Hvordan skriver du en analyse?

Når du analyserer og tolker tekster, ser du på innhold, oppbygning og virkemiddelbruk, og du undersøker hvordan formen og virkemiddelbruken er med på å skape meninga i teksten. Funna dine presenterer du så på en ryddig og saklig måte i form av en artikkel (resonnerende tekst).

Hva er analyse av en tekst?

Tekstanalyse går generelt sett ut på å se de ulike elementene i en tekst og vise hvordan disse elementene virker, og hva de kan bety. Det gjør man både ved å fokusere på ting i teksten og utenfor teksten. I teksten ser man på temaer, språk, personer og lignende.

Hvordan skrive en analyse av en artikkel?

Analysen din av artikkelen skal trekke fram de mest vesentlige synspunktene, problemstillingene, valgene, holdningene og argumentene. Din analyse skal derimot ikke fokusere på hva du selv synes om teksten eller om emnet som behandles.

Hvordan skriver du en analyse? – Related Questions

Hva kjennetegner en analyse?

Analysere er å foreta en analyse eller å forklare; å undersøke inngående eller vurdere. En analyse er en nøyaktig undersøkelse av noe som er sammensatt av flere bestanddeler for å forklare et gitt problem, en gitt utvikling eller lignende.

Hvordan oppsummere en analyse?

I konklusjonen skal du prøve å samle alle trådane i analysen og vise korleis alt heng saman og er knytt til det sentrale temaet i teksten. Du kan gjerne utdjupe noko meir enn du gjorde i innleiinga, men du bør ikkje trekkje inn nye moment i konklusjonen.

Hvordan begynner man å skrive en artikkel?

I innledningen forteller man leseren hva som kommer:
 1. Først presenterer man tema.
 2. Hvis behov avgrenser man deretter temaet, og kommer fram til problemstillingen.
 3. Til slutt sier man noe om oppgavens oppbygging.

Hva er viktig å ha med i en artikkel?

Påstander skal begrunnes og underbygges, og forfatteren må gjøre det tydelig hva som er egne tanker og hva som er henta fra andres tekster. Den journalistiske artikkelen står noe friere med tanke på form, innhold og kilder. Men også journalister må forholde seg til krav om saklighet og redelig bruk av kilder.

Hvordan skrive Kortsvar analyse?

Kortsvaret skal ha en linje som introduserer teksten, en hoveddel og en avsluttende setning (konklusjon). Kortsvaret krever at du får sagt masse med få ord, at du bruker et godt fagspråk og legger fram meninger om teksten. Det du skal gjøre er å skrive en kort tekst på 250 ord knyttet til en eller to tekster.

Hva må være med i en artikkel?

Isolert sett er det bare fem ting du huske på å skrive om når du skal skrive en god artikkel: hvem, hva, hvor, hvorfor og når. Klarer du – gjerne indirekte – å svare på disse spørsmålene i artikkelen din, har du skrevet en god artikkel.

Hvordan starte en innledning eksempel?

Innledningen bør, sammen med tittelen, fortelle leseren hva den drøftende artikkelen handler om. Her bruker vi to eksempler: Du har valgt tittelen Bør unge menn vente med å få lappen til de er 23 år? I innledningen kan du kort informere om bakgrunnen for at du stiller dette spørsmålet.

Hva er en god ingress?

Ingressen skal være lettlest og fri for vanskelige faguttrykk. Ingressen kan bygge videre på tittelen og være litt mer utfyllende. Ingressen skal kunne forstås av alle, så la mer komplisert informasjon komme lengre ned i teksten. En ingress bør ha cirka 20-30 ord.

Hvor lang skal en innledning være?

Generelt kan man si at innledningen skal være kort, gjerne bare noen få linjer. Innledningen har som oppgave å lede leseren inn i emnet og skape nysgjerrighet etter å lese resten.

Hvordan skrive avslutning på analyse?

Sirkelkomposisjon: Du avslutter teksten på samme måte som du begynte. Svar: Du svarer på spørsmål du stilte i innledningen. Sammendrag: Du skriver et kort sammendrag av synspunktene i hoveddelen. Peke fremover: Du avslutter med å spå i fremtiden.

Hvordan finne en god problemstilling?

Når du skal lage en problemstilling, må du starte med å formulere et spørsmål. Den enkleste måten å lage et spørsmål på er å bruke spørreord som hva, hvem, hvor, hvilke, hvordan og hvorfor. Problemstillingen bør også være kort og blir vanligvis formulert i en setning og ett enkelt spørsmål.

Hvordan få en bra avslutning?

Innledninga skal jo presentere hoveddelen, mens avslutninga skal konkludere. Dermed bør hoveddelen være ferdig, slik at du ikke presenterer noe du ikke gjør, eller konkluderer med noe du ikke har skrevet.

Hvordan kan man skrive en god tekst?

10 tips til deg som vil skrive en god tekst
 1. Definer mål, budskap og målgruppe.
 2. Skriv kort og server hovedpoengene dine tidlig i teksten.
 3. Gi leseren pauser i teksten.
 4. Hjelp leseren til å forstå tall.
 5. Hjelp leseren med å se for seg poengene dine.
 6. Bruk eksempler.
 7. Ikke hikk.
 8. Vær konkret.

Hvordan skrive innledning til fagtekst?

Innledningen skal du bruke til å presentere hovedtemaet i teksten, og hvorfor dette temaet er viktig. Leseren skal umiddelbart kunne forstå hva det er du har skrevet om, og hvorfor.

Leave a Comment