Hvor mange år tar Y veien?

YVEI er et tilbud for 3-årige ingeniørutdanninger ved studiestedene Gjøvik og Ålesund. I tillegg kan du søke opptak gjennom Yvei til studieprogrammet nautikk i Ålesund.

Hvordan er Y veien?

Yveien er kort for “yrkesfaglig vei” og opptak til studier forutsetter at du har relevant fagbrev , svennebrev eller yrkeskompetanse fra videregående skole. Studiene som tilbys gjennom yveien er altså tilrettelagt for personer med yrkesfaglig bakgrunn. Y-veistudier er vanligst innen realfags- og ingeniørutdanninger.

Hva må man ha for å få generell studiekompetanse?

Vanlige veier til generell studiekompetanse er:
  • A. Fullført 3-årig videregående. Du har fullført og bestått 3-årig videregående opplæring som gir generell studiekompetanse.
  • B. Yrkesfag med påbygging. Du har fullført og bestått yrkesfaglig opplæring og studiekompetansefagene.
  • C. 23/5-regelen.

Hvor mange år tar Y veien? – Related Questions

Hva er 23 5 regelen?

23/5regelen sier at dersom du fyller 23 eller mer det året du søker opptak til høyere utdanning, og kan dokumentere minst fem års praksis, vil seksfagspakken gi deg generell studiekompetanse.

Hvordan får man 120 studiepoeng?

Består du faget får du både antall studiepoeng det tilsvarer og en karakter på vitnemålet. 120 studiepoeng kan tilsvare 12 fag/emner som gir 10 studiepoeng. Om du er fulltidsstudent, og du består alle fag, tar det 2 år å få 120 studiepoeng. En bachelorgrad, som er tre år, tilsvarer 180 studiepoeng.

Hvordan få generell studiekompetanse uten videregående?

For å ha generell studiekompetanse etter denne ordningen må du oppfylle tre kriterier:
  1. Du må fylle minst 23 år det året du søker.
  2. Du må du kunne dokumentere erfaring fra arbeid og/eller utdanning som til sammen blir minst 5 år.
  3. Du må ha bestått de såkalte studiekompetansefagene.

Hvordan vet man om man har generell studiekompetanse?

Hvis du er usikker på om du har generell studiekompetanse, kan du ta kontakt med en rådgiver på videregående skole. De kan hjelpe deg med å finne ut hvilke fag du må ta for å få et vitnemål som gir generell studiekompetanse, slik at du er kvalifisert for å søke høyere utdanning.

Hva er påbygging til generell studiekompetanse?

Påbygging til generell studiekompetanse, også omtalt som Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, er et tilbud i norsk videregående opplæring som bygger på gjennomførte fag og gir de fagene som mangler for å få studiekompetanse.

Kan man komme inn på høyskole uten studiekompetanse?

Realkompetanse er en måte å få opptak til høyere utdanning på, selv om du ikke fyller kravene til generell studiekompetanse. Du må fylle 25 år eller mer det året du søker om opptak. Du må ha relevant kompetanse til et studium som kan veie opp for at du ikke fyller de vanlige opptakskravene.

Hva kan man bli uten vgs?

Det er mulig å få seg jobb uten vgs, men det er litt begrenset som sagt. I hovedsak kan man få det som heter “ukvalifisert arbeid”, altså ting som å jobbe i butikk, gå med avisen, jobbe på lager, den type ting.

Kan man studere uten vitnemål?

Dersom du er over 25 år og ikke har formelt opptaksgrunnlag fra før, for eksempel generell studiekompetanse , kan realkompetansevurdering gi opptak til høgskoler og universitet. Hvert enkelt lærested har egne regler for hva som kvalifiserer som realkompetanse til deres studier.

Hva må man ha for å bli sykepleier?

For å bli sykepleier i Norge du fullføre et bachelorprogram i sykepleie ved et universitet eller en høyskole, hvor et av opptakskravene er generell studiekompetanse. Når du har fullført det treårige studiet, får du autorisasjon på yrkestittelen fra Helsedirektoratet.

Hvilken type sykepleier tjener mest?

Vanlige sykepleiere tjener i snitt 44 780 kroner i måneden. Spesialsykepleierne tjener 48 550 kroner i måneden, som er litt over lønnsgjennomsnittet. Jordmødre tjener best av sykepleierne, med et lønnssnitt på 52 630 kroner i måneden.

Hvor mye tjener en sykepleier?

Sykepleiere hadde i 2020 høyest gjennomsnittlig årslønn (grunnlønn + tillegg) av alle grupper i kommunesektoren med 3-årig høyskoleutdanning, 570.200 kroner. I 2019 fikk stillingsgruppen med 3-årig høyskoleutdanning, hvor sykepleierne er den klart største gruppen, et spesielt lønnsløft.

Hva er startlønnen til en sykepleier?

Nyutdannede sykepleiere, og andre med tre års utdanning, får med denne avtalen en startlønn på minst 459 100 kroner.

Hvor mye tjener en LIS lege?

En fast ansatt allmennpraktiserende lege har en årslønn på mellom 750.000 og 900.000 (Statistisk Sentralbyrå), avhengig av hvilke og hvor store tillegg. En legespesialist blir lønnet cirka 200.000 – 300.000 over dette, men variasjonene kan være store.

Hvor mye tjener man som politi?

Gjennomsnittlig årslønn for politibetjenter i 100 % stilling ligger på omtrent 610 000 kroner i året, noe som tilsvarer nesten 51 000 kroner i måneden. Når man inkluderer gjennomsnittlig overtidsbetaling med grunnlønna ligger årlig gjennomsnittslønn for politibetjenter på 628 000 kroner.

Hva er vanlig lønn i Norge?

I 2021 var median månedslønn 45 830 kroner per heltidsekvivalent. Det er nesten 5 000 kroner lavere enn gjennomsnittslønnen. Ganget med 12 gir det en årslønn på omtrent 550 000 kroner. Her kan du se både median og gjennomsnittlig månedslønn for alle yrkene SSB har statistikk for.

Hva er en lav lønn?

I denne artikkelen tar vi utgangspunkt i en definisjon som blant annet er benyttet av OECD og EU, der gruppen lavtlønte defineres som heltidsansatte som har en lønn som er under 2/3 av medianlønnen for heltidsansatte.

Leave a Comment