Hvor kan jeg lese journalen min?

Pasientjournalen på helsenorge.no er en tjeneste som gir deg tilgang til din originale sykehusjournal. Du får digital tilgang via helsenorge.no. Der får du også tilgang til en annen tjeneste, som kalles kjernejournal.

Kan en lege se journalen min?

Alle har rett til å se journalen sin og alle har rett til å se hvem som har lest journalen sin. Du kan derfor be om dette hvis du ønsker det. Du kan også be om at deler av journalen din kan bli sperret for enkelte helsepersonell. Du kan lese litt mer om innsyn i pasientjournalen din her.

Hvordan få utskrift av journal?

For å kopi av dine journaldokumenter på papir må du kontakte sykehuset der du var pasient og be om at de sender deg en kopi av journalen i posten. Det kan hende du må betale et gebyr.

Hvor kan jeg lese journalen min? – Related Questions

Kan man se blodtype på Helsenorge?

Leter du etter blodtypen din? Du finner dessverre ikke informasjon om hvilken blodtype du har på Helsenorge. Hvis det er behov for å vite blodtypen din, for eksempel ved blodoverføring eller graviditet, vil helsepersonell alltid ta en test.

Kan helsepersonell lese sin egen journal?

Bestemmelsen pålegger helsepersonell og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten å gi innsyn i journal til de som har innsynrett etter pasient- og brukerrettighetsloven. Formålet med innsynsretten er å gi pasienter muligheter til å ivareta sine interesser.

Hva koster utskrift av journal?

Kopi av journalen og innsyn skal som hovudregel være gratis.

Har pårørende rett til innsyn i journal?

Nærmeste pårørende har rett til innsyn i journal etter en pasients eller brukers død, om ikke særlige grunner taler mot dette. Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om retten til innsyn i journal, herunder bestemmelser om betaling for kopier.

Hvor lenge oppbevares journal etter død?

Journalene skal oppbevares til det av hensyn til helsehjelpens karakter ikke lenger antas å bli bruk for dem. Hvis ikke journalopplysningene deretter skal bevares i henhold til arkivloven eller annen lovgivning, skal de slettes, jf. personopplysningsloven § 28.

Kan man se sine egne røntgenbilder?

Hva har du rett til innsyn i? I pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1 står det at alle pasienter og brukere har rett til innsyn i sin egen journal med bilag. Bilagene er alt det som ikke er skrevet direkte i pasientjournalen, slik som røntgenbilder, prøvesvar og pleieplaner.

Hvem er nærmeste pårørende ved dødsfall?

Nærmeste pårørende skal være den som i størst utstrekning har varig og løpende kontakt med pasient. I denne vurderingen skal det tas utgangspunkt i følgende rekkefølge: Ektefelle, registrert partner, person som lever i ekteskapslignende eller partnerskapslignende samboerskap med pasient eller bruker. Barn over 18 år.

Hva skal man si til en som skal dø?

Vær ærlig. Ha respekt, men ikke vær så redd for å si noe «feil» Personen er allerede døende, så det er ikke så mye du kan si som kan gjøre det verre. Døende frykter ofte ikke døden men smertene.

Hvor mye koster en begravelse?

Hvor mye koster en begravelse i gjennomsnitt? Gjennomsnittlig koster en begravelse i Norge ca. 35.000 kr inkludert gravstein og dødsannonse. De aller fleste gravferdene ligger mellom 25.000 og 50.000 kr, men det går også fint an å gjennomføre en bisettelse for omkring 9.000 kr.

Hvem tar over gjeld når man dør?

Når man dør, går gjelden inn i dødsboet. Dødsboet består av avdødes gjeld, formue, rettigheter og forpliktelser. Nesten alle dødsbo gjøres opp i et privat skifteoppgjør, noe som innebærer at de som sitter igjen tar på seg ansvaret for avdødes både gjeld og verdier.

Kan barn arve foreldres gjeld?

I utgangspunktet tar arvinger over både gjeld og formue når de arver. Det er likevel viktig å være klar over at de kan velge om de ønsker å gjøre det eller ikke. Man arver ikke gjelden automatisk, man kan frasi seg både arv og gjeld.

Kan man nekte å arve gjeld?

For å unngå å arve gjeld ved død trenger ikke du som arvtaker å foreta deg noe bestemt etter dødsfallet. Retten vil da bestemme hva som skal skje videre med gjeld og formue, uten at du involveres. I tilfeller hvor avdødes gjeld var større enn formuen, blir långiverne nødt til å stryke gjenstående gjeld.

Kan man si nei til å arve gjeld?

Man arver ikke automatisk gjeld. Men du kan godt arve et forbrukslån hvis du signerer på at du aksepterer å arve gjelden. Hvis arvelater har et forbrukslån, vil dette bli betalt med aktiva fra boet, noe som selvfølgelig påvirker hvor mye dødsboet er verdt.

Hva skjer med pengene mine hvis jeg dør?

Hvis sparepengene nå regnes som dine, vil de også nå fordeles likt sammen med dine andre verdier dersom du dør. Hvis pengene på din mors konto regnes som hennes, og de blir gitt til deg som gave senere, vil pengene regnes som dine og gå inn i et eventuelt dødsbo når pengene blir gitt til din disposisjon.

Leave a Comment