Kan man se blodtype på Helsenorge?

Leter du etter blodtypen din? Du finner dessverre ikke informasjon om hvilken blodtype du har på Helsenorge. Hvis det er behov for å vite blodtypen din, for eksempel ved blodoverføring eller graviditet, vil helsepersonell alltid ta en test.

Hvem kan se min kjernejournal?

Hvem har tilgang til kjernejournalen din? Det er kun autorisert helsepersonell som har tilgang til å åpne din kjernejournal. Helsepersonell har lov til å åpne din kjernejournal når du er til behandling. De har også lov til å åpne kjernejournal når de planlegger og følger opp behandlingen din.

Kan en lege se journalen min?

Leger og sykepleiere i spesialisthelsetjenesten har tilgang til kjernejournal uten å innhente samtykke fra pasienten. Alt helsepersonell ved legevakt og AMK, samt pasientens fastlege har også tilgang uten å innhente pasientens samtykke.

Kan man se blodtype på Helsenorge? – Related Questions

Blir abort journalført?

Kanskje har du “kun” lest journalen fra fastlegen din. Siden det er sykehuset som organiserer og er ansvarlig for aborten, vil det med aborten stå på journalen din som sykehuset har. Det vil derfor være sykehuset som skriver alle detaljene om abortinngrep litt og eventuelle kontroller der.

Kan legesekretær lese journal?

Helsepersonell kan alltid gå inn i en journal dersom pasienten gir samtykke.

Kan helsepersonell lese sin egen journal?

Helsedirektoratets kommentarer. Bestemmelsen pålegger helsepersonell og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten å gi innsyn i journal til de som har innsynrett etter pasient- og brukerrettighetsloven. Formålet med innsynsretten er å gi pasienter muligheter til å ivareta sine interesser.

Hvem har tilgang til min Helsenorge?

Når du logger inn på Helsenorge kan du benytte tjenester på vegne av:
  • deg selv.
  • andre som har gitt deg fullmakt via Helsenorge.
  • andre som har gitt deg fullmakt via papirskjema.
  • dine barn under 16 år, som du har foreldreansvar for.
  • personer med manglende samtykkekompetanse, som du har fullmakt til å handle på vegne av.

Hva skriver psykologen i journalen?

Det kommer an på legen/psykologen og hva som har vært problemstillingen. Ulike leger og psykologer skriver på ulike måter. Mange psykologer skriver for eksempel en oppsummering av timen først og så en vurdering etterpå.

Hvor lenge oppbevares journal etter død?

Journalene skal oppbevares til det av hensyn til helsehjelpens karakter ikke lenger antas å bli bruk for dem. Hvis ikke journalopplysningene deretter skal bevares i henhold til arkivloven eller annen lovgivning, skal de slettes, jf. personopplysningsloven § 28.

Er dødsfall offentlig informasjon?

Dødsmeldingen inneholder både sivile og medisinske opplysninger som det offentlige trenger for registreringen av et dødsfall. Sivile opplysninger brukes av tingretten til å registrere dødsfallet i Folkeregisteret som utgangspunkt for blant annet arveoppgjør.

Er dødsfall taushetsbelagt?

Taushetsplikt etter § 21 er ikke til hinder for at opplysninger om en avdød person gis videre dersom vektige grunner taler for dette. I vurderingen av om opplysninger skal gis, skal det tas hensyn til avdødes antatte vilje, opplysningenes art og de pårørende og samfunnets interesser.

Har pårørende rett til innsyn i journal?

Nærmeste pårørende har rett til innsyn i journal etter en pasients eller brukers død, om ikke særlige grunner taler mot dette. Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om retten til innsyn i journal, herunder bestemmelser om betaling for kopier.

Hvem er nærmeste pårørende ved dødsfall?

Nærmeste pårørende skal være den som i størst utstrekning har varig og løpende kontakt med pasient. I denne vurderingen skal det tas utgangspunkt i følgende rekkefølge: Ektefelle, registrert partner, person som lever i ekteskapslignende eller partnerskapslignende samboerskap med pasient eller bruker. Barn over 18 år.

Leave a Comment