Er 50 50 beste fordeling for barna?

En 50/50-fordeling, eller delt fast bosted, vil si at foreldrene deler samværet med barnet, og at barnet har delt fast bosted, det vil si at barnet bor like mye hos begge foreldre. En 50/50-fordeling innebærer at foreldrene i fellesskap må ta alle avgjørelser vedrørende omsorgen for barnet.

Hvem bestemmer hvor barna skal bo ved skilsmisse?

Barna bør ha fast bosted hos den av foreldrene som gir best samlet familiekontakt. Barnas alder vil som regel telle med i vurderingen. Foreldrene bør legge vekt på hvor barnet er vant til å bo, og da teller både selve boligen og forhold som skolekrets, naboer og venner.

Hva legger retten vekt på i barnefordelingssaker?

Med barnefordelingssaker mener alle tvister som gjelder foreldreansvar, flytting med barn til utlandet, hvor barnet skal bo fast og samvær. Det overordnede hensynet som domstolene skal bygge sin avgjørelse på er hensynet til hva som er til barnets beste jf. barneloven § 48.

Er 50 50 beste fordeling for barna? – Related Questions

Kan far kreve 50% samvær?

Generelt sett vil man si at far kan kreve 50 % samvær hvis barnet har bodd mer enn halve tiden hos ham de siste seks månedene, og det ikke ser ut som om barnet har det bedre hos moren. Det er mange faktorer som spiller inn når det skal avgjøres om far skal ha 50 % samvær eller ikke.

Hva regnes som samvær?

Hva er samvær? Samvær betyr rett og slett at barnet er sammen med sine foreldre (og motsatt). Lovens prinsipielle utgangspunkt er at et barn har rett til samvær med begge foreldrene, selv om de bor hver for seg. Dette gjelder uavhengig av om foreldrene har vært gift eller ikke.

Når skal barnets mening tillegges stor vekt?

Retten gjelder fra barnet er i stand til å danne seg egne synspunkter. Barnets mening skal vektlegges etter alder og modenhet, og fra barnet er 12 år skal det legges stor vekt på hva barnet mener.

Hva skal til for å nekte far samvær?

Dersom en av foreldrene vurderer at samvær ikke er til barnets beste, kan bostedsforelderen nekte samvær. Mor kan nekte far samvær dersom hun beskytter barnet mot uønskede situasjoner. Dette er hun også pliktig til. Utfordringen ligger i å definere hvilke situasjoner som er så alvorlige at samvær kan stanses.

Hva bør man ha med i en samværsavtale?

Samværsavtalen
  1. Hvor barna eller barnet skal bo.
  2. Hvordan tiden skal fordeles, med tanke på samvær.
  3. Hvordan man skal dele sykedager og lignende.
  4. Hvordan man skal samarbeide om små eller store ting.
  5. Hvordan man skal fordele ferie, høytider og bursdager.
  6. Hvordan man ønsker å oppdra barna eller barnet.

Hvor lang tid tar det før en får en barnefordelingssak?

Dersom det prøves ut midlertidige ordninger mellom slike møter kan det gå 3-6 mnd mellom hvert møte. I praksis tar noen slike saker derfor over 1 år i tingrettens behandling. Det er ikke helt sjeldent at en hovedforhandling utsettes enten etter den er påbegynt eller rett før.

Hvem betaler saksomkostninger i barnefordelingssaker?

I de fleste tilfeller avtales det at hver av partene bærer sine kostnader. Det gjelder ofte uavhengig av resultatet i saken, også i de få situasjonene hvor den ene parten med stor sannsynlighet ville blitt tilkjent kostnadene dersom det hadde blitt avsagt dom i saken.

Hvor mye er vanlig samvær?

Omfanget av samværsretten

Hvis en forelder skal ha “vanlig samværsrett” gir det rett til å være sammen med barnet en ettermiddag i uken med overnatting, hver annen helg, tre uker i sommerferien og annenhver høst-, jule-, vinter- og påskeferie. “Vanlig samværsrett” passer ikke for alle.

Hvem skal betale for samvær?

Foreldre skal som utgangspunkt dele på kostnadene til samværsreiser. Reglene om deling av reisekostnader ved samvær står i barneloven § 44. Foreldre som ikke avtaler noe annet skal dele på kostnadene til samværsreiser.

Hva er maks barnebidrag?

Størrelsen på bidraget er begrenset: Den bidragspliktige skal ikke betale mer enn 5/6, eller 83,3 prosent, av underholdskostnaden til barnet. Den bidragspliktige skal ikke betale mer enn 25 prosent av den bruttoinntekten NAV har beregnet, før et eventuelt samværsfradrag.

Kan mor bestemme samvær?

Hvem bestemmer hvordan samværet mellom barnet og samværsforelderen skal gjennomføres? Under samvær så er det samværsforelderen som har ansvar for barnet, og som bestemmer hva som skal skje under samvær. Det betyr at bostedsforelderen ikke kan styre gjennomføringen av samværet.

Kan far nekte mor å flytte med barna?

Det er ikke noe krav om å innhente samtykke fra den andre forelderen for å flytte med et barn innenlands. Det er en plikt til å varsle om flytting tre måneder før flyttingen. Om foreldrene ikke blir enige om flytting, plikter den av foreldrene som ønsker å flytte å begjære mekling ved familievernkontoret.

Hva skal til for å få full foreldrerett?

En avtale om foreldreansvar må meldes til folkeregisteret for å være gyldig, og den må signeres av begge foreldrene. Sammen med avtalen skal det sendes kopi av begge foreldrenes pass, førerkort eller annet ID-dokument som inneholder navn, fødselsdato, underskrift og bilde.

Kan mor kreve foreldreansvar alene?

Dette fremkommer av barneloven § 34 og § 35. Hvis foreldrene ikke bor sammen når barnet blir født, er hovedregelen at mor har foreldreansvar alene. Far kan da kreve foreldreansvar enten ved at Mor samtykker og at de fyller ut et skjema eller hvis Mor nekter, kan Far ta saken til domstolene og kreve foreldreansvar.

Leave a Comment