Hvorfor har vi forarbeider?

Forarbeider regnes som en rettskilde i norsk rett fordi de kan brukes til å tolke lovteksten. I forarbeidene kan du for eksempel finne utydpende informasjon om hva som er formålet med loven, eller hvordan lovgiveren mener lovbestemmelsen skal anvendes.

Hvordan finne frem til forarbeider?

Finne forarbeider ved søk på henvisning i Lovdata og Rettsdata. Finne register over alle forarbeider til en lov eller endringslov i Lovdata og Rettsdata.

Hvor finner man forarbeider?

Lovens forarbeider

Forarbeidene til de nyeste lovene finnes på Internett ved å søke etter NOU’en på Regjeringen.no og Odelstingsproposisjonen på samme sted. Forarbeidene finner du også på Stortingets hjemmeside.

Hvorfor har vi forarbeider? – Related Questions

Hvem kan komme med lovforslag?

I Norge starter lovarbeidet som oftest med initiativ fra sittende regjering. Enten på egen hånd, eller med basis i et Stortingsvedtak. Lovforslag kan også komme fra det enkelte medlem av odelstinget, såkalte representantforslag.

Hvordan henvise til dommer?

Henvisninger til dommer eller kjennelser av Høyesterett kan gjøres bare med henvisning til årstall og sidetall av Retstidende, f. eks. ”Rt. 2002 s. 1110”.

Hva er APA 7?

APA står for American Psychological Association, og er en referansestil som er vanlig innenfor blant annet psykologi, økonomi, pedagogikk, helsefag og realfag.

Hva er forskjellen på APA 6 og 7?

APA 7 skal brukast for alle nye oppgåver, og for til dømes masteroppgåver som skal leverast på slutten av haustsemesteret 2020. APA 6 skal brukast av studentar som jobbar med utsett bachelor- og andre oppgåver haustsemesteret 2020.

Hvordan skrive APA 7?

APA 7th FAQ
  1. Hvem: Forfatter, Institusjon, Forening, Departement osv.
  2. Når: Utgivelsestidspunkt. Vanligvis årstall, men for internettkilder må du ha sist oppdatert dato.
  3. Hva: Tittel. Finnes det ikke noe som er en tittel kan du lage en beskrivelse i skarpe klammer.
  4. Hvor: Forlag, navn på nettsted, departement.

Kan man referere til Powerpoint?

Dersom førelesaren har gjort førelesningsnotat/handouts/powerpoint-presentasjonar offentleg elektronisk, kan du sitere desse. Som hovudregel er det betre å vise til (pensum-)litteratur.

Hva er APA 6?

Med unntak for enkelte offentlige dokumenter, består en referanse i APA 6th grovt sett av fire deler i fast rekkefølge: Opphavspersoner, publiseringsdato, dokumentets tittel og publikasjonsinformasjon. Disse gir svar på spørsmålene om hvem som står bak kilden, når den er publisert, hva den heter og hvor den kan finnes.

Skal man ha sitat i kursiv?

Sitater skal ikke stå i kursiv. Ikke oversett sitater. Var svært nøye når dere skriver av sitatene.

Hvordan skrive i APA?

APA-stil i løpende tekst
  1. to forfattere: oppgi begge forfatternes navn. Eksempel: Furseth og Everett (1997) – eller – (Furseth & Everett, 1997)
  2. tre forfattere eller flere: oppgi etternavn på første forfatter etterfulgt av et al.

Hvordan referere Apa?

Etternavn, Initial(er). (År). Tittel på artikkel. Tittel på tidsskrift i kursiv, volum i kursiv(nummer), sidetall.

Hvordan sette opp kildeliste i Word?

Opprette kildeliste

Klikk der du vil sette inn kildelisten. i Avsnitt-gruppen på Hjem-fanen. Klikk på Sett inn kildeliste på Referanser-fanen i Kildeliste-gruppen. Klikk på kategorien du vil inkludere i kildelisten, i Kategori-boksen.

Hvordan sette opp kilder?

Slik oppgir du kilder i selve teksten

Forfatterens navn (etternavn er nok) Året teksten ble gitt ut. Sidetall (I tekster hentet fra nettet skal du bare oppgi forfatterens etternavn og årstallet i selve teksten.)

Kan man bruke Wikipedia som kilde?

Tidligere hadde Wikipedia lav status blant for eksempel lærere. I dag er Wikipedia ofte førstevalget i søkemotorer og er mye brukt. Wikipedia kommer godt ut i mange undersøkelser. Det har også blitt skrevet flere masteroppgaver om kvaliteten til Wikipedia og konklusjonen er at Wikipedia er like bra som andre leksika.

Hva er god kildebruk?

Hva har du lov til å gjøre? Du kan bruke andres arbeid og materiale som kilde til informasjon om temaet ditt og som støtte og illustrasjon av dine resonnementer. Bruk av kilder eller andres arbeid kan være å hente ideer, bruke opplysninger, argumenter og resonnementer mv.

Hvor ofte skal man referere?

Når må jeg henvise? Du må henvise hver gang du bruker innhold fra en annen kilde, enten du siterer direkte (direkte sitat) eller gjenforteller med egne ord (indirekte sitat). Det er noen få unntak fra denne hovedregelen. Det viktigste unntaket er at du ikke trenger kildehenvisning på allmenne sannheter.

Leave a Comment