Kan jeg reise til utlandet når jeg er sykmeldt?

Går du gradert sykmeldt, kan du ikke avvikle ferie samtidig som du mottar sykepenger. Du kan derimot reise utlands om du avspaserer dager du skulle ha arbeidet, men reiser du utenfor EU/EØS du søke NAV for de dagene du er sykmeldt.

Kan man reise til Gran Canaria når man er sykemeldt?

Hvis du er sykemeldt, er hovedregelen at du kan reise til utlandet hvis du har søkt om å beholde sykepengene under utenlandsoppholdet. Søknaden må du sende til Nav og få avklart før reisen starter.

Hvordan er reglene for sykefravær og ferie?

Ferieloven sier blant annet at den som har vært helt arbeidsufør i ferien, kan kreve at et tilsvarende antall virkedager gis som ny ferie senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt.

Kan jeg reise til utlandet når jeg er sykmeldt? – Related Questions

Kan man ta ferie når man er 50% sykemeldt?

Det fremgår av ferieloven at arbeidstaker må være helt arbeidsufør. Det innebærer at dersom arbeidstakeren er 50% sykemeldt vil man ikke ha krav på å få ferien utsatt. Arbeidstaker og arbeidsgiver kan inngå avtale om utsettelse, men rettslig sett er dette noe man ikke har krav på.

Kan man kombinere gradert sykemelding og ferie?

Den ansatte kan ikke bruke egenmelding under gradert sykmelding. Ferie og gradert sykmelding kan ikke kombineres.

Hva skjer med feriedager når man er sykemeldt?

Som sykmeldt kan du ta ut ferie dersom dette ikke er til hinder for behandling eller oppfølging. I et lengre sykdoms- og sykmeldingsforløp kan det være aktuelt å ta ut ferie for eksempelvis å delta i familiens ferieaktivitet. Da stoppes sykepengene i samme periode. Sykepengeåret forlenges tilsvarende.

Hvor lenge må man være sykemeldt for å få tilbake ferie?

Har arbeidstakeren vært frisk eller gradert syk under ferien, kan ikke disse dagene kreves utsatt. Loven setter ingen absolutt frist for når arbeidstaker fremsette kravet om ny ferie. Lovens uttrykk er at kravet fremsettes “uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt”.

Hvor mye ferie kan man overføre ved sykdom?

Arbeidstaker som har vært helt arbeidsufør i løpet av ferien, kan kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt.

Kan man bruke egenmelding under ferie?

Kan egenmelding brukes før og etter ferie? Ja, egenmelding kan benyttes umiddelbart før og etter ferie og før og etter helligdager.

Har arbeidsgiver rett til å vite hvorfor jeg er syk?

Arbeidsgiveren kan ikke kreve å få vite detaljerte diagnoseopplysninger mot den ansattes vilje. Arbeidstakeren har en plikt til å gi opplysninger om sin arbeidsevne, men ikke om sin sykdom. Arbeidsgiveren kan kun kreve helseattest og helsekontroll i de situasjoner som fremgår av arbeidsmiljøloven §§ 9-3 og 9-4.

Kan man bruke egenmelding i utlandet?

Man kan ikke benytte seg av egenmelding når man krever ferien erstattet pga sykdom i utlandet.

Kan arbeidsgiver kreve møte under sykemelding?

Arbeidsgiver og ansatt:

Arbeidsgiver skal ifølge folketrygdloven ta initiativ til dialog ved sykmelding, det skal tidlig (senest etter fire uker) utarbeides en oppfølgingsplan.

Er det lov å si opp noen som er sykemeldt?

Ja, du kan gå til oppsigelse av ditt arbeidsforhold i mens du er sykemeldt. Din oppsigelsestid vil løpe samtidig med din sykemelding, slik at du kan i teorien være sykemeldt i hele din oppsigelsestid.

Kan man få sparken pga sykemelding?

Nei, du kan ikke få sparken på grunn av sykdom. Se arbeidsmiljøloven § 15-8.

Hvor lenge kan man være sykemeldt før man mister jobben?

Etter at arbeidstaker har vært sykmeldt i 12 måneder kan sykefraværet gi arbeidsgiver saklig grunn for oppsigelse. Det er imidlertid ikke nok at vedkommende har vært syk over 12 måneder.

Kan man være sykemeldt lenger enn 1 år?

Du kan være sykmeldt med sykepenger inntil ett år. Hvis du fortsatt er syk etter ett år, kan AAP være aktuelt for deg. Det kan også være aktuelt med AAP hvis du er tilbake i jobb igjen etter ett år, men blir syk igjen før du har tjent opp ny rett til sykepenger.

Hvor lenge kan man være 50% sykemeldt?

Perioder med graderte sykepenger regnes med i den tiden du kansykepenger, som er maksimalt 52 uker. Tidsbegrensingen er altså den samme enten du er helt eller delvis sykmeldt.

Leave a Comment