Hva kan en filosof jobbe med?

En filosof studerer de mest grunnleggende spørsmål som angår menneskets tilværelse. Filosofien stiller abstrakte, grunnleggende og sannhetssøkende spørsmål, og forsøker å finne universelle svar på spørsmålene. Filosofene kan bruke sin kunnskap innenfor ulike fagområder. Filosofi betyr kjærlighet til visdom.

Hvorfor studere filosofi?

Filosofi og idéhistorie gir et godt grunnlag for å forstå både vår historie og moderne kultur. Ved å fordype deg i et av disse fagene får du også utviklet din evne til å analysere og tenke kritisk, og til å ta selvstendig stilling til sentrale spørsmål i livet og samtiden.

Hvem er de største filosofene?

Renessansen, rasjonalismen og empirismen
NavnLevetid
Nicolaus Copernicus1473–1543
Giordano Bruno1548–1600
Francis Bacon1561–1626
Galileo Galilei1564–1642

Hva kan en filosof jobbe med? – Related Questions

Hva vil det si å være filosofisk?

Filosofi betyr egentlig kjærlighet til visdom. Betegnelsen stammer fra antikkens greske filosofer og omfattet opprinnelig ethvert forsøk på å forstå og forklare verden eller naturen og dens prosesser samt å utlede og begrunne forskrifter for livsførsel.

Hva het den første filosofen?

Thales var gresk og regnes som den aller første filosofen. Han mente at alt er vann og at døde ting har sjel – og at det er døde ting i alt. Levde i Hellas fra cirka 625 til 545 før Kristus. Sokrates ble anklaget for gudløshet, og ble derfor dømt til å tømme giftbegeret.

Hva er forskjellen på Platon og Aristoteles?

Platon er tiltrukket av tanken om en evig og udødelig sjel som gjenfødes og som egentlig hører hjemme i ideenes evige verden. Aristoteles ser på mennesket som et tenkende dyr og når kroppen dør, forsvinner også sjelen. Tilsvarende kan ikke tingenes former eksistere uavhengig av de konkrete tingene som har form.

Hva har Sokrates Platon og Aristoteles til felles?

Sokrates, Platon og Aristoteles hadde det til felles at de var greske filosofer. 6. Den hellenistiske kulturen ble kjennetegnet av at alle de nye, utviklet en fellesgresk kultur som var en sammensmeltning av orientalske og greske elementer.

Hvorfor er Aristoteles realist?

Aristoteles‘ begrepsteori kalles «moderat realisme». Denne teorien går ut på at det i alle ting finnes en metafysisk essens, og at alle ting som faller inn under samme begrep har den samme essensen i seg. Alle hester har den samme essensen «hest» i seg, alle biler har den samme essensen «bil» i seg osv.

Hva filosoferte Sokrates om?

Han mente at det finnes noe som er allmenngyldig og rett, og at alle mennesker bør gjøre sitt beste for å finne ut hva dette er. Ifølge Sokrates er det om å gjøre å bruke sine egenskaper som menneske best mulig; man må finne sin plass i samfunnet og leve sitt liv så godt man kan.

Hva er et menneske filosofi?

Mennesket er et vesen som lager teorier og modeller for å forstå seg selv og sin egen natur. Erik Brown er professor i filosofi ved Universitetet i Bergen, hvor han i mange år har undervist på både fagstudiet og examen philosophicum.

Hvordan henger filosofi og etikk sammen?

Etikk, eller morallære, er den gren av filosofien som undersøker hva som er rett og hva som er galt, og som setter normer og prinsipper for riktig handling. Dersom man sier at noe er «uetisk» eller «umoralsk», mener man at det er i strid med visse moralnormer.

Hva er målet med en filosofisk samtale?

I filosofiske samtalar er det ikkje formidlinga, men forståinga av fagstoffet som er det viktige: å stille gode spørsmål, å tenkje ut gode resonnement og å sjå ei sak frå fleire sider. Gjennom samtale vil elevane over tid kunne få ei djupare forståing av innhaldet i skulefaga.

Hvordan tenker og samtaler en filosof?

Under en filosofisk samtale lærer elevene å lytte til andres meninger, begrunne egne valg og å være kritisk til det de selv hører og tenker. Filosofiske samtaler er en arbeidsform som setter barnas spørsmål, erfaringer og tanker i sentrum. På denne måten blir elevene aktive deltakere i sin egen læringsprosess.

Hva er en sokratisk samtale?

Den sokratiske samtalen er en utforskende samtale der formålet er å tenke høyt sammen, å lytte til og lære av hverandre, å utfordre og bli utfordret, og å få en dypere forståelse av ideer og verdier i en tekst eller en film. Dette gjøres gjennom å stille åpne spørsmål og å reflektere kollektivt rundt disse.

Hva er filosofisk tenkning?

Filosofisk tenkning kjennetegnes gjerne av å være kritisk til det andre har tenkt før. Sokrates sa allerede 400 år før Kristus at den klokeste er den som ikke vet. En filosof søker visdom med et åpent sinn.

Hva går sokratisk ironi ut på?

Den sokratiske ironien består for filosofen i å feike uvitenhet for å avsløre svakheten ved en annen persons posisjon og gjøre ham oppmerksom på den. Det greske ordet eironeia ( εἰρωνεία ) gjaldt særlig underdrivelse som en form for skjul.

Hva er den sokratiske metode?

Målet med maieutisk metode – også kjent som den sokratiske metode – er ikke å finne riktig svar, men å stille presise spørsmål. Læreren skal hjelpe elevene i å «føde» tanker de selv bærer på, men ennå ikke er klar over, slik at latent kunnskap lokkes frem.

Er Sokrates relevant i dag?

Sokrates i dag

Sokratisk tankegang ligger til grunn for mye moderne tenkning. Vitenskapelig tenkning tar etter mye av det Sokrates så på som idealer for god tenkning. Nye vitenskapelige teorier kommer gjerne som et resultat av at noen har stilt et spørsmål ingen har tenkt på tidligere.

Hva døde Aristoteles av?

På grunn av sine kontakter med det makedonske kongehuset, som mange athenere anså som fiender, valgte han å forlate Athen da Aleksander den store (356–323 fvt.) døde – ifølge en senere historie, som kan være sann, hadde Aristoteles vært hans lærer. Aristoteles eget liv endte året etter, på Euboia.

Leave a Comment