. Først må generalforsamlingen beslutte at det skal oppløses. Neste trinn er at generalforsamlingen beslutter sletting. Begge deler må meldes til Foretaksregisteret.

Hva bør en aksjonæravtale inneholde?

Hva bør en god aksjonæravtale inneholde?
  • Antall styremedlemmer og hvordan styremedlemmene skal velges.
  • Hvordan styrets saksbehandling skal skje.
  • Reguleringer om spesielle flertallskrav.
  • Spesielle regler ved kjøp og salg.
  • Reguleringer om anvendelse av overskudd.
  • Reguleringer om kapitalendringer.

Hva er en aksjeklasse?

Aksjene i et aksjeselskap kan være delt opp i to eller flere aksjeklasser for å gi aksjeeierne forskjellige rettigheter. Utgangspunktet i aksjeloven er at alle aksjer i et selskap skal gi samme stemmerett på generalforsamlingen og andel av utbytte (ordinære aksjer).

Hvorfor A og B aksjer?

Aksjeklasser er et nyttig verktøy for de som ønsker å beholde styring i selskapet selv om barna kommer inn på eiersiden. Ofte velger senior å beholde full stemmerett og en forsterket utbytterett (A-aksjer), mens barnas aksjer gjerne er uten stemmerett og med noe begrenset utbytterett (Baksjer).

Hvordan registrere nye aksjonærer?

Alle aksjeselskap skal hvert år sende inn en aksjonærregisteroppgave (RF-1086) til Aksjonærregisteret hos Skatteetaten. Denne leverer du elektronisk via Altinn. Aksjonærregisteroppgaven skal inneholde opplysninger som har betydning for skattleggingen av aksjonærene.

Hva er en A aksjonær?

Aksjonær er en eier av en eller flere aksjer i et aksjeselskap.

Hvor kan jeg se aksjene mine?

Alle aksjonærer mottar aksjeoppgaven fra Skatteetaten. Den gir en oversikt over dine aksjer i norske aksjeselskap. Aksjeoppgaven inneholder også utenlandske selskap registrert på Oslo Børs og egenkapitalbevis i norske sparebanker.

Leave a Comment