Hvordan kan jeg bytte fastlege?

Du kan selv finne og bytte til ønsket fastlege på helsenorge.no. Hvis den legen du ønsker deg ikke er ledig, kan du sette deg på venteliste.

Hvordan bytte fastlege uten Minid?

Hvis du ønsker å bytte fastlege på internett kan du benytte helsenorge.no. Merk at du trenger BankID, Buypass eller Commfides for å benytte denne løsningen.

Kan jeg beholde fastlegen selv om jeg flytter?

Ja, du har lov til å ha en fastlege i en annen kommune enn der du bor. Men det kan gjøre det vanskelig å få hjelp av lege til ting som ikke haster, nettopp fordi du da vil få beskjed om å gå til fastlegen.

Hvordan kan jeg bytte fastlege? – Related Questions

Hva skjer med journalen når man bytter fastlege?

Ved bytte av fastlege kan pasienten kreve at journalen overføres til den nye fastlegen. Opprinnelig fastlege skal oppbevare kopi, men ikke lenger enn det som er nødvendig. Når fastlegen flytter har han rett til å ta med seg journaler for pasienter på egen liste.

Kan man stå uten fastlege?

Når fastlegen slutter eller reduserer listen

Når du står på en liste uten fast lege, vil det som oftest være en vikar som ivaretar fastlegens ansvar. Det kan også være at andre leger i kommunen tar dette ansvaret. I noen tilfeller må du bruke legevakt eller øyeblikkelig hjelp for å få nødvendig legehjelp.

Kan man bytte fastlege når man er sykemeldt?

Du må ha med navn og adresse på den nye legen. Så bestiller du bare time til når sykemelding går ut og forklarer situasjonen. Så sykemelder den nye legen deg videre. Byttet gjør du på helfo og gjort med 3 tastetrykk.

Hvilken lege skal jeg velge?

6 steg for å finne en god fastlege
  1. Spør familie, venner og kjente. Det første du kan gjøre er å spørre familie, venner og bekjente hvem som er deres favoritt-fastleger.
  2. Sjekk hva andre pasienter mener.
  3. Undersøk legekontoret.
  4. Sjekk tilgjengelighet.
  5. Møt fastlegen personlig.
  6. Bytt fastlege dersom du er misfornøyd.

Kan legen nekte deg time?

Fastlegen må til enhver tid vurdere hvor mye det haster å få en time, men det skal vært mye til før fastlegen kan nekte en pasient på listen å bestille en time. Det er heller ikke lov for legen å si at man skal skifte fastlege, men legen har lov til å foreslå det.

Hva er en god fastlege?

En god lege skal være kunnskapsrik og løsningsorientert.

Hen skal også kunne finne gode løsninger som kan hjelpe deg videre enten det er snakk om medisiner, behandlinger, rehabiliteringsopphold, eller annet. For din egen del er det også viktig at din lege skriver gode henvisninger som får deg videre til rett plass.

Kan lege nekte å henvise?

Så til selve spørsmålet ditt: Kan legen nekte å henvise deg. Svaret på dette er utvilsomt “ja”. Legens jobb er å vurdere om det er medisinsk indikasjon for å henvise deg, – akkurat som om det er grunn til å ta en blodprøve eller starte en behandling.

Hva kan legen ta betalt for?

Betaling for annet enn konsultasjonen
  • Resept, sykmelding, rekvisisjoner og henvisninger.
  • Tillegg for smitteprofylakse.
  • Tillegg for forbruksmateriell.
  • Informasjon og kvittering.

Hva kan jeg snakke med fastlegen om?

Med fastlegen kan du prate om alt du har av fysiske og psykiske plager. Det er gratis å gå til fastlegen fram til du er 16 år. Du kan selv ta kontakt for time. Utenfor fastlegens åpningstid og ved behov for rask legehjelp kan du ringe legevakten.

Blir ikke tatt på alvor av legen?

Dersom et møte ikke fører til endringer kan du sende en skriftlig klage til legekontoret. Ombudet kan bistå deg med dette. Du har rett til å bytte fastlege inntil to ganger per år. Hvis det er aktuelt kan du ringe 800 HELSE (800 43 573), eller gå inn på hjemmesiden www.helse.norge.no.

Når fastlegen ikke lytter?

Det er flere årsaker til at pasienter ikke blir hørt når de kommer til helsevesenet med sine problemer og plager. Vanlige årsaker er at helsepersonell har liten tid, og at de ikke har fått ordentlig opplæring i å stille spørsmål, lytte og forstå hva pasientene forteller.

Kan man klage på fastlege?

Du kan sende en klage hvis du synes at du har blitt dårlig eller urettferdig behandlet i helsetjenesten. Klagen kan for eksempel være på: lege.

Kan lege nekte behandling?

En lege kan avslå å ta en pasient under behandling, såfremt denne har rimelig anledning til å få hjelp av en annen lege. En lege må ikke utnytte en pasient hverken seksuelt, økonomisk, religiøst eller på annen måte. En pasients samtykke fritar ikke legen for ansvar.

Kan man velge å ikke bli gjenopplivet?

Føringene i den nasjonale veilederen (1) har sitt grunnlag i lov som sier at HLR minus kan besluttes på to grunnlag: at en døende pasient etter pasient- og brukerrettighetsloven § 4–9 (2) ikke ønsker gjenoppliving eller at gjenoppliving vurderes medisinsk nytteløst.

Leave a Comment