Skal barnebidrag dekke telefon?

Barnebidrag som er regnet ut av NAV skal for eksempel være med på å dekke utgifter til mat og drikke, klær og sko, helse og hygiene, lek og fritid. I tillegg skal det være med å dekke telefon og internett, møbler og andre husholdsartikler.

Hva må han betale i barnebidrag?

Størrelsen på bidraget er begrenset: Den bidragspliktige skal ikke betale mer enn 5/6, eller 83,3 prosent, av underholdskostnaden til barnet. Den bidragspliktige skal ikke betale mer enn 25 prosent av den bruttoinntekten NAV har beregnet, før et eventuelt samværsfradrag.

Hva skal barnetrygden dekke?

Barnetrygden skal bidra til å dekke utgifter til forsørgelse av barn. Barnetrygd for ett barn mer enn det faktiske barnetall, utvidet barnetrygd, jf. § 9, skal bidra til å dekke merutgifter en enslig mor eller far har som følge av at vedkommende bor alene med barnet i en egen husholdning.

Skal barnebidrag dekke telefon? – Related Questions

Hva skal far dekke ved samvær?

Barnebidraget skal altså omfatte løpende utgifter knyttet til den daglige omsorgen av barnet, typisk utgifter til mat, klær, hygiene, bosted og transport. Den forelderen som har samvær og betaler barnebidrag har bare ansvar for å dekke de løpende utgifter under samværstiden.

Når slipper man å betale barnebidrag?

Hvis foreldrene ikke bor sammen, må den som ikke bor sammen med barnet, betale månedlige barnebidrag til barnet. Plikten til å betale barnebidrag varer normalt ut den måneden barnet fyller 18 år. Dersom barnet går på videregående skole kan bidrag også pålegges etter at barnet har fylt 18 år.

Hva kan barnebidrag brukes til?

Barnebidrag skal dekke løpende utgifter til barnet. Eksempler på løpende utgifter er kostnader til mat, klær, hygiene, bosted og transport. Den forelderen som bor med barnet har ansvar for å betale barnehageregningen, skolefritidsordning (SFO eller AKS) og fritidsaktiviteter.

Hvor mye koster det å ha barn i måneden?

Hvor mye koster barnet det første året? Forbruksforskningsinstituttet SIFO beregner at man kjøper en “grunnutrustning” før fødsel, og tar da utgangspunkt i at man bruker 3 800 kroner per måned de siste 6 månedene før fødselen. Dette blir da totalt 22 800 kroner.

Hvor langt tilbake kan man kreve barnebidrag?

Barneloven § 72 oppstiller regler som gjør at man kan kreve barnebidrag tilbake i tid. Bestemmelsen oppstiller en absolutt frist for hvor langt tilbake i tid barnebidrag kan kreves. Den absolutte fristen er tre år fra da kravet ble fremsatt for NAV eller domstolen.

Hvor lenge er foreldre økonomisk ansvarlig?

Foreldre har forsørgeransvar for barna sine til barna er ferdige med videregående skole. Det betyr at foreldrene dine har plikt til å hjelpe deg økonomisk selv om du er 18 år, så lenge du fortsatt går på skole. Forsørgeransvar betyr at foreldrene dine skal dekke mat, klær, bolig, fritidsaktiviteter og så videre.

Hva hvis far ikke har råd til å betale barnebidrag?

Den som har den faktiske omsorgen for barnet, kan søke og få forskuddet utbetalt til seg. Barnebidrag vil dermed bli utbetalt selv om bidragspliktige har dårlig råd eller ikke vil betale bidraget. Du har krav på bidragsforskudd selv om farskapet ikke er fastsatt.

Kan man kreve barnebidrag ved 50 50?

Dersom partene har delt bosted med 50/50 ordning vil i utgangspunktet kostnadene være tilsvarende like, og det betales derfor ikke barnebidrag. Dersom det foreligger store økonomiske forskjeller mellom foreldrene, kan det likevel være aktuelt med barnebidrag.

Hvor lenge har foreldre plikt til å forsørge barna sine?

Forsørgerplikt til du er 18 år

Foreldrene (eller andre som eventuelt har fått foreldreansvaret) har plikt til å forsørge deg økonomisk til du fyller 18 år (§ 68 ). Dette gjelder både daglig forsørgelse, og utgifter til skolegang.

Kan barnet nekte samvær med far?

I utgangspunktet skal barnet ha kontakt med både mor og far, selv om de ikke bor sammen. Det er ikke lov å nekte samvær dersom det ikke foreligger rimelige årsaker til samværsnekten. Hvis du har foreldreansvar er du pliktig til å beskytte dine barn mot vold, overgrep og andre skadelige handlinger.

Hvor gammel må barnet være for å bestemme hvor man vil bo?

Når du har fylt 16 år kan du bestemme selv om du vil bo hos moren eller faren din. Før det skal foreldre høre på og legge vekt på hva barn mener i saker som angår dem. Det er noen “trappetrinn” i Barneloven; barn skal høres fra der er 7 år og har mye de skulle ha sagt når de blir 12 år.

Hva regnes barnebidrag ut fra?

Barnebidrag beregnes ut fra hva det koster å ha barn, begge foreldrenes inntekt og foreldrenes samvær med barna. I utgangspunktet kan foreldre avtale dette privat, uten at det offentlige blandes inn.

Hvor mye barnebidrag for 2 barn?

Ordinær bidragsforskudd
Antall barnInntektsgrense
1 barn305 001 – 476 600 kroner
2 barn305 001 – 545 000 kroner
3 barn eller flere305 001 – 547 200 kroner

Hva slags støtte far man når man far barn?

Hvis du har omsorg for barn under 18 år som bor hos deg i Norge, kan du ha rett på barnetrygd. Barnetrygden skal bidra til å dekke utgifter som følger med det å ha barn. Enslig mor eller far kan i tillegg få utvidet barnetrygd og småbarnstillegg.

Hva har jeg rett på som alenemor?

Vi har ulike støtteordninger du kan ha rett til: overgangsstønad, det vil si sikring av inntekt i en tidsbegrenset periode. stønad til barnetilsyn, en støtte til å dekke utgifter til barnepass. stønad til skolepenger, en støtte til studieavgift, semesteravgift og eksamensgebyr.

Hva koster det å få barn alene?

10. Hvor mye vil assistert befruktning for enslige koste? Prisen er i utgangspunktet det samme som for par. Det vil si at enkeltforsøk for inseminasjon vil koste 9.500,– og enkeltforsøk med IVF-behandling 35.500,– (priser per januar 2021).

Leave a Comment