Hvor mange timer kan jeg jobbe når jeg er på arbeidsavklaringspenger?

Som hovedregel kan du jobbe inntil 60 prosent i en meldeperiode, og fremdeles få utbetalt AAP. NAV definerer 37,5 timer per uke som normal arbeidstid. Å jobbe 60 prosent tilsvarer derfor 22,5 timer i uken. I en meldeperiode på 2 uker, kan du derfor jobbe inntil 45 timer og fremdeles få utbetalt AAP.

Når mister man arbeidsavklaringspenger?

AAP er altså en inntekt du får i perioden fra du har behov for arbeidsrettede tiltak, medisinsk behandling eller annen jobbrelatert oppfølging for å komme tilbake i arbeid. Du får som regel ikke arbeidsavklaringspenger i mer enn tre år.

Hvor mye kan man jobbe uten å miste dagpengene?

Du får ikke utbetalt dagpenger for tiden du har jobbet. Jobber du mer enn 50 prosent av din vanlige arbeidstid i en meldekortperiode på 2 uker, får du ikke utbetalt dagpenger for denne perioden.

Hvor mange timer kan jeg jobbe når jeg er på arbeidsavklaringspenger? – Related Questions

Hva er forskjell på dagpenger og arbeidsavklaringspenger?

Hvis du har mistet mer enn 50 % av arbeidstiden din, og er reell arbeidssøker skal du på gitte vilkår innvilges dagpenger. Er arbeidsevnen din nedsatt med minst 50 % og sykdom, skade eller lyte er en vesentlig medvirkende årsak til dette skal du innvilges arbeidsavklaringspenger.

Kan jeg jobbe og motta dagpenger?

Hvis du kan jobbe minst 30 prosent, kan du ha rett til dagpenger. Dette er et unntak fra hovedregelen om å kunne jobbe minst 50 prosent for å ha rett til dagpenger. Hvis du fikk innvilget uføretrygd i løpet av de to siste kalenderårene, vil utbetalingen av dagpenger bli redusert med det du får i uføretrygd.

Hva skjer hvis du mister jobben?

Hva skjer hvis du mister jobben eller blir permittert? Mister du jobben, vil lønnen din bli erstattet av dagpenger fra NAV. Grunnlaget for hvor mye dagpenger du får utbetalt, er basert på inntekten din de siste 12 månedene – og begrenses til maksimalt 6 ganger folketrygdens grunnbeløp.

Hvor mye kan du få i dagpenger?

Dagpengene er 2,4 promille av dagpengegrunnlaget. Dette gis for fem dager i uken, slik at dagpengene er 12 promille (1,2 prosent) per uke. Dette tilsvarer i gjennomsnitt 62,4 prosent av tidligere inntekt før skatt (antall hverdager varierer noe år for år).

Hvem har rett på dagpenger?

Hvem har rett på dagpenger? Dagpenger kan gis til personer som har fått redusert arbeidstiden sin med minst 50 prosent som følge av arbeidsledighet, og som har fått redusert inntekt på grunn av dette. Arbeidsledige kan få dagpenger i inntil 52 uker dersom tidligere inntekt var under 2 G, og ellers i inntil 104 uker.

Hvordan melde seg arbeidsledig?

Skal du søke om dagpenger, må du først registrere deg som arbeidssøker. Søknad om dagpenger kan du sende inn digitalt, og du finner du også informasjon om hvilke vedlegg som er nødvendig, og hvordan du skal gå frem for å søke. For å motta dagpenger må du være aktiv arbeidssøker og søke på jobber.

Hvor mye penger får man som arbeidsledig?

Som arbeidsledig får du utbetalt 62,4 prosent av lønnen du hadde, og du får maksimalt utbetalt 331 000,- i dagpenger.

Hvordan få arbeidsavklaringspenger?

For å ha rett til arbeidsavklaringspenger må: arbeidsevnen din være redusert med minst 50 prosent. sykdom eller skade må være en medvirkende årsak til at du har redusert arbeidsevne. det være en mulighet for at arbeidsevnen din kan bli bedre gjennom behandling, arbeidsrettede tiltak eller oppfølging fra NAV.

Hva får man fra NAV ved oppsigelse?

Dagpenger fra NAV er ment som en kompensasjon for manglende lønn. Dersom en arbeidstaker blir sagt opp uten at vedkommen selv er skyld i oppsigelsen, typisk ved en nedbemanning, kan arbeidstakeren søke om dagpenger og motta dette etter oppsigelsestidens utløp.

Er det best å si opp eller bli sagt opp?

Man mister derfor ikke bare rettigheter etter arbeidsmiljøloven ved å si opp arbeidsforholdet, man mister også rettigheter og goder etter andre lover. Vårt tips er derfor; ikke si opp arbeidsforholdet eller skriv under på din egen oppsigelse.

Er det bedre å si opp eller få sparken?

Best for arbeidsgiver

Det er helt klart en fordel for arbeidsgiver at ansatte selv sier opp stillingen. Arbeidsgiver slipper da belastningen med å foreta en oppsigelse. Arbeidsgiver unngår da også risikoen for rettslige etterspill hvis den ansatte senere skulle hevde at oppsigelsen var usaklig.

Når er det best å si opp jobben?

mars. Oppsigelsestiden er som oftest på 14 dager hvis du er i prøveperioden, eller 3 måneder hvis du har kontrakt. For at du skal kunne slutte før oppsigelsestiden har gått ut, må du og arbeidsgiver være enige om at dette er greit. Du har krav på en skriftlig attest fra bedriften.

Kan arbeidsgiver nekte deg å si opp?

Som arbeidstaker står du i din fulle rett til å si opp jobben din, uansett grunn. Du har alltid krav på attest, så lenge du jobber ut den avtalte oppsigelsestiden. Se arbeidsmiljøloven § 15-15. Skulle arbeidsgiver likevel nekte å utstede en attest, kan du koble inn Arbeidstilsynet.

Vil slutte i ny jobb?

Hvis du har funnet ut at du ikke trives i jobben, kan du derfor si ifra om det til arbeidsgiver og si at du ønsker å slutte så fort som mulig. Formelt sett skal en oppsigelse fra din side være skriftlig. Hvis du trives i jobben, men syns at du må jobbe for mye, kan du også si ifra om dette til arbeidsgiver.

Leave a Comment