Hvordan redusere klimagassutslipp?

Rapporten peker på særlig fem tiltak.
 1. Stoppe avskoging og øke skogplanting.
 2. Stoppe nedbygging av matjord og bruke landbruksarealet vi allerede har.
 3. Smartere landbruk gir mer, sunnere og klimavennlig mat.
 4. Bedre kosthold er bra for helsa og klima.
 5. Redusert matsvinn reduserer kostnader og klimagassutslipp.

Hva kan vi gjøre for å forurense mindre?

10 tips for å forurense mindre
 1. Fly mindre.
 2. Kjør mer kollektivt.
 3. Gå eller sykle mer.
 4. Bruk mindre strøm.
 5. Kast søppel.
 6. Bruk biobrensel i stedet for oljefyring.
 7. Gi bort opplevelser i stedet for ting.
 8. Ta vare på PC’en din.

Hva er det beste du kan gjøre for miljøet?

Tre ting du bør gjøre hjemme, som hjelper miljøet:

Matvett: Spis opp maten, slik at minst mulig må kastes. Kjøp mindre: Reparer eller ta utgangspunkt i det du allerede har, i stedet for å kjøpe nytt. Spar energi: All energiproduksjon har i større eller mindre grad konsekvenser for miljøet.

Hvordan redusere klimagassutslipp? – Related Questions

Hva må vi gjøre for klimaet?

Ti klimatiltak i hverdagen
 1. Ta beina eller sykkelen fatt. Den desidert mest miljøvennlige måten å komme seg frem på er ved å ta sykkelen eller beina fatt.
 2. Velg klimavennlige reisemål.
 3. Bruk strømmen smart.
 4. Velg energismarte produkter.
 5. Bytt ut den fossile oljefyren.
 6. Fyr riktig med ved.
 7. Ta vare på det du har.
 8. Spis mindre kjøtt.

Hvordan leve mest mulig miljøvennlig?

Generelle råd
 • Arranger “byttekvelder” med venner.
 • Lever brukbare klær og ting du ikke trenger til Fretex eller andre bruktbutikker.
 • Oppfordre skole og arbeidsplass om å bli miljøfyrtårn.
 • Reparer og fiks ting som har gått i stykker i stedet for å kjøpe nytt.
 • Kjør kollektivt og bruk sykkel.
 • Tenk alternativt.

Hva kan vi gjøre for miljøet barn?

Her er fem konkrete og gjennomførbare ting barna kan gjøre for miljøet.

 • Sykle mer. Mye av forurensningen av lufta foregår i nærmiljøet.
 • Bytt ut produkter på badet.
 • Ta pause fra Internett.
 • Plant et tre.
 • Spis kortreist mat.

Hva kan skolen gjøre for miljøet?

I den anledning har vi samlet et knippe grønne tips og råd til hvordan du kan bidra til å gjøre skolegangen litt mer miljøvennlig for barnet ditt.
 • Bytt, kjøp brukt eller lån.
 • Miljøvennlig bokbind.
 • Gå med barna til skolen eller samkjør.
 • Velg gjenbrukbart og kjemikaliefritt.
 • Kast mindre mat.
 • Bli Miljøagent.

Hva kan man gjøre for å ta vare på jorda?

Ta vare på naturen
 1. Hjelp oss med å verne naturområder.
 2. Hindre utslipp av giftige kjemikaler.
 3. Sporløs ferdsel.
 4. Rydd vekk søppel i naturen.
 5. Bli med på strandryddedagen.
 6. Bekjemp fremmede arter.
 7. Pass på truede arter.
 8. Lag fuglekasser.

Hva kan næringslivet gjøre for miljøet?

Hva bør næringslivet gjøre:
 • Redusere utslippene fra egen kjernevirksomhet.
 • Redusere strømforbruket og bruke miljøvennlig oppvarming. Kjøpe strøm fra fornybare energikilder.
 • Bruke miljøvennlige biler.
 • Unngå unødvendige flyreiser.
 • Invitere de ansatte til dialog om klimaspørsmål og forbedringsmuligheter.

Hva kan påvirke klimaet?

De viktigste årsakene til klimaendringer er forandringer i innstrålingen av solenergi, mengden av drivhusgasser (se drivhuseffekten) i atmosfæren, partikler og støv i atmosfæren (se aerosoler), endringer i havstrømmer, i tillegg til atmosfærens og jordoverflatens refleksjonsevne (se albedoeffekt).

Hvordan lage et klimaregnskap?

Et klimaregnskap består ofte av tre deler. De to første delene handler om de direkte utslippene bedriften står for, gjennom 1) produksjon og 2) energiforbruk. Den siste delen, indirekte utslipp, handler om det som er et resultat av bedriftens reiser, transport og forbruk.

Hva kan Norge gjøre for å bli mer bærekraftig?

Vi foreslår blant annet å redusere investeringene i riksveinettet og redusere pendlerfradraget og kjøregodtgjørelsen. Alle disse tiltakene vil redusere transportvolumet og dermed klimagassutslippet. Rapporten viser dessuten hvordan grønne avgifter kan øke statens inntekter med i underkant av 20 milliarder kroner.

Hvordan gjøre hverdagen mer bærekraftig?

God avfallshåndtering og kildesortering handler om hvordan vi utnytter naturressurser, og er viktig for å ta vare på miljøet. Avfallet vi sorterer kan brukes på nytt til å lage nye produkter, og det er mer miljøvennlig å gjenvinne og bruke råvarer på nytt, i stedet for å utvinne nye råvarer.

Hva går bærekraftsmål 12 ut på?

Det innebærer å redusere eget forbruk, kaste mindre og gjenbruke mer. Samtidig må man være bevisst på om det man kjøper, bruker og kaster bidrar til miljøødeleggelse, forurensing og klimautslipp.

Hva er bærekraftige løsninger?

Hva er bærekraftig utvikling? En kjent definisjon på bærekraftig utvikling lyder slik: «En utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.»

Hvilket land er minst bærekraftig?

Russland er det verste landet i kåringen. Hovedbudskapet fra den siste oppdateringen av Morningstar Sustainability Atlas er at europeiske land (spesielt de nordiske landene) fortsatt er på toppen av denne rangeringen av hvor bærekraftige verdensmarkedene er.

Hvordan kan vi få til en bærekraftig utvikling?

For å skape en bærekraftig utvikling må verden jobbe innen tre områder: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Dette blir ofte kalt de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling, og det er sammenhengen mellom disse tre dimensjonene som avgjør om noe er bærekraftig.

Er Norge bærekraftig?

Norsk økonomi ser ut til å være bærekraftig, da vår økonomiske formue – inkludert menneskelige ressurser – er økende. Men samtidig trekker faktorer som vidtrekkende konsekvenser av mulige klimaendringer, effekter av miljøgifter og en høy andel uføretrygdede i befolkningen i motsatt retning.

Hvor mange jordkloder trenger vi Norge?

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Norge ville vi trenge 3,4 jordkloder.

Leave a Comment