Kan man reise utenlands om man er sykemeldt?

Går du gradert sykmeldt, kan du ikke avvikle ferie samtidig som du mottar sykepenger. Du kan derimot reise utlands om du avspaserer dager du skulle ha arbeidet, men reiser du utenfor EU/EØS må du søke NAV for de dagene du er sykmeldt.

Blir sykemeldt i utlandet?

Hvis du blir syk i et annet EØS-land

Hvis du arbeider i Norge og blir syk mens du er i et annet EØS-land, har du rett til sykepenger etter norsk lov. Du må straks gi beskjed til trygdemyndighetene i landet. Utenlandske sykmeldinger likestilles med norske sykmeldinger og regnes som en søknad om sykepenger.

Kan man bruke egenmelding i utlandet?

Man kan ikke benytte seg av egenmelding når man krever ferien erstattet pga sykdom i utlandet.

Kan man reise utenlands om man er sykemeldt? – Related Questions

Kan NAV finne ut om du er i utlandet?

Blant flere kontrolltiltak kan Nav sjekke om meldekort er sendt inn fra en datamaskin i Norge eller utlandet. Etaten kan også få innsyn i kontobevegelser, og se om bankkortet brukes på en strandpromenade i varmere i strøk.

Hva er forskjellen mellom egenmelding og sykemelding?

Om egenmelding

Du kan bare bruke egenmelding i arbeidsgiverperioden, det vil si de første 16 kalenderdagene av sykefraværet. Hvis du er borte mer enn tre kalenderdager, kan arbeidsgiveren din kreve at du leverer sykmelding. Sykmelding får du hos en lege, tannlege, kiropraktor og manuellterapeut.

Har arbeidsgiver lov til å nekte egenmelding?

Ja, arbeidsgiver kan frata arbeidstakers rett til egenmelding. I følge bestemmelsen i folketrygdloven § 8-27 vil arbeidsgiver ha rett til å frata arbeidstakeren retten til å benytte seg av egenmelding når arbeidstakeren i løpet av en periode på 12 måneder: har hatt minst fire fravær uten å legge frem legeerklæring.

Hva kan jeg bruke egenmelding til?

Egenmelding er arbeidstakers melding til arbeidsgiver om arbeidsuførhet på grunn av sykdom eller skade, uten å legge frem sykmelding. Egenmelding kan kun benyttes for hele fraværsdager. Arbeidsgiver er ikke forpliktet til å yte sykepenger til en arbeidstaker som bare er borte deler av dagen.

Kan man bruke 2 egenmeldinger etter hverandre?

Egenmelding kan brukes opp til tre kalenderdager av gangen når man er syk. Etter det kan arbeidsgiveren kreve sykmelding fra lege. Ifølge loven er det tillatt med fire egenmeldingsperioder over en tolvmånedersperiode.

Kan man bruke egenmelding rett etter hverandre?

Egenmelding kan ikke brukes rett etter en periode med sykmelding, selv om det er en ny sykdom. Man må minst gjenoppta arbeidet én dag, for igjen å kunne bruke egenmelding, og det må være innenfor rammen av arbeidsgiverperioden.

Skal man ringe hver dag ved sykdom?

Simployers trygderettsrådgiver Hilde Svenneby opplyser at man ikke etter loven kan kreve at ansatte melder seg hver dag i egenmeldingsperioden. – I folketrygdloven er det bare meldeplikt første hele fraværsdag, for ikke å miste retten til sykepenger.

Har arbeidsgiver rett til å vite hvorfor jeg er syk?

Arbeidsgiveren kan ikke kreve å få vite detaljerte diagnoseopplysninger mot den ansattes vilje. Arbeidstakeren har en plikt til å gi opplysninger om sin arbeidsevne, men ikke om sin sykdom. Arbeidsgiveren kan kun kreve helseattest og helsekontroll i de situasjoner som fremgår av arbeidsmiljøloven §§ 9-3 og 9-4.

Hvor lenge kan man være sykemeldt før man mister jobben?

Etter at arbeidstaker har vært sykmeldt i 12 måneder kan sykefraværet gi arbeidsgiver saklig grunn for oppsigelse. Det er imidlertid ikke nok at vedkommende har vært syk over 12 måneder. Arbeidsgiver må i tillegg ha saklig grunn etter arbeidsmiljøloven § 15-7.

Kan arbeidsgiver si meg opp når jeg går på AAP?

Dette innebærer at om en saklig oppsigelse foreligger av en på arbeidsavklaringspenger beror på en totalvurdering av situasjonen. Det må også foretas en rimelighetsvurdering, hvor ulempene for arbeidsgiver ved å fortsette arbeidsforholdet må veies opp mot arbeidstakers problemer ved en oppsigelse.

Hvor lenge kan man gå 50% sykemeldt?

Perioder med graderte sykepenger regnes med i den tiden du kan få sykepenger, som er maksimalt 52 uker. Tidsbegrensingen er altså den samme enten du er helt eller delvis sykmeldt.

Kan man være sykemeldt lenger enn 1 år?

Du kan være sykmeldt med sykepenger inntil ett år. Hvis du fortsatt er syk etter ett år, kan AAP være aktuelt for deg. Det kan også være aktuelt med AAP hvis du er tilbake i jobb igjen etter ett år, men blir syk igjen før du har tjent opp ny rett til sykepenger.

Kan arbeidsgiver kontakte fastlege?

– Legene kan være litt raske. Men arbeidsgiver kan ringe til legen. Legen plikter å informere om hva som kan gjøres for å få den syke tilbake i jobb, uten å opplyse om diagnosen. Eventuelt kan arbeidsgiver ringe NAV og kreve at de skal ha møte med den syke.

Kan en psykiater sykemelde?

En psykolog i Norge kan ikke skrive ut medisiner eller sykemelde.. I Norge er imidlertid psykologtittelen beskyttet på lik linje med f. eks. lege,- tannlege,-og fysioterapeut-tittelen.

Hva skjer etter 52 uker sykemelding?

Hvis du har fått sykepenger i 52 uker og fortsatt ikke kan arbeide på grunn av sykdom eller skade, kan du ha rett til arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd.

Kan jeg jobbe selv om jeg er 100% sykemeldt?

SVAR: Folketrygdloven slår fast at 100% sykmelding betyr at arbeidstaker ikke kan jobbe i det hele tatt i den perioden man er sykmeldt.

Leave a Comment