Hvordan man kan skrive referat?

Et referat er et kort sammendrag av innholdet i en tekst. I et referat må det være tydelig hvilken tekst som det refereres fra og hvem som har skrevet den. Innholdet skal gjengis saklig og nøytralt, dine meninger om innholdet skal ikke med.

Hvordan ser et møtereferat ut?

Et møtereferat er en oppsummering av hva som har blitt snakket om og bestemt på møtet. Før selve møtet er det viktig å sende ut en agenda. Agendaen kan brukes som utgangspunkt for møtereferatet, se Tips til å lage en god agenda i Verktøykassen.

Hva er et referat?

Referat er en gjengivelse av noe som er sagt eller skrevet, eller av et begivenhetsforløp. Et referat er vanligvis kortfattet.

Hvordan man kan skrive referat? – Related Questions

Hva skal med i referat?

Et referat bør inneholde:
  • Navn på organisasjonen.
  • Dato for møtet.
  • Godkjenning av innkalling.
  • Godkjenning av dagsorden/planen for møtet.
  • Deltakerne på møtet.
  • Navn på personer som eventuelt ble valgt.
  • Tidspunkt for åpningen og lukkingen av møtet.
  • Navn på og signatur fra referent.

Hva er en handlings referat?

Et handlingsreferat er et sammendrag av handlinga i ei fortelling eller i et drama. Sammendraget kan være mer eller mindre utførlig, avhengig av hva det skal brukes til. Et veldig kort sammendrag, som bare gir oss “skjelettet” av handlinga, kaller vi også for resymé.

Hvor langt er et handlingsreferat?

Huskeregel: Et handlingsreferat bør alltid være kort! Tenk for øvrig alltid gjennom om det må være der i det hele tatt. Ta en scene fra boka. Gjerne en scene med mye dramatikk.

Hvor langt burde et handlingsreferat være?

Sammendraget er noe av det første som blir lest og vurdert. Rammene er ofte satt til kun 150-300 ord, derfor bør teksten være godt gjennomarbeidet for at budskapet skal nå frem og at man skal lykkes.

Hva er handlingsreferat og Tankereferat?

En tanke er noe abstrakt som surrer rundt inne i hodet ditt, og et referat er et sammendrag av noe som har skjedd. Det betyr at et tankereferat er et sammendrag av noe som har skjedd i hodet ditt. Tankereferat er en av de fire mest vanlige fortellermåtene som forfattere har i den språklige verktøykassen sin.

Hva er et eksempel?

Eksempel er eit einskilt tilfelle eller forhold som blir brukt til å kaste lys over ein ålmenn regel; ordet blir òg brukt om eit tilfelle, forhold som kan tene til mønster eller åtvaring.

Hva er referat og scene?

Dersom et handlingsforløp blir sammenfatta og gjenfortalt, sier vi at framstillinga er refererende. Forfatteren kan også skildre viktige hendelser i større detalj og gjengi replikker og dialoger direkte. Det siste kalles scenisk framstilling fordi det minner om måten handlinga utspiller seg på i et drama.

Hvor langt skal et resyme være?

Sammendraget er gjerne det første som blir lest og vurdert i en vitenskapelig tekst. Et sammendrag av en artikkel er vanligvis på mellom 150 og 300 ord; for en masteroppgave kan sammendraget eventuelt være litt lengre.

Hva er et sammendrag?

Et sammendrag er en kortfattet gjengivelse av noe. I ordboka blir et «sammendrag» forklart som et resymé, et referat, en kort oversikt.

Hvordan starte oppsummering?

Ta med en emnesetning

Konklusjonsavsnitt bør alltid begynne med en emnesetning. Å gjenta oppgaven fra det innledende avsnittet i konklusjonen minner leserne effektivt om hovedargumentet. Ikke kopier og lim inn emnesetningen fra introduksjonen. Det må gjøre det samme poenget, men i en annen formulering.

Hvordan lage et bra sammendrag?

Sammendraget skal gi leseren en rask oversikt over hva oppgaven handler om. Det må derfor skrives enkelt og konkret, spar faguttrykk og begrunnelser til oppgaven. Sammendraget skal kunne stå på «egne ben» i den forstand at det skal kunne gi mening uavhengig av oppgaven.

Hvordan lage en god oppsummering?

Sammendraget skal gi et overblikk over hovedinnholdet, som hva du har undersøkt, forskningsspørsmål, funn og konklusjon, men det trenger ikke dekke alle aspekter ved oppgaven. Hovedsaken er å gi en god idé om hva oppgaven handler om. Sammendraget skrives gjerne til slutt, når du vet hva du faktisk har skrevet.

Hvordan skrive en tekst med egne ord?

Å skrive med egne ord betyr at du skal forklare hvordan du forstår det du har lest eller hørt. Du skal ikke bare gjengi ordrett det du leste eller hørte. Det er heller ikke nok å bare endre rekkefølge på ord eller bytte om litt på setningene. Å skrive med egne ord betyr at du skriver litt om hva andre har skrevet.

Hvor lang skal en innledning være?

Generelt kan man si at innledningen skal være kort, gjerne bare noen få linjer. Innledningen har som oppgave å lede leseren inn i emnet og skape nysgjerrighet etter å lese resten.

Hvordan bygge opp en problemstilling?

Når du skal lage en problemstilling, må du starte med å formulere et spørsmål. Den enkleste måten å lage et spørsmål på er å bruke spørreord som hva, hvem, hvor, hvilke, hvordan og hvorfor. Problemstillingen bør også være kort og blir vanligvis formulert i en setning og ett enkelt spørsmål.

Kan man ha to spørsmål i en problemstilling?

Det blir dermed viktig med en klart formulert og avgrensende problemstilling. Problemstillingen kan formuleres som et eller flere spørsmål eller ved å angi et klart avgrenset tema. Det er problemstillingen du skal svare på gjennom hele oppgaven. Alt du tar med i oppgaven må dermed være relevant for problemstillingen.

Leave a Comment