Hva betyr vedtak fra NAV?

Når du søker NAV om økonomisk støtte eller en tjeneste, får du et vedtak. Du kan klage på et vedtak som du mener er feil.

Hva har jeg krav på fra NAV?

Her finner du en oversikt over NAVs tjenester og ytelser.
  • Dagpenger hvis du er arbeidsledig eller permittert.
  • Sykepenger.
  • Familieytelser.
  • Økonomisk stønad (sosialhjelp)
  • Opplysning, råd og veiledning.
  • Kvalifiseringsprogrammet (KVP)
  • Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning.
  • Midlertidig botilbud (nødsituasjon)

Hvor lang tid tar det å få svar fra NAV?

I de fleste tilfeller får du svar på søknaden innen en måned. Søknad om bil tar lengre tid å behandle enn andre hjelpemidler.

Kan man klage på vedtak?

Forvaltningsretten bygger på en to-instansbehandling og en hierarkisk oppbygning. Dersom parten er misfornøyd med et enkeltvedtak og mener at forvaltningen har gjort feil, kan enkeltvedtak påklages og tas til behandling ved overordnet forvaltningsorgan, dersom klagen er inngitt rettidig.

Hva betyr vedtak fra NAV? – Related Questions

Kan NAV dekke advokat?

Det kan være helt gratis – uten egenandel

Hvis klagen fører frem og det gjør den ganske ofte så følger det av forvaltningsloven § 36 at man har krav på å få dekket alle sine advokatutgifter av NAV. Dette er ganske praktisk og NAV dekker ganske store utgifter til advokater hvert år etter disse reglene.

Hvor lang tid tar en klage hos NAV?

Hvor lang tid tar en klage hos NAV? Det tar mellom 10 og 20 uker å få behandlet en klage til NAV, litt avhengig av sakstype.

Hvordan klage på vedtak fra kommunen?

Klagen sender du til det forvaltningsorganet som gjorde vedtaket. Det kan for eksempel være kommunen, sykehuset, fastlegen, Pasientreiser eller skattekontoret. Du skal sende klagen dit for at forvaltningsorganet eller instansen skal få mulighet til å gjøre om sin opprinnelige avgjørelse.

Hvordan klage på enkeltvedtak?

Formkrav til klagen

Klagen må være undertegnet av klager og angi det vedtaket det klages over. Klagen bør inneholde de endringer som ønskes i forhold til vedtaket som er fattet. Klagen skal, dersom det kan foreligge tvil, inneholde opplysninger til bedømmelse av klagerett og om klagefristen er overholdt.

Hvem har rettslig klageinteresse?

Utgangspunktet er at klageren har rettslig klageinteresse dersom han har en viss aktuell tilknytning til saken og saksutfallet. Klagerens interesse i saken må ha en slik art og styrke at det er rimelig å gi klagerett. Konkurranseforhold kan etter omstendighetene være en tilstrekkelig tilknytning til saken.

Når kan en klage avvises?

Avvisning innebærer at klageinstansen ikke realitetsbehandler klagen, det vil si at klageinstansen ikke tar stilling til om vedtaket er rett. Grunner til avvisning kan være at det er klaget for sent eller at den som klager ikke har klagerett.

Når er et vedtak gyldig?

Forvaltningsloven § 41 fastsetter imidlertid at et vedtak er gyldig til tross for brudd på lovens bestemmelser dersom «det er grunn til å regne med at feilen ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold».

Hva er et vedtak?

Vedtak er en bindende beslutning eller en rekke sammenhengende og formelle beslutninger av dertil kompetent organ. Det er avgjørelse som blir tatt ved avstemning. Innenfor jus er vedtak en rettsavgjørelse som ikke er dom.

Hva må et vedtak inneholde?

Et enkeltvedtak skal begrunnes og hovedregelen er at begrunnelsen skal gis samtidig med vedtaket. Du begrunne enkeltvedtakene så godt at brukeren og klageinstansen forstår vurderingen din, og at du som saksbehandler i etterkant skal kunne forklare utfallet av saken ut ifra det som står i begrunnelsen.

Hvem fatter vedtak?

Det er normalt kommunen/fylkeskommunen som har myndighet til å fatte enkeltvedtak. Myndigheten kan delegeres til rektor, eventuelt til en annen leder ved skolen. Delegeringen må alltid være forsvarlig.

Leave a Comment