Hva kan aksjekapital brukes til?

Aksjekapitalen er summen av pålydende på samtlige aksjer i et aksjeselskap. Det beløp som betales for aksjene utgjør det totale aksjeinnskuddet. Hvor stor aksjekapitalen bør være vil avhenge av hvilket behov for kapital selskapet har. Aksjekapitalen skal være minimum 30 000 kroner.

Kan innbetalt aksjekapital brukes til å dekke selskapets Stiftelsesomkostninger?

I et aksjeselskap må stifterne betale inn aksjekapital. Dette beløpet skal til sammen være minst 30 000 kroner. Stiftelseskostnadene kan dekkes av aksjekapitalen.

Er egenkapital det samme som aksjekapital?

I aksjeselskap inngår aksjekapitalen i den innskutte egenkapitalen. For aksjeselskap er det spesielle regler i forhold til hvor lav egenkapitalen kan være. Egenkapitalen kan ikke være mindre enn det som er forsvarlig.

Hva kan aksjekapital brukes til? – Related Questions

Når må aksjekapitalen innbetales?

Aksjekapitalen skal være minst 30 000 kroner, fordelt på en eller flere aksjer. Stifterne kan betale inn mer enn dette for aksjene, da betaler de overkurs. Summen av aksjekapital og overkurs utgjør aksjeinnskuddet. Beløpet kan betales inn i form av penger eller eiendeler, eller en kombinasjon av disse.

Kan man ta ut innskutt egenkapital?

Tilbakebetaling av tidligere innskutt egenkapital kan gjennomføres skattefritt. For den innskutte egenkapital som er fordelt på aksjekapital og overkursfond, gjennomføres tilbakebetalingen ved kapitalnedsettelse og kreditorvarsel. Nedsettelse av overkursfondet følger reglene for nedsettelse av aksjekapitalen.

Er aksjer egenkapital?

Egenkapital blir gjort opp hvert år i forbindelse med årsregnskapet ved årsslutt. I selskaper med begrenset ansvar, som aksjeselskaper, deles egenkapitalen i aksje– eller andelskapital som eierne har innbetalt, og fondskapital som er oppsparte gevinstmidler.

Hva er annen egenkapital?

Dette er en konto hvor du fører opp egenkapitalen som bedriften har skaffet til veie som følge av driften. Det er vanlig å overføre deler av (eller hele) overskuddet til egenkapital ved endt regnskapsår.

Hvordan øke egenkapital i aksjeselskap?

Aksjekapitalen i et selskap kan forhøyes ved nytegning av aksjer, eller ved at selskapets egne midler blir overført fra fri egenkapital (fondsemisjon). En nyemisjon fører til at selskapet tilføres ny kapital eller reduserer gjeldsbelastningen.

Hvordan bokføre aksjekapital?

Aksjekapitalen føres fortsatt på konto «2000 Aksjekapital» (kredit). Hva du setter som eiendelskonto (debet) avhenger av hvilken type eiendel du skal legge inn og hva slags verdi den har.

Hvorfor sette ned aksjekapitalen?

Ved en kapitalnedsettelse blir aksjekapitalen redusert. Det kan være flere grunner til at selskapet ønsker å sette ned aksjekapitalen. Hensikten kan for eksempel være dekning av tap i selskapet, utdeling til aksjeeierne eller at en aksjeeier skal tre ut av selskapet.

Hvem kan bekrefte kapitalinnskudd?

Aksjekapital som utelukkende kan gjøres opp i penger, altså kontantinnskudd, kan foruten revisor bekreftes av finansforetak, advokat eller autorisert regnskapsfører. Dette følger av aksjeloven § 2-18 annet ledd.

Skal selskapet dekke utgiftene ved stiftelsen?

Selskapet kan dekke utgifter ved stiftelsen i den utstrekning utgiftene ikke overstiger aksjeinnskuddet. I stiftelsesdokumentet skal det angis hvilke utgifter det gjelder, hvordan de er beregnet, og navn og adresse på den som er tilgodesett, jf. aksjeloven § 2-5.

Hva kan brukes som tingsinnskudd?

Hva brukes som tingsinnskudd? Typiske eksempler er eiendom, aksjer, kjøretøy, datautstyr og verktøy. Dette kan være gunstig for et etablert AS som vil utvide aksjekapitalen, eller et ENK som skal endres til AS.

Hva er minstekravet til vedtekter i et aksjeselskap?

Vedtektene skal minst inneholde

Hvis selskapet ikke har som formål å gi aksjonærene økonomisk utbytte, skal vedtektene inneholde bestemmelser om hvordan selskapet skal fordele overskudd og formue når selskapet blir oppløst. Det skal også gå fram av vedtektene hvis selskapet skal ha flere daglige ledere.

Hva bør stå i et stiftelsesdokument?

Stiftelsesdokumentet skal inneholde
  • stifternes navn eller foretaksnavn, adresse og fødselsnummer eller organisasjonsnummer.
  • antall aksjer hver av stifterne skal tegne.
  • det beløp som skal betales for hver aksje.
  • tidspunkt for oppgjør av aksjeinnskudd.
  • opplysning om hvem som skal være medlemmer av selskapets styre.

Når er et selskap stiftet?

Selskapet er stiftet når den siste stifteren har undertegnet stiftelsesdokumentet. Selskapet kan normalt ikke påta seg forpliktelser før det er registrert.

Hvem skal signere vedtektene?

(Dokumentet skal dateres og signeres av alle stifterne.

Hvem skal signere vedtekter?

Vedtektene skal være skriftlig, og de skal også dateres og signeres av stifterne.

Hvor mange aksjer er vanlig?

Erfaringsmessig velger de fleste et sted mellom 100 og 1000 aksjer. Her skriver du en frist for når aksjekapitalen skal være innbetalt.

Leave a Comment