Hva skal være med i en retorisk analyse?

I en retorisk analyse skal du avdekke hva avsenderen vil formidle og hvordan det gjøres. Prøver avsenderen å appellere til vår fornuft, til våre følelser, eller kanskje begge deler? Hvilke virkemidler brukes?

Hva er retorikk enkelt forklart?

Retorikk er talekunst – kunsten å overtale eller å overbevise ved hjelp av språk, bilder eller lyd. Reklame bruker retorikk når avsenderen for eksempel skal selge produkter eller påvirke våre holdninger. I reklame, men også i andre sammenhenger, har du mye å vinne hvis du er god til å overtale.

Når brukes retorisk analyse?

Om teksten er høvelig i forhold til avsenderen, mottakerne, saken og omstendighetene rundt teksten eller talen, er noe av momentene du bør ha med i en retorisk analyse.

Hva skal være med i en retorisk analyse? – Related Questions

Hva er retoriske virkemidler?

I retorisk kommunikasjon kan vi snakke om tre viktige virkemidler (eller bevismidler og appellformer, som de også kalles) som hjelper deg med dette – etos, logos og patos: Etos handler om hvem du er (din karakter), og hvordan du bruker dette for å bygge troverdighet overfor mottakeren.

Hvordan stille retoriske spørsmål?

Et retorisk spørsmål stilles når svaret på forhånd er gitt eller det ikke foreligger et konkret svar.

Retorisk spørsmål

  1. Er det mulig?
  2. Har du sett på maken?
  3. Er du dum?
  4. Er det her du er?
  5. Hvorfor er verden sånn mot meg?
  6. Ikke sant?
  7. Var det virkelig nødvendig?

Hvorfor bruker vi retoriske Appellformer?

Når du skal bruke retorikk til å utrykke deg, eller når du skal analysere retorikken i et medieuttrykk, bruker du de retoriske appellformene etos, logos og patos. Når du snakker til andre på en overbevisende måte, når du vil at det du sier, skal ha betydning, da kan man si at du bruker retorikk.

Hva er en retorisk situasjon?

er en situasjon der det mulig å frambringe handling eller forandring i verden ved hjelp av språklige, retoriske ytringer. En retorisk situasjon består av tre grunnleggende komponenter: et påtrengende problem, et publikum og tvingende omstendigheter.

Hva er effekten av retoriske spørsmål?

Retoriske spørsmål er ofte meget effektiv, da motparten lett tror at de selv svarte på spørsmålet (såfremt det ikke er en stor avstand mellom ditt og motpartens synspunkt i “spørsmålet”. Skal teknikken virke må det som du forstår ikke være for stor avstand mellom ditt utsagn og motpartens syn på saken.

Hvordan bruke aptum i retorisk analyse?

Aptum betyr egnethet eller hensiktsmessighet. I retorikken handler det om at en tale må ha en hensiktsmessig form. Hvis taleren ikke tilpasser kommunikasjonen til situasjonen, sier vi at taleren bryter kravene til aptum. Du må utforme tekstene du lager, slik at både innhold og språk egner seg i tekstens kairos.

Hva er etos og patos og logos?

etos – det å spille på avsenderens integritet og troverdighet. patos – det å spille på mottakerens følelser. logos – det å spille på mottakerens fornuft og intellekt med utgangspunkt i saken.

Hva er forskjellen på kairos og aptum?

Kairos handler enkelt sagt om å å utnytte situasjonen til sin egen fordel. Aptum handler derimot om å tilpasse teksten til situasjonen ut ifra hva som er hensiktsmessig eller akseptert i samfunnet.

Hva menes med etos?

Etos er et retorisk bevismiddel, altså en måte å overbevise noen på, som tar utgangspunkt i karakteren til den personen som sier eller skriver noe. Etos er basert på troverdigheten til en person, og er, sammen med logos og patos, et av de tre bevismidlene (appellformene) innen retorikken.

Når bruker man logos?

Logos handler om å overbevise publikum ved å bruke en saklig og rasjonell argumentasjon. På den måten appellerer avsender til tilhørerens fornuft, intellekt og dermed evnen til å innse riktigheten av gitt synspunkt eller budskap.

Hvorfor er patos viktig?

I retorisk sammenheng har patos status som bevismiddel fordi man anerkjenner at publikums følelser er viktige for at budskapet skal nå frem. Man blir ikke overbevist av rent fornuftsbasert argumenter. Sagt på en annen måte: Fornuft og følelser henger sammen.

Hva er et aptum?

Aptum betyr egnethet eller hensiktsmessighet, og i retorisk sammenheng dreier det seg om at en tale må være egnet eller hensiktsmessig utformet og fremført. Dette representeres ved overordnede krav til taleren og krav om både indre og ytre tilpasning av selve talen.

Hvordan skrive kairos?

Når det gjelder kairos, er det selve øyeblikket en tekst blir gitt ut i. Avsender må vurdere dette nøye og tilpasse teksten det gitte øyeblikket. Vi sier ofte at kairos handler om “rett ord til rett tid”.

Hva er topos?

Ordet topos betyr opprinnelig «sted». I det tematiske landskapet er et topos et «sted» der det er lett å finne momenter og argumenter fordi de vanligvis settes i forbindelse med det oppgitte temaet.

Hva er den retoriske femkanten?

Den retoriske femkanten er knyttet til den antikke klassiske retorikken og tar derfor utgangspunkt i talen som sjanger. De fem hovedelementene, som i modellen er uløselig knyttet til hverandre, er «taler, emne, tilhører, situasjon og språk» (Aksnes 2007).

Leave a Comment