Kan man reise til utlandet når man er sykemeldt?

Om du reiser innenlands eller utenlands har du samme plikter som sykmeldt (være i aktivitet på arbeid om du kan, ta i mot behandling og oppfølging). Ved reiser innenlands trenger du ikke en godkjenning fra NAV. Du må oppgi utenlandsreisen på søknaden om sykepenger.

Er sykmeldt og skal på ferie?

Som sykmeldt kan du ta ut ferie dersom dette ikke er til hinder for behandling eller oppfølging. I et lengre sykdoms- og sykmeldingsforløp kan det være aktuelt å ta ut ferie for eksempelvis å delta i familiens ferieaktivitet. Da stoppes sykepengene i samme periode.

Kan man reise til Gran Canaria når man er sykemeldt?

Hvis du er sykemeldt, er hovedregelen at du kan reise til utlandet hvis du har søkt om å beholde sykepengene under utenlandsoppholdet. Søknaden må du sende til Nav og få avklart før reisen starter.

Kan man reise til utlandet når man er sykemeldt? – Related Questions

Kan NAV finne ut om du er i utlandet?

Blant flere kontrolltiltak kan Nav sjekke om meldekort er sendt inn fra en datamaskin i Norge eller utlandet. Etaten kan også få innsyn i kontobevegelser, og se om bankkortet brukes på en strandpromenade i varmere i strøk.

Hva er reglene for sykemelding?

Hvis du er syk mer enn fire dager, må du ha sykmelding fra lege. Hvis egenmeldingen forlenges av sykmelding fra lege, da bruker du ikke av de fire egenmeldingsperiodene. Legen skal skrive sykmelding fra fjerde dag, og skal ikke skrive sykmelding for de tre egenmeldingsdagene.

Er Gran Canaria trygt?

Faktum er at Gran Canaria og de andre øyene er trygge feriedestinasjoner – med unntak av den vesle øya La Palma, hvor det pågår et vulkanutbrudd som forårsaker store lokale skader.

Er Gran Canaria med i EU?

Kanariøyene regnes som en del av Europa og på sin side EU. Dette er ganske enkelt fordi disse øyene er en avsidesliggende del av Spania.

Kan man reise til utlandet når man får dagpenger?

Når du er arbeidssøker i Norge med rett til dagpenger, kan du også reise til et annet EØS-land for å søke arbeid.

Kan man få sykemelding for karantene?

Pasienter som er i den gruppen som helsemyndighetene har pålagt karantene, har rett til sykmelding. Lokale karantenetiltak som er vedtatt av kommuner eller kommuneoverleger, gir også rett til sykmelding. Hvis ikke pasienten kan jobbe hjemmefra, bør du skrive sykmelding.

Kan arbeidsgiver nekte å ta imot sykemelding?

Dersom arbeidsgiver mener at det ikke foreligger grunnlag for sykmelding kan han nekte å betale ut sykepenger til arbeidstakeren. Arbeidstakeren kan klage dette inn for lokalt NAV som vil behandle saken, vurdere om vilkårene for sykmelding er oppfylt.

Hvor lenge kan man være sykemeldt før man mister jobben?

Etter at arbeidstaker har vært sykmeldt i 12 måneder kan sykefraværet gi arbeidsgiver saklig grunn for oppsigelse. Det er imidlertid ikke nok at vedkommende har vært syk over 12 måneder.

Hvor lenge kan man være sykemeldt med full lønn?

Sykepengene svarer til full årslønn opptil et tak på 6 G, og kan gis i opptil ett år (52 uker). Vanligvis skal sykepengene tilsvare lønnsutbetalingen for den siste måneden før sykmelding. Det er viktig å være oppmerksom på at folketrygden ikke kompenserer for lønn ut over seks ganger grunnbeløpet (G).

Kan man få sykemelding for utmattelse?

Sykmelding kan være nødvendig pga symptomenes alvorlighetsgrad, eksempelvis svær utmattelse/manglende mestring, kognitive vansker og hvis arbeidet forverrer tilstanden. Full sykmelding i en periode på 2 uker, kan være nødvendig for å en avstand til arbeidet.

Hvor lenge kan man gå på 50% sykemeldt?

Perioder med graderte sykepenger regnes med i den tiden du kansykepenger, som er maksimalt 52 uker. Tidsbegrensingen er altså den samme enten du er helt eller delvis sykmeldt.

Kan man være sykemeldt lenger enn 1 år?

Du kan være sykmeldt med sykepenger inntil ett år. Hvis du fortsatt er syk etter ett år, kan AAP være aktuelt for deg. Det kan også være aktuelt med AAP hvis du er tilbake i jobb igjen etter ett år, men blir syk igjen før du har tjent opp ny rett til sykepenger.

Kan arbeidsgiver kontakte fastlege?

– Legene kan være litt raske. Men arbeidsgiver kan ringe til legen. Legen plikter å informere om hva som kan gjøres for å få den syke tilbake i jobb, uten å opplyse om diagnosen.

Hva skjer etter 52 uker sykemelding?

Hvis du har fått sykepenger i 52 uker og fortsatt ikke kan arbeide på grunn av sykdom eller skade, kan du ha rett til arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd.

Leave a Comment