Kan man få sykemelding i ny jobb?

Det følger av folketrygdloven § 8-2 at den sykemeldte må ha vært i arbeid i minst fire uker før arbeidsuførheten inntraff, for å ha rett til sykepenger. Dette innebærer at du kan ha rett til sykepenger selv om du ikke har vært ansatt hos ny arbeidsgiver i minst 4 uker.

Hvor lenge må man være i arbeid for å få sykepenger?

Du må ha jobbet i minst fire uker rett før du ble sykmeldt. Inntekten din være minst femti prosent av grunnbeløpet i folketrygden (1/2 G). Denne inntektsgrensen gjelder etter arbeidsgiverperioden. Arbeidsgiverperioden er de dagene arbeidsgiveren din betaler sykepenger.

Når kan man bruke egenmelding i ny jobb?

Du må ha jobbet hos arbeidsgiveren i minst to måneder for å få rett til å bruke egenmelding. Du kan bare bruke egenmelding i arbeidsgiverperioden, det vil si de første 16 kalenderdagene av sykefraværet. Hvis du er borte mer enn tre kalenderdager, kan arbeidsgiveren din kreve at du leverer sykmelding.

Kan man få sykemelding i ny jobb? – Related Questions

Er det lov å være sykemeldt i oppsigelsestiden?

Hva skjer når arbeidstaker er syk i oppsigelsestiden? Dersom du er/blir syk i oppsigelsestiden, påvirker dette ikke lengden av denne. Verken arbeidsgiver eller arbeidstaker kan kreve at oppsigelsestiden forlenges som følge av sykdom.

Kan legen nekte å gi sykemelding?

Løgn kan gjøre legen mistenksom og skeptisk

Om en pasient skal få sykemelding eller ikke, vil være en vurdering som legen gjør. Vi jobber ut fra et prinsipp om at arbeid fremmer helse, og for noen vil delvis sykemelding eller tilrettelegging på jobb være nok.

Hvor lenge må en arbeidstaker arbeide for å opptjene ny rett til å bruke egenmelding etter Maksdato?

Arbeidstaker må altså ha vært helt arbeidsfør i 26 uker siden maksdato for sykepenger for å ha opptjent ny rett til sykelønn. Det er to sentrale tidspunkt som fastsettes for å vurdere om dette kravet er oppfylt.

Har arbeidsgiver rett til å vite hvorfor jeg tar egenmelding?

Arbeidsgiveren kan ikke kreve å få vite detaljerte diagnoseopplysninger mot den ansattes vilje. Arbeidstakeren har en plikt til å gi opplysninger om sin arbeidsevne, men ikke om sin sykdom. Arbeidsgiveren kan kun kreve helseattest og helsekontroll i de situasjoner som fremgår av arbeidsmiljøloven §§ 9-3 og 9-4.

Har arbeidsgiver lov til å nekte egenmelding?

Ja, arbeidsgiver kan frata arbeidstakers rett til egenmelding. I følge bestemmelsen i folketrygdloven § 8-27 vil arbeidsgiver ha rett til å frata arbeidstakeren retten til å benytte seg av egenmelding når arbeidstakeren i løpet av en periode på 12 måneder: har hatt minst fire fravær uten å legge frem legeerklæring.

Hvor lenge må man jobbe for å kunne bruke egenmelding etter sykemelding?

Kan egenmelding brukes direkte etter en sykmelding? Nei, for å benytte egenmelding etter en sykmeldingsperiode må arbeidstaker gjenoppta arbeidet minst en dag hvis fraværet er innenfor samme arbeidsgiverperiode. Egenmelding kan bare brukes i arbeidsgiverperioden.

Når har man ikke rett på sykepenger?

Sykepenger skal ytes til den som «er arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som klart skyldes sykdom eller skade. Arbeidsuførhet som skyldes sosiale eller økonomiske problemer o.l., gir ikke rett til sykepenger

Kan arbeidsgiver ta kontakt med lege?

Legene kan være litt raske. Men arbeidsgiver kan ringe til legen. Legen plikter å informere om hva som kan gjøres for å få den syke tilbake i jobb, uten å opplyse om diagnosen. Eventuelt kan arbeidsgiver ringe NAV og kreve at de skal ha møte med den syke.

Skal man ringe hver dag ved sykdom?

Simployers trygderettsrådgiver Hilde Svenneby opplyser at man ikke etter loven kan kreve at ansatte melder seg hver dag i egenmeldingsperioden. – I folketrygdloven er det bare meldeplikt første hele fraværsdag, for ikke å miste retten til sykepenger.

Kan man få sparken for å være mye syk?

I helt spesielle situasjoner der arbeidstaker har meget stort sykefravær, enten i form av mange kortvarige fravær eller i form av svært langvarig fravær, kan arbeidsgiver ha saklig grunn for oppsigelse. Dersom det gis oppsigelse mens arbeidstaker er sykmeldt vil oppsigelsestiden løpe også i sykmeldingsperioden.

Kan sjefen tvinge meg på jobb når jeg er sykemeldt?

Arbeidsgiver kan med andre ord ikke tvinge deg å komme på jobb, når du er syk. Det vil i utgangspunktet være du selv eller en lege som må vurdere om du er for syk til å dra på jobb, eller om du har mulighet til å være på jobb, og da eventuelt med tilrettelegging av for eksempel arbeidsoppgaver.

Er det mulig å få sykemelding over telefon?

For å korte ned køene på fastlegekontorene og forhindre videre smittespredning, blir det nå mulig å få sykemelding etter en telefonsamtale med legen.

Hva skal man si til legen for å få sykemelding?

For å få en sykmelding må man ha blitt vurdert av en lege som har kommet frem til at sykmelding vil være det mest hensiktsmessige og riktige å gi for at man skal bli bedre/bra igjen. Utbrenthet er en mulig grunn til sykmelding for en periode. Du kan ikke bli sagt opp på bakgrunn av å være syk.

Kan man ringe legevakt for sykemelding?

Legevakten sykemelder kun for en kort periode ved tungtveiende medisinske grunner. Forlengelse og annen oppfølging er det vanligvis fastlegen som står for. Egenmelding vil si at man er borte fra jobben uten å vise frem sykemelding fra lege.

Er sykepenger full lønn?

Beregning av sykepenger

Utgangspunktet er at den ansatte skal få sykepenger som tilsvarer full lønn fra arbeidsgiveren sin, med mindre inntekten overstiger 6 ganger folketrygdlovens grunnbeløp fra NAV.

Kan man bli sykemeldt uten jobb?

Du har også rett på sykepenger dersom du er arbeidsledig. Du får da samme beløp som om du mottar dagpenger. Du har rett til dagpenger i inntil 80 uker, men den tiden du er sykmeldt medregnes ikke i de 80 ukene.

Leave a Comment