Hvem far barnetrygd ved 50 50?

Barnets mor eller far kan få barnetrygd. Hvis foreldrene har inngått skriftlig avtale om delt bosted for barnet, kan barnetrygden deles likt mellom dem. Begge foreldrene må søke for at barnetrygden skal kunne deles.

Hva skal far dekke ved samvær?

Hva skal bidraget dekke? Bidragspliktig skal i prinsippet bare betale ”forbruksting” som brukes under samvær, dvs mat, såpe, tannpasta, samt de aktiviteter som bidragspliktig har med barnet under samvær. Bidragsmottaker skal betale klær, fritidsaktiviteter og større utstyr til barnet som ski, sykkel, og treningsutstyr.

Hvem skal betale briller?

Det er arbeidsgiver som skal dekke utgiftene knyttet til synsundersøkelse, skjermbrille og tilpassing av briller, som er gjort av en øyelege eller optiker. Arbeidsgiver skal også dekke kostnader for oppfølging hos spesialist og andre nødvendige synshjelpemidler, dersom det er behov for det.

Hvorfor barnebidrag ved delt omsorg?

Selv om barnet har delt bosted, dvs når barnet bor halvparten av tiden hos hver av foreldrene, så skal det betales barnebidrag. Da legges det til grunn at begge foreldrene har like store utgifter til barnet, og den med lavest inntekt kan få barnebidrag av den andre, med mindre foreldrene avtaler noe annet seg i mellom.

Hvem far barnetrygd ved 50 50? – Related Questions

Kan barn ha 2 adresser?

Barnet kan kun ha én folkeregistrert adresse. Barnets folkeregistrerte adresse bestemmer blant annet hvilken skolekrets barnet tilhører, og hvor barnet mottar post og informasjon fra offentlige myndigheter.

Kan far kreve delt omsorg?

Etter en lovendring i 2010 ble det vedtatt at retten kan idømme delt bosted, forutsatt at det foreligger ”særlige grunner”. Slike ”særlige grunner” foreligger i følge forarbeidene til bestemmelsen først når retten er overbevist om at delt bosted vil være det beste for barnet.

Kan man nekte å betale barnebidrag?

Regelen sier at den forelderen som har daglig omsorg fra barnet (altså din mor) har krav på å motta i alle fall deler av barnebidraget, selv om den andre forelderen (din far) nekter å betale. Da må NAV betale det til den forelderen som har barnet, og så må NAV kreve inn penger fra den andre forelderen utenom.

Kan begge foreldre få utvidet barnetrygd?

Barnetrygd er en ytelse fra det offentlige som skal bidra til å dekke utgifter til å forsørge barn. Foreldre som ikke bor sammen, kan ha rett til utvidet barnetrygd både ved avtale om delt fast bosted og ved fast bosted og samvær. Dette må dere søke om hos NAV.

Hva er delt omsorg?

Delt omsorg er en betegnelse som brukes når barn bor fast hos begge foreldre, selv om foreldrene ikke bor sammen, som regel som en konsekvens av samlivsbrudd.

Hvem krever inn barnebidrag?

NAV Innkreving har som oppgave å: kreve inn og formidle barnebidrag i inn– og utland. kreve inn feilutbetalte ytelser fra NAV.

Hvor mye er det vanlig å betale i barnebidrag?

Størrelsen på bidraget er begrenset: Den bidragspliktige skal ikke betale mer enn 5/6, eller 83,3 prosent, av underholdskostnaden til barnet. Den bidragspliktige skal ikke betale mer enn 25 prosent av den bruttoinntekten NAV har beregnet, før et eventuelt samværsfradrag.

Når slipper man å betale barnebidrag?

Hvis foreldrene ikke bor sammen, må den som ikke bor sammen med barnet, betale månedlige barnebidrag til barnet. Plikten til å betale barnebidrag varer normalt ut den måneden barnet fyller 18 år. Dersom barnet går på videregående skole kan bidrag også pålegges etter at barnet har fylt 18 år.

Hvor mye far man i utvidet barnetrygd?

Hvor mye kan du få? Satsen for utvidet barnetrygd øker til 2 489 kroner fra 1. mars 2023.

Hva er barnetrygd ment å dekke?

Barnetrygden skal bidra til å dekke utgifter til forsørgelse av barn. Barnetrygd for ett barn mer enn det faktiske barnetall, utvidet barnetrygd, jf. § 9, skal bidra til å dekke merutgifter en enslig mor eller far har som følge av at vedkommende bor alene med barnet i en egen husholdning.

Hva har jeg krav på som alenemor?

Hva kan du ha rett til når du er alene med barn?
  • overgangsstønad, det vil si sikring av inntekt i en tidsbegrenset periode.
  • stønad til barnetilsyn, en støtte til å dekke utgifter til barnepass.
  • stønad til skolepenger, en støtte til studieavgift, semesteravgift og eksamensgebyr.

Hvor mye far man i barnetrygd per måned?

Barnetrygden for de over 6 år er på 1.054 kroner i måneden for barn, det vil si 12.648 kroner per barn per år. For barn under 6 år er barnetrygden på 1.676 kroner per måned, 20.112 kroner per år. Satsene vil øke ytterligere fra 1. mars 2023.

Hvem bestemmer over barnet?

Foreldreansvar er den rett og plikt foreldre har til å bestemme for barnet i personlige forhold. Foreldrene skal utøve foreldreansvaret ut fra barnets behov og interesser. Når barnet blir eldre skal foreldrene legge økende vekt på barnets mening i takt med barnets alder og modenhet.

Hvor mye er barnetrygd 2023?

Fra 1. mars 2023 vil barnetrygden prisjusteres til 2023-nivå. Barnetrygden blir da 1723 kr for barn under 6 år, og 1083 kr for barn over 6 år.

Leave a Comment