Blir syk på ferie i utlandet?

Dersom man blir syk under opphold i utlandet, bør NAV ikke gi dispensasjon fra oppholdskravet. Dette selv om arbeidstakeren fremlegger sykmelding fra utenlandsk lege og er arbeidsufør ved tilbakekomsten. Hovedregelen er altså at arbeidstaker i disse situasjonene ikke har krav på sykepenger før man er tilbake i Norge.

Kan man reise utenlands som sykmeldt?

Går du gradert sykmeldt, kan du ikke avvikle ferie samtidig som du mottar sykepenger. Du kan derimot reise utlands om du avspaserer dager du skulle ha arbeidet, men reiser du utenfor EU/EØS må du søke NAV for de dagene du er sykmeldt.

Kan man bruke egenmelding når man har ferie?

Kan egenmelding brukes før og etter ferie? Ja, egenmelding kan benyttes umiddelbart før og etter ferie og før og etter helligdager.

Blir syk på ferie i utlandet? – Related Questions

Har arbeidsgiver rett til å vite hvorfor jeg er syk?

Arbeidsgiveren kan ikke kreve å få vite detaljerte diagnoseopplysninger mot den ansattes vilje. Arbeidstakeren har en plikt til å gi opplysninger om sin arbeidsevne, men ikke om sin sykdom. Arbeidsgiveren kan kun kreve helseattest og helsekontroll i de situasjoner som fremgår av arbeidsmiljøloven §§ 9-3 og 9-4.

Hvem betaler sykepenger i ferien?

Arbeidsgiverperiode og sykepenger ved utsatt ferie

Når arbeidsgiverperioden begynner å løpe avhenger av om den ansatte krever ferien utsatt eller ikke. Hvis du blir syk før ferien og ferien kreves utsatt, betaler arbeidsgiver sykepenger i arbeidsgiverperioden som løper sammenhengende i 16 dager.

Kan man være delvis sykemeldt i ferien?

Ferie for delvis sykemeldte

For ansatte som er delvis sykmeldt, går ferien som normalt. – Dette gjelder uansett om du er 20 eller 80 prosent sykmeldt. Hvis arbeidstaker er delvis sykmeldt, så kan arbeidsgiver både planlegge ferieavvikling og pålegge at planlagt ferieavvikling skal gå som normalt.

Hvor lenge kan man være sykemeldt uten å miste jobben?

Sykdom er ikke grunnlag for oppsigelse det første året man er sykmeldt, se arbeidsmiljøloven §15-8 (1). Når en arbeidstaker har vært syk i mer enn ett år, gjelder vanlige regler om saklig grunn til oppsigelse, se arbeidsmiljøloven § 15-7. Les mer om hvordan arbeidsgivere skal følge opp ansatte som er sykmeldt.

Hvordan kreve ferien utsatt?

Forutsetningene for å kreve utsatt ferie er at:
  • arbeidstakeren har vært 100 % arbeidsufør under ferien.
  • arbeidsuførheten dokumenteres med legeerklæring.
  • arbeidstakeren fremsetter, uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt, krav om utsettelse av et tilsvarende antall virkedager ferie.

Kan man bruke to egenmeldinger etter hverandre?

I virksomheter som har IA-avtale kan den ansatte bruke inntil 24 egenmeldingsdager over en periode på 12 måneder. Det er ikke regler for hvor mange ganger den ansatte kan benytte egenmelding, men hver egenmelding kan ikke overstige 8 dager. Fridager regnes inn i egenmeldingsperioden.

Kan man bruke egenmelding halv dag?

Egenmelding for hele eller halve dager? Egenmelding ved egen sykdom kan ikke benyttes for fravær deler av dag. Egenmelding kan også kun benyttes i arbeidsgiverperioden. Arbeidsgiverperioden starter “første hele fraværsdag” som skyldes sykdom.

Når må man levere egenmelding?

Ifølge folketrygdlovens minimumsregler er det de tre første dagene av et sykefravær som kan dokumenteres med egenmelding. Den 4. dagen må arbeidstaker levere sykmelding. Grensen på 3 dager gjelder for hele arbeidsgiverperioden.

Hvor mange dager må det gå mellom hver egenmelding?

Det skal gå 16 dager mellom hver egenmeldingsperiode . D.v.s. at en arbeidstaker som har dekket et sykefravær på 3 dager med egenmelding, ikke på nytt kan bruke egenmelding før han/hun igjen har vært arbeidsfør i 16 dager.

Kan arbeidsgiver ta kontakt med lege?

Legene kan være litt raske. Men arbeidsgiver kan ringe til legen. Legen plikter å informere om hva som kan gjøres for å få den syke tilbake i jobb, uten å opplyse om diagnosen. Eventuelt kan arbeidsgiver ringe NAV og kreve at de skal ha møte med den syke.

Hvor lenge kan man være borte fra jobb uten sykemelding?

Om egenmelding

Du kan bare bruke egenmelding i arbeidsgiverperioden, det vil si de første 16 kalenderdagene av sykefraværet. Hvis du er borte mer enn tre kalenderdager, kan arbeidsgiveren din kreve at du leverer sykmelding.

Kan arbeidsgiver nekte å ta imot sykemelding?

Dersom arbeidsgiver mener at det ikke foreligger grunnlag for sykmelding kan han nekte å betale ut sykepenger til arbeidstakeren. Arbeidstakeren kan klage dette inn for lokalt NAV som vil behandle saken, vurdere om vilkårene for sykmelding er oppfylt.

Kan sjefen ringe meg når jeg er sykemeldt?

Samtaler med sjefen når du er syk

Du kan spørre sjefen din hvilke rutiner som gjelder på jobb. Du må regne med noen samtaler og møter hvis du er borte lenge, men det skal være samme regler som gjelder for deg og de andre.

Er det mulig å få sykemelding over telefon?

For å korte ned køene på fastlegekontorene og forhindre videre smittespredning, blir det nå mulig å få sykemelding etter en telefonsamtale med legen.

Kan man sende melding til sjefen om at man er syk?

«Arbeidstaker skal melde fra om sykdom pr telefonen så snart som mulig, senest innen arbeidstidens/vaktens begynnelse. Melding om sykefravær gis direkte til nærmeste leder pr telefon». Det skal også opplyses om antatt lengde på fraværet.

Kan sjefen tvinge deg på jobb når du er syk?

Arbeidsgiver kan med andre ord ikke tvinge deg å komme på jobb, når du er syk. Det vil i utgangspunktet være du selv eller en lege som må vurdere om du er for syk til å dra på jobb, eller om du har mulighet til å være på jobb, og da eventuelt med tilrettelegging av for eksempel arbeidsoppgaver.

Leave a Comment