Hvor kan du reise når du er sykemeldt?

Du kan altså reise innen EØS mens du er sykemeldt, uten å bryte loven. EØS består av EUs 28 medlemsland, samt Island, Liechtenstein og Norge.

Hva er reglene for sykemelding?

Hvis du er syk mer enn fire dager, må du ha sykmelding fra lege. Hvis egenmeldingen forlenges av sykmelding fra lege, da bruker du ikke av de fire egenmeldingsperiodene. Legen skal skrive sykmelding fra fjerde dag, og skal ikke skrive sykmelding for de tre egenmeldingsdagene.

Kan man reise til utlandet når man går på arbeidsavklaringspenger?

Du kan få beholde AAP i inntil 4 uker per kalenderår ved utenlandsopphold utenfor EU/EØS. Er du statsborger i et EU/EØS-land og mottar arbeidsavklaringspenger må du ikke lenger søke om å reise til et annet EU/EØS-land.

Hvor kan du reise når du er sykemeldt? – Related Questions

Hvor lenge kan man være i utlandet når man er ufør?

Hvis du oppholder deg i utlandet i mer enn 12 måneder, kan du miste medlemskapet ditt i folketrygden. Det finnes unntak, se under. Som pensjonist uten arbeid, er det trygdereglene i bostedslandet som gjelder for deg.

Kan man reise til utlandet med uføretrygd?

Du kan som regel ta med deg uføretrygden til utlandet. Flytter du til utlandet er det viktig at du setter deg inn i hvordan det påvirker uføretrygden din og retten til helsetjenester i Norge og utlandet. Flytting til utlandet kan ha betydning for beløpet du får utbetalt fra NAV i uføretrygd.

Hvor lenge kan man gå på arbeidsavklaringspenger?

Du kan som hovedregel få AAP i inntil 3 år. Hvor lenge du får AAP avhenger av hvor lang tid du må være i arbeidsrettet aktivitet, eller gjennomføre medisinsk behandling, før du kan jobbe. Lengden på AAP vil derfor variere fra person til person. Det er egne regler for forlengelse utover den ordinære perioden.

Kan man bli sagt opp når man går på arbeidsavklaringspenger?

Dette innebærer at om en saklig oppsigelse foreligger av en på arbeidsavklaringspenger beror på en totalvurdering av situasjonen. Det må også foretas en rimelighetsvurdering, hvor ulempene for arbeidsgiver ved å fortsette arbeidsforholdet må veies opp mot arbeidstakers problemer ved en oppsigelse.

Hva er det minste man kan få i arbeidsavklaringspenger?

Hva får du i arbeidsavklaringspenger:

Du får 66% av beregningsgrunnlaget, eller minst 2G som er kr 176 740,- kroner.

Kan man reise til utlandet når man går på dagpenger?

Det er lov å reise til utlandet mens man mottar dagpenger, men du skal gi beskjed til NAV på forhånd, og føre dagene som feriedager på meldekortet ditt. Du kan fint dra på ferie til utlandet så lenge det er avklart, men om du har mottatt dagpenger i mindre enn 52 uker har du ikke krav på dagpenger under ferien.

Hvor lenge kan man bo i utlandet uten å melde flytting?

Du må melde flytting når du skal oppholde deg i utlandet i minst seks måneder. Skatteetaten avgjør om du skal registreres som utvandret i Folkeregisteret. Last ned og fyll ut skjemaet flyttemelding til utlandet og send det til Skatteetaten, tidligst 14 dager før du reiser.

Hvor lenge kan man oppholde seg i utlandet?

Du kan ikke ha flere opphold som til sammen utgjør to år eller mer i løpet av en fireårsperiode. Opphold på under to måneder per kalenderår regnes ikke som opphold i utlandet. Hvis du oppholder deg i Norge sammenhengende i 15 måneder, kan du på nytt oppholde deg i utlandet i inntil to år.

Når kan du miste retten til dagpenger?

I regelverket står det at dersom man jobber mer enn 50 % av gjennomsnittlig arbeidstid i løpet av meldeperioden (14 dager), så mister man dagpengene. Regnestykket blir da slik: Dersom hun ikke jobber, får hun netto utbetalt 5890 kr pr. 14. dager.

Hvor lenge kan man være sykemeldt?

Hvor lenge kan du få? Du kan maksimalt få sykepenger i 52 uker. Grensen er den samme enten du er helt eller delvis sykmeldt. Sykefravær 3 år tilbake i tid blir lagt sammen hvis det er mindre enn 26 uker mellom noen av fraværene.

Hvor mye kan man jobbe uten å miste dagpengene?

Du får ikke utbetalt dagpenger for tiden du har jobbet. Jobber du mer enn 50 prosent av din vanlige arbeidstid i en meldekortperiode på 2 uker, får du ikke utbetalt dagpenger for denne perioden.

Hva skjer etter to år med dagpenger?

Dersom du fortsatt er arbeidsledig når dagpengeperioden din er over, kan du søke om dagpenger på nytt. Du må igjen fylle vilkårene for rett til dagpenger. Dette innebærer blant annet at arbeidstiden din må være redusert på nytt.

Kan NAV tvinge meg til å jobbe?

Du kan bli tvunget til å gå ledig, delta på arbeidsmarkedstiltak, gå tilbake til utdanning eller ta en jobb du for eksempel er overkvalifisert for. Det kan også hende du blir tvunget til å bytte jobber ofte eller jobbe midlertidig.

Hvor mye kan man maks få i dagpenger?

Dagpenger beregnes ikke av inntekter som er større enn 6G, det vil si 668.862 kroner. Maksimal dagpengeutbetaling blir dermed 417.370 kroner per år.

Leave a Comment