Hva er en god leder for deg?

Forskningen på hva som kjennetegner gode ledere med hensyn på personlighet og intelligens/evner viser at ledere bør være emosjonelt stabile og ikke eksplodere eller skjelle ut medarbeiderne sine. De bør også være tilstrekkelig utadvendte, fordi mange lederoppgaver er av litt utadvendt karakter.

Hva forventes av meg på jobb?

Her er 10 måter å bli populær på:
 1. Vær glad og positiv.
 2. Ta ansvar for egen jobb, jobb strukturert og lever resultater.
 3. Kreativitet og humoristisk sans er alltid et pluss.
 4. Vis omtanke.
 5. Vær punktlig.
 6. Vis omsorg, og vær en god kollega.
 7. Del av din erfaring og kompetanse uten å forvente noe tilbake.

Hva gjør jeg når jeg har en dårlig sjef?

Du kan skrive klage på sjefen til høyere hold, eller velge å ta kontakt med Arbeidstilsynet. Sistnevnte kan kontrollere om det er behov for tiltak etter arbeidsmiljøloven. Bedrifter med dårlige ledere har ofte stort gjennomtrekk av ansatte, hyppige sykemeldinger eller dårlig arbeidsmiljø.

Hva er en god leder for deg? – Related Questions

Hva er en giftig leder?

Høyt konfliktnivå på grunn av behov for å dominere, fører dessuten ofte til såkalt giftig ledelse, som vil si at lederen opptrer nedlatende, avvisende, uvennskapelig eller truende overfor medarbeideren. Giftig ledelse har klare negative konsekvenser for en organisasjon.

Når sjefen baksnakker?

Baksnakking er definert som mobbing og det er i strid med arbeidsmiljøloven. Det skaper et utrygt arbeidsmiljø med mye mistenksomhet. Når vi snakker med en baktaler, så gjelder det å ikke lytte til hva vedkommende sier om en kollega. Legg heller merke til hva vedkommende sier om seg selv uten å være oppmerksom på det.

Hvordan varsle om dårlig ledelse?

Du kan også varsle via tillitsvalgt, verneombud eller til offentlige myndigheter. I noen spesielle tilfeller kan det også være riktig å varsle media, men da stiller arbeidsmiljøloven strengere krav til framgangsmåten enn ved intern varsling og varsling til offentlig myndighet.

Hva skal til for å bli kvitt en ansatt?

Videre gjelder følgende:
 1. Oppsigelsen skal være skriftlig, enten den kommer fra arbeidsgiver eller arbeidstaker.
 2. Oppsigelsen fra arbeidsgiveren skal leveres til arbeidstakeren personlig eller sendes rekommandert.
 3. Oppsigelse fra arbeidsgiver skal opplyse om arbeidstakerens rett til å kreve forhandlinger og reise søksmål.

Når arbeidsmiljøet er dårlig?

Et typisk tegn på dårlig arbeidsmiljø er anspent stemning og konflikter mellom de ansatte. Baksnakking i lunsjen, spydige kommentarer, utestenging og kolleger som unngår hverandre bør tenne varsellampene.

Når sjefen din er psykopat?

Den psykopatiske sjefen er impulsiv, ansvarsløs, viser forakt, er utagerende, ufølsom og føler seg uforpliktet overfor andres verdier. Ikke til å stole på. Utspekulert og kynisk, går aktivt inn for å ødelegge for andre.

Når sjefen kjefter?

-La situasjonen legge seg før du tar en prat med den lederen det gjelder, eventuelt en tillitsvalgt eller en annen leder i organisasjonen som du føler deg trygg på. Man kan ikke brøle, true, fryse ut eller fortelle medarbeideren at han eller hun ikke duger.

Når sjefen forskjellsbehandler?

Dersom du føler deg forskjellsbehandlet på jobb er det viktig å gå til de riktige instanser: – Ikke slarv negativt om det med kolleger. Gå heller til HR, tillitsvalgt eller sjefen. Be om møte om saken på forhånd.

Hva vil det si å ha personalansvar?

Som leder med personalansvar har du ansvar for å sikre samarbeid og medbestemmelse i utøvelse av din lederrolle. Dette gjelder for eksempel i rekruttering, omstilling og lønnsutvikling eller andre endringer som påvirker de ansattes arbeidssituasjon.

Hva er en leders viktigste oppgave?

En leders viktigste oppgave

– Det å lede, hvor du har ansvaret for å sette en retning og være tydelig på hva du skal, og det å jobbe sammen for å nå de satte målsetningene, sier ledertalentet. – Da må man jobbe med teamet, være aktiv, interessert og deltagende.

Hvordan bli en trygg leder?

Trygghet på jobben
 1. Å oppnå resultater er veldig viktig.
 2. Å være ønsket i lederrollen er også trygghetsskapende, både når anerkjennelsen kommer fra medarbeiderne og fra lederen din.
 3. Å strekke til sosialt betyr mye for selvopplevelsen.
 4. Å strekke til faglig er avgjørende.
 5. Å skape struktur og forutsigbarhet gir deg trygghet.

Har sjefen taushetsplikt?

Etter Arbeidsmiljøloven har ikke arbeidsgiver en generell taushetsplikt. Er det imidlertid tale om personopplysninger kan arbeidsgiver ha taushetsplikt i forhold til regelverket om personvern. Ta kontakt med Datatilsynet for mer informasjon. Ærekrenkelser kan være straffbart i følge Straffeloven.

Kan arbeidsgiver nekte deg å snakke om lønn?

Arbeidstakere har selvsagt også ytringsfrihet, og en arbeidsgiver kan ikke begrense denne uten særskilt begrunnelse. Men verken arbeidsmiljøloven eller andre lover sier noe om hvorvidt arbeidstakere kan sammenligne lønn seg imellom eller diskutere lønnsnivået i virksomheten generelt.

Hvordan si opp jobben på en god måte?

Gi sjefen beskjed om at du kommer til å levere oppsigelse. Vær høflig i samtalen og legg vekt på de positive opplevelsene du har hatt i bedriften. Lever en kort og enkel skriftlig oppsigelse. Gjør ditt beste i oppsigelsestiden, slik at bedriften har et positivt inntrykk de kan gi videre til andre du søker jobb hos.

Når er det lov å bryte taushetsplikten?

Straffeloven har flere bestemmelser om avvergingsplikt som pålegger den taushetspliktige å bryte tausheten i visse situasjoner. Dette kan f. eks. være tilfelle hvis en persons liv eller helse er i fare eller en person er til fare for andres liv eller helse.

Hvilke unntak har vi fra taushetsplikt?

Unntak fra taushetsplikten

Du kan helt eller delvis frita helsepersonellet fra taushetsplikten ved å samtykke til at helseinformasjon deles. Samtykke kan begrenses til konkret informasjon, en enkelt diagnose eller et skadetilfelle.

Leave a Comment