Hva forteller rentabilitet?

Rentabilitet er et nøkkeltall for lønnsomhet som viser den avkastningen bedrift får på kapitalen. Rentabiliteten finnes i to versjoner; Totalkapitalrentabilitet og Egenkapitalrentabilitet. Rentabiliteten er uttrykt i prosent. For å vurdere rentabiliteten er det naturlig å sammenligne med alternative investeringer.

Hvor høy bør Egenkapitalrentabiliteten være?

Forskjellen mellom egenkapitalrentabilitet og totalkapitalrentabilitet er at egenkapitalrentabiliteten ser bort fra avkastningen som kommer fra lånte midler (gjeld). På generelt grunnlag sier man at egenkapitalrentabiliteten bør ligge noen prosent høyere enn totalkapitalrentabiliteten.

Hvorfor er rentabilitet viktig?

Dersom ordinært resultat er høyt og/eller egenkapitalen er lav vil dette gi høy avkastning til eierne relativt sett. Grunnen til at man kan bruke egenkapitalens rentabilitet før skatt som mål er at den gir et bilde av utviklingen uavhengig av ekstraordinære poster og skatteendringer.

Hva forteller rentabilitet? – Related Questions

Hva forteller nøkkeltall?

Et nøkkeltall (eller KPI) er en ytelsesindikator og målbar verdi som forteller hvordan et selskap utvikler seg i forhold til viktige forretningsmål. Bedrifter har ofte KPIer for flere deler av deres virksomhet. Disse brukes til å evaluere hvorvidt bedriften har lykkes i målene den har satt seg.

Hva er en bra gjeldsgrad?

Gjeldsgrad Gjeldsgraden viser hvor stor gjelden er i forhold til egenkapitalen. En gjeldsgrad på 1 vil si at bedriften har like stor gjeld som egenkapital. Man kan si at jo mindre dette forholdstallet er, jo mer solid er bedriften. Gjeldsgraden bør være under 5.

Hvordan regne ut egenkapitalrentabilitet?

Gjennomsnittlig egenkapital = (egenkapital 1.1 + egenkapital 31.12)/2. Egenkapitalrentabiliteten kan beregnes både før og etter skatt. I formelen ovenfor har man benyttet før skatt. For å få etter skatt, trekker man fra skattekostnaden på venstre side før man multipliserer med 100 %.

Hva er gjennomsnittlig totalkapital?

Inngående balanse på begynnelsen av året, pluss utgående balanse på slutten av året, delt på to gir gjennomsnittlig totalkapital. Totalkapitalen er den samlede kapitalen bedriften besitter, og som både på kort og lang sikt kan konverteres til rene penger.

Hva er bedriftens soliditet?

Soliditeten viser selskapets langsiktige evne til å betale

En analyse av det økonomiske begrepet og nøkkeltallet soliditet brukes til å vurdere selskapets evne til å betale på lang sikt. Det er vanlig å bruke soliditet for å vise hvor mange prosent av selskapets eiendeler er finansiert av egenkapital.

Hvordan finner man resultatgrad?

(Driftsresultat + finansinntekter) x 100.

Hva er et godt driftsresultat?

Et godt driftsresultat forteller normalt at bedriften har en solid aktivitet som skaper verdier. Driftsresultatet isolerer effekten av hvordan bedriften er finansiert.

Hva er en god driftsmargin?

Normtall: 30 %. Bør være så høyt som mulig. Hva er høy driftsmargin? Driftsmarginen til en bedrift gir analytikere en idé om hvor lønnsom bedriften er, da tallet forteller hvor mye bedriften får igjen for hver omsatte krone (før renter og skatt).

Hva forteller likviditetsgrad 2?

Likviditetsgrad er et økonomisk nøkkeltall som brukes til å si noe om et selskaps likviditetssituasjon. Likviditetsgrad 2 handler om forholdet mellom omløpsmidler uten varelager og kortsiktig gjeld.

Hva er dårlig likviditet?

Dårlig likviditet betyr at man ikke klarer å gjøre opp for seg etter hvert som regningene forfaller til betaling. Underskudd er den viktigste faktoren til dårlig likviditet, men det handler også om planlegging og faktureringsrutiner.

Hva er bra likviditet?

Likviditetsgrad 1 er over 100 % og viser at du har mer omløpsmidler enn du trenger for å dekke utgiftene. Men siden det alltid er usikkert om du får inn pengene og får solgt varene dine, bør du gjerne ha mer likvider tilgjengelig. For å ha en god likviditet, bør svaret være 2, altså 200 %, eller høyere.

Hva er likviditetsgrad 3?

Likviditetsgrad 3 gir oss forholdet mellom de omløpsmidlene man er sikker på at har samme verdi som i regnskapet, slik som kontanter og bankinnskudd. Dette målet sier derfor noe om hvor mye penger foretaket har i dag for å betale kortsiktig gjeld etter hvert som den forfaller.

Hva er forskjellen på LG1 og LG2?

Likviditetsgrad 2 viser, som LG1, forholdet mellom bedriftens omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Forskjellen er at LG2 ikke regner med varelageret. Grunnen til dette er at varelageret defineres som det minst likvide omløpsmiddelet.

Hvordan måle lønnsomhet i en bedrift?

Lønnsomhet handler om hvordan bedriften evner å tjene penger på driften. Du finner lønnsomheten i ditt selskap ved å se på inntekter minus kostnader.

Hva er likviditet og soliditet?

Soliditet er i økonomi et uttrykk for en bedrifts evne til å tåle tap. En bedrift med høy egenkapitalprosent, har god soliditet. Kjennetegn på god soliditet er høy egenkapitalprosent, god inntjening, god rentabilitet, god finansieringsstruktur og god likviditet.

Hva er en god egenkapital?

En tommelfingerregel er likevel at soliditeten, altså verdijustert egenkapital, bør være minst 35 prosent av totalkapitalen i selskapet. Hvis du har god soliditet betyr det at du lettere kunne tåle en periode som går dårlig uten at bedriften får dårlig likviditet. Det betyr rett og slett at du har penger å gå på.

Leave a Comment