Hva kan vi gjøre for å stoppe diskriminering?

Forskere tror man kan forhindre fordommer gjennom kontakt med ulike grupper og personer. Kontakten må foregå over lengre tid, og være meningsfull. Om en får til kontakt mellom ulike grupper, og aktivt kan jobbe mot fordommer, vil det være en viktig del av forsøket på å redusere rasisme og diskriminering.

Hvem blir diskriminert?

Vi har for eksempel ulik etnisk opprinnelse, kjønn, religion, og seksuell orientering. Slike forskjeller blir noen ganger brukt til å begrense eller frata en bestemt gruppe mennesker deres rettigheter. Denne urettferdige forskjellsbehandlingen kalles diskriminering.

Er diskriminering lovlig?

Det er forbudt med usaklig forskjellsbehandling, men ikke all forskjellsbehandling er usaklig. Diskriminering på arbeidsplassen er regulert i flere forskjellige lover. De viktigste bestemmelsene finner du i arbeidsmiljøloven kapittel 13 og likestillings- og diskrimineringsloven.

Hva kan vi gjøre for å stoppe diskriminering? – Related Questions

Blir samer diskriminert i dag?

Forskningen viser at tre av fire unge samer har opplevd diskriminering blant annet på bakgrunn av etnisitet, kjønn og bosted. – Det er utrolig mange samiske ungdommer (95 %) som forteller at de opplever fordommer mot den samiske kulturen i storsamfunnet.

Hvordan anmelde diskriminering?

Dersom du opplever å bli utsatt for trusler, hatefulle eller diskriminerende ytringer oppfordrer vi deg til å melde fra til politiet. Haster det? Ring politiets nødtelefon 112. Ønsker du å anmelde et konkret straffbart forhold?

Hva sier loven om diskriminering?

Forbud mot å diskriminere. Diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder eller kombinasjoner av disse grunnlagene er forbudt.

Er det lov å diskriminere på alder?

Usaklig forskjellsbehandling på grunn av alder er ulovlig på alle samfunnsområder. Mange av aldersgrensene i samfunnet er imidlertid saklige, og dermed ikke ulovlige. Men dersom du blir nektet adgang et sted, eller ikke får tilgang til ulike typer tjenester på grunn av alderen din, kan dette være diskriminering.

Hva er positiv diskriminering?

Et forbud mot diskriminering er dessverre ikke nok for å oppnå reell likestilling, derfor er det gitt adgang til å særbehandle noen grupper i Likestillings- og diskrimineringsloven. Denne særbehandlingen, som kalles positiv særbehandling, er tiltak man kan bruke for å fremme likestilling.

Hvilke grupper blir diskriminert i Norge?

Innvandrere med bakgrunn fra Somalia, Irak og Iran utmerker seg ved at mellom 60 og 70 prosent har opplevd forskjellsbehandling, og det er også en større andel som har opplevd forskjellsbehandling på flere områder.

Hva betyr det å diskriminere en person?

Diskriminering betyr å behandle noen mindre gunstig enn andre. Ordet brukes oftest for å betegne en usaklig eller urimelig forskjellsbehandling av individer på grunnlag av deres kjønn, religion, tilhørighet til etniske grupper, nasjonaliteter eller nedsatt funksjonsevne.

Hvor mange blir diskriminert?

Tallene er spesialbestilt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og hentet fra SSBs befolkningsundersøkelse om livskvalitet. Totalt oppgir 22 prosent at de har opplevd diskriminering de siste 12 månedene. – Tallene viser med all tydelighet at mange i Norge opplever diskriminering, særlig minoriteter.

Hvor lenge har samer blitt diskriminert?

Fra slutten av 1800-tallet ble det ikke lov å undervise i samisk på skoler. Samiske barn ble samlet på internatskoler og fikk kun lov til å snakke norsk. Den omfattende diskrimineringen av samene gjennomsyret alle nivåer av samfunnet. Fra 1888 kunne bare majoritetsnordmenn og -svensker kjøpe jord i Norge.

Blir samene fortsatt diskriminert?

Fortsatt blir mange samer diskriminert på grunn av sin bakgrunn. Dette er alvorlig, mener Likestillings- og diskrimineringsombudet. NETTHETSKOFTE: Ung samer har funnet kreative måter å ta til motmæle mot samehets.

Var samene de første i Norge?

Samer er ikke det første, det opprinnelige folkeslag i Norge. Det er uomtvistelig. Under istiden, for om lag 10.000 år siden, var det ingen bosetting i det landet vi nå kaller Norge. Da isen smeltet og trakk seg tilbake, kom den første bosettingen i landet langs Norges kyst.

Hvordan er det å være same i dag?

I dag fungerer det samiske samfunnet på samme måte som andre moderne samfunn. Nomadelivet er erstattet med fast bosted. Langt færre enn tidligere lever av reindrift. Det bor samer over hele landet, men mest konsentrert bosetting finnes nord for Saltfjellet.

Hva kaller man samer på engelsk?

På samme måte er lapper nå samer, eller på engelsk sami people.

Hvorfor feirer vi 6. februar?

6. februar er samenes nasjonaldag. Dagen markeres til minne om det første samiske landsmøtet, som ble holdt i Metodistkirken i Trondheim i 1917.

Hvordan føler samer seg diskriminert?

Fortsatt oppgir mange samer i Norge at de føler seg diskriminert både sosialt og strukturelt, selv om det varierer hvor ofte de opplever dette. Samer som bor i byer eller andre områder med lav samisk befolkning, føler seg mindre diskriminert enn samer i områder med høyere samisk befolkning.

Hvordan blir samene behandlet?

Fra 1850 og fremover helt til over krigen ble samene forsøkt fornorsket, altså assimilert og samisk ble lite eller ikke brukt i skolen. Samene skulle bli norske og lære seg det norske språket. Kofta deres ble byttet til dress og de fikk altså ikke snakke samisk!

Leave a Comment