Hva er en kostnad?

En kostnad er en utgift som er periodisert etter når den er forbrukt, og kan også kalles en utgift for en gjeldende periode. Kostnader er altså utgifter som skal bokføres i den perioden de blir brukt.

Hva menes med utgifter?

Utgifter er altså utbetalinger man er forpliktet til å betale etter at man har mottatt varer eller tjenester, eller at man må betale skatter, avgifter og liknende.

Hva er direkte kostnader eksempler?

Direkte kostnader er utgifter knyttet direkte til et enkeltprodukt, for eksempel gummi for produsenter av gummistøvler. Tidligere nevnte lønn, kaffe og strøm er eksempler på indirekte kostnader – kostnader som ikke kan knyttes til ett spesifikt produkt.

Var kostnader?

Variable kostnader er kostnader som er direkte knyttet til virksomhetens produksjon, og som stiger når produksjonen øker. Variable kostnader er utgifter man har i forbindelse med produksjon og salg. Ved produksjon kan de variable kostnadene for eksempel være råvarer, materialer, energi, innpakning og lignende.

Hva er faste og variable utgifter?

Faste kostnader er for eksempel kostnader som husleie for å leie kontorlokale, ansattes lønn, forsikringer og avskrivninger. Forskjellen på faste og variable kostnader er at variable kostnader derimot er utgifter som varierer og er forskjellige fra periode til periode.

Hva er indirekte kostnader eksempler?

Indirekte kostnader (overhead) er kostnader som påløper i forbindelse med prosjektet, men som ikke kan tilskrives direkte til prosjektet, f. eks. husleie, strømutgifter, generelle administrasjonskostnader, generelle driftskostnader osv.

Er lønn direkte kostnad?

Lønn, strøm, leie av lokaler, markedsføring, reising og liknende regnes som indirekte kostnader.

Hva er Direkte kostnader NDLA?

Direkte og indirekte kostnader

De direkte kostnadene er variable og vedrører kun produksjonen av det produktet vi skal kalkulere. Vi kan derfor uten videre belaste produktet for disse kostnadene. De vanligste direkte kostnadene er materialer og lønn.

Hva mener vi med indirekte kostnader?

Indirekte kostnad er en kostnad som ikke direkte kan påføres en bestemt kostnadsbærer, som for eksempel et produkt, fordi den samtidig vedrører flere kostnadsbærere eller produksjonen som helhet, eksempelvis administrasjonskostnader. Slike kostnader må påføres indirekte ved en form for fordeling.

Hva er totale kostnader?

En virksomhet sine totale kostnader kan i prinsippet beregnes på to måter. Enten ved å summere alle direkte- og indirekte kostnader eller alle faste- og variable kostnader virksomheten har.

Hvordan finner man selvkost?

For å finne ut hvilken selvkost vi har for å produsere ett enkelt produkt eller transaksjon deler vi selvkost kostnadene på antall produserte enheter for å komme fra til kostnaden pr. produsert enhet (selvkost). Ved så å legge til en passende fortjenestemargin kommer man så fram til salgsprisen.

Hvordan regne ut sosiale kostnader?

Sosiale kostnader kan omfatte alt fra firmaturer og julebord til feriepenger og forsikringer. En vanlig tommelfingerregel er å legge 30-40 % på den ansattes grunnlønn for å finne de sosiale kostnadene.

Hva er vanlig lønn i Norge?

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) er en gjennomsnittlig fulltids månedslønn i Norge 48.750 kroner. Menn tjener i snitt litt mer enn kvinner – 51.630 kroner for menn mot 45.190 for kvinner. Det er selvsagt store forskjeller fra yrke til yrke, og fra næring til næring.

Er feriepenger en del av lønnen?

Kan man avtale at feriepenger er inkludert i lønnen? Feriepengene skal komme i tillegg til lønn, og det er i utgangspunktet ikke adgang til å avtale at feriepengene skal være inkludert i lønnen. Dette gjelder for både fastlønn og timelønn.

Hvor mye koster 1 årsverk?

Kostnadene knyttet til å ha ansatte vil variere avhengig av faktisk sykefravær og hvilke ytelser/betingelser som er avtalt for arbeidstakerne. En tommelfingerregel kan være at du finner de forventede totale kostnadene ved å legge til 20–30 % på brutto årslønn.

Hvor mange timer er en 100% stilling?

Antall timer som tilsvarer en full stilling er 37,5 timer.

Hvor mange måneder får man lønn?

SVAR: Brutto månedslønn er årslønn delt på 12. Men praksis er at du får utbetalt denne månedslønnen i 11 måneder, og så får du utbetalt feriepenger i den 12. måneden (juli).

Leave a Comment