Hva er faste og variable utgifter?

Faste kostnader er for eksempel kostnader som husleie for å leie kontorlokale, ansattes lønn, forsikringer og avskrivninger. Forskjellen på faste og variable kostnader er at variable kostnader derimot er utgifter som varierer og er forskjellige fra periode til periode.

Er Driftskostnader faste kostnader?

Faste og variable driftskostnader

Et eksempel på en variabel driftskostnad er kostnad for råvare som er direkte knyttet til produksjon av varen. Faste driftskostnader er ikke avhengig av produksjonsvolum, salgsvolum og lignende. Eksempel på faste driftskostnader er leie av lokaler.

Hva er variable kostnader definisjon?

Variable kostnader er kostnader som er direkte knyttet til virksomhetens produksjon, og som stiger når produksjonen øker. Variable kostnader er utgifter man har i forbindelse med produksjon og salg. Ved produksjon kan de variable kostnadene for eksempel være råvarer, materialer, energi, innpakning og lignende.

Hva er faste og variable utgifter? – Related Questions

Hva er direkte kostnader eksempler?

Direkte kostnader er utgifter knyttet direkte til et enkeltprodukt, for eksempel gummi for produsenter av gummistøvler. Tidligere nevnte lønn, kaffe og strøm er eksempler på indirekte kostnader – kostnader som ikke kan knyttes til ett spesifikt produkt.

Hva menes med indirekte kostnader?

Indirekte kostnader (overhead) er kostnader som påløper i forbindelse med prosjektet, men som ikke kan tilskrives direkte til prosjektet, f. eks. husleie, strømutgifter, generelle administrasjonskostnader, generelle driftskostnader osv.

Hvordan finne variable kostnader?

Summen av de variable kostnadene (kostnader direkte tilknyttet produksjonen) delt på produksjonsmengde, gir variable enhetskostnader.

Er inntakskost variable kostnader?

Variable kostnader er kostnader som varierer med mengden. I en handelsbedrift er varekostnaden (inntakskost) en variabel kostnad. Faste kostnader er kostnader som ikke endrer seg med mengden.

Hva er variable tilvirkningskost?

Anskaffelseskost for eiendeler under tilvirkning. Variabel tilvirkningskost består kun av variable tilvirkningskostnader og er kun tillatt for små foretak, jf. regnskapsloven § 5-4.

Hva kalles differansen mellom salgsinntekter og variable kostnader?

Bruttofortjenesten er forskjellen mellom salgspris og varekostnad, og viser med andre ord hvor mye man tjener på å selge en vare. Bruttofortjenesten er altså det samme som dekningsbidrag, altså pris minus variable kostnader.

Hvor stor er bedriftens faste kostnader?

I motsetning til de variable kostnadene, er de faste kostnadene like store uansett hvor mange enheter du produserer (det er egentlig ikke sant, men i dette faget forutsetter vi det).

Hva betyr det at de faste kostnadene er Driftsuavhengige?

Driftsuavhengige faste kostnader er faste kostnader som ikke forsvinner om bedriften innstiller produksjonen for en periode. Kostnader til lønn til ansatte som ikke kan sies opp eller permitteres, renter og avskrivinger er eksempler på slike kostnader som påløper selv om en har driftsstans i bedriften.

Hva skiller Selvkostmetoden og ABC?

Bidragsmetoden behandler faste kostnader som en periodekostnad, mens selvkostmetoden fordeler de til produktene. Forskjellen mellom de tradisjonelle metodene og ABC er at ABC fordeler kostnader på flere nivå.

Hva inngår i selvkost?

Selvkost: Selvkost er den totale kostnaden som er nødvendig for å produsere en tjeneste eller et produkt. Selvkostprinsippet: Selvkostprinsippet innebærer at inntekter fra gebyret for en tjeneste eller et produkt ikke skal overstige kostnadene ved å produsere tjenesten eller produktet.

Når bruker man Selvkostmetoden?

Selvkostkalkylen er en metode for å regne ut prisen på et produkt som en virksomhet skal selge. Dette produktet kan være en vare eller en tjeneste. Kalkylen skal sikre at vi ikke setter for lav pris på et produkt.

Hva er forskjellen på selvkost og bidragsmetoden?

Bidragsmetoden vs.

Mens selvkostmetoden innkalkulere samtlige kostnader – både de variable– og faste kostnader, innkalkulerer bidragmetoden kun de variable kostnadene. De faste kostnader fordeles ikke på de enkelte produktene, men behandles i stedet som periodekostnader.

Hva er Bidragsmetoden?

Bidragsmetoden. Når du kalkulerer etter bidragsmetoden vil du se hvor mye du sitter igjen med per produkt/enhet til å dekke de faste kostnadene og eventuelt overskudd. Du tar utgangspunkt i salgsprisen og trekker fra alle variable kostnader tilknyttet produktet eller tjenesten.

Når bruker man Selvkostkalkyle?

Selvkostkalkylen brukes i en kostnadsbasert prissettingsmetode. For mange bedrifter er produktet bedriften produserer, mer særegent, og prisen er derfor ikke gitt i markedet. Da må bedriften først regne ut alle kostnader forbundet med dette produktet før bedriften legger til ønsket fortjeneste og finner basispris.

Hva skjer med dekningsbidraget når faste kostnader øker?

Dekningsbidraget sier hvor stor del av salgsinntektene som er igjen til å dekke de faste kostnadene og en eventuell fortjeneste. Hvis dekningsbidraget er større enn de faste kostnadene, så går virksomheten med overskudd.

Er faste kostnader irreversible?

Kostnader som er faste og som ikke synker ved synkende kapasitetsutnyttelse. De fleste faste kostnader er irreversible i motsetning til reversible kostnader.

Leave a Comment