Kan jeg finne min blodtype på Helsenorge?

Leter du etter blodtypen din? Du finner dessverre ikke informasjon om hvilken blodtype du har på Helsenorge. Hvis det er behov for å vite blodtypen din, for eksempel ved blodoverføring eller graviditet, vil helsepersonell alltid ta en test.

Hvem kan se min kjernejournal?

Hvem har tilgang til kjernejournalen din? Det er kun autorisert helsepersonell som har tilgang til å åpne din kjernejournal. Helsepersonell har lov til å åpne din kjernejournal når du er til behandling. De har også lov til å åpne kjernejournal når de planlegger og følger opp behandlingen din.

Hvordan få utskrift av journal?

For å kopi av dine journaldokumenter på papir må du kontakte sykehuset der du var pasient og be om at de sender deg en kopi av journalen i posten. Det kan hende du må betale et gebyr.

Er det lov å lese sin egen journal?

Hva har du rett til innsyn i? I pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1 står det at alle pasienter og brukere har rett til innsyn i sin egen journal med bilag. Bilagene er alt det som ikke er skrevet direkte i pasientjournalen, slik som røntgenbilder, prøvesvar og pleieplaner.

Kan jeg finne min blodtype på Helsenorge? – Related Questions

Kan legesekretær lese journal?

Helsepersonell kan alltid gå inn i en journal dersom pasienten gir samtykke.

Skal pasienter lese det du skriver i journal?

Plikt til å gi pasienter innsyn i journal. Den som yter helsehjelp, skal gi innsyn i journalen til den som har krav på det etter reglene i pasient– og brukerrettighetsloven § 5-1. I helseinstitusjoner skal den som har det overordnede ansvaret for journalen etter § 39, sørge for at det gis innsyn etter første ledd.

Hvem har rett til innsyn i journal?

Pasienten og brukeren har rett til innsyn i journalen sin med bilag og har etter særskilt forespørsel rett til kopi, jf. personvernforordningen artikkel 15. Pasienten og brukeren har etter forespørsel rett til en enkel og kortfattet forklaring av faguttrykk eller lignende.

Hvor kan jeg lese journalen min?

Pasientjournalen på helsenorge.no er en tjeneste som gir deg tilgang til din originale sykehusjournal. Du får digital tilgang via helsenorge.no. Der får du også tilgang til en annen tjeneste, som kalles kjernejournal.

Hvordan sperre journal?

Sperring av pasientopplysninger kan ha betydning i akutte eller kritiske situasjoner. Dersom du ønsker at din journal skal sperres må du henvende deg skriftlig til sykehuset om det.

Hva er ordlyden i pasient og brukerrettighetsloven 5 1 femte ledd?

Femte ledd regulerer rett til journalinnsyn for nærmeste pårørende etter en pasients eller brukers død. Hovedregelen er at nærmeste pårørende har rett til innsyn, med mindre særlige grunner taler i mot dette. Hvem som er nærmeste pårørende er definert i lovens § 1-3 bokstav b.

Hvordan finne gamle journaler?

Pasientjournalen din på Helsenorge

Ved å logge inn i tjenesten Pasientjournal på Helsenorge vil du få tilgang til pasientjournalen din fra noen sykehus. Pasientjournalen din vil kun vises når du har logget deg inn. Du må være over 16 år for å få tilgang til pasientjournalen din på Helsenorge.

Er dødsfall taushetsplikt?

Taushetsplikt etter § 21 er ikke til hinder for at opplysninger om en avdød person gis videre dersom vektige grunner taler for dette. I vurderingen av om opplysninger skal gis, skal det tas hensyn til avdødes antatte vilje, opplysningenes art og de pårørende og samfunnets interesser.

Hvem er nærmeste pårørende ved dødsfall?

Nærmeste pårørende skal være den som i størst utstrekning har varig og løpende kontakt med pasient. I denne vurderingen skal det tas utgangspunkt i følgende rekkefølge: Ektefelle, registrert partner, person som lever i ekteskapslignende eller partnerskapslignende samboerskap med pasient eller bruker. Barn over 18 år.

Hva skal man si til en som skal dø?

Vær ærlig. Ha respekt, men ikke vær så redd for å si noe «feil» Personen er allerede døende, så det er ikke så mye du kan si som kan gjøre det verre. Døende frykter ofte ikke døden men smertene.

Leave a Comment